Adventistkirken slutter å ordinere

  • Det nyvalgte unionsstyret vedtok søndag å slutte med ordinasjon i forbindelse med innsetting av personer til pastortjeneste i Adventistkirken i Norge. Den nye praksisen som er vedtatt, vil likebehandle kvinnelige og mannlige pastorer.

    Foto: Tor Tjeransen

Adventistkirken i Norge slutter med ordinasjon. Vedtaket kommer i kjølvannet av sommerens vedtak i San Antonio. "For oss i Den norske union er dette en samvittighetssak," sier Kvinge.

Norsk tekst

English text below.

Unionsstyret for Adventistkirken besluttet søndag 20. september 2015 å slutte med ordinasjon av pastorer. Vedtaket innebærer en endring av etablert praksis, men er lojalt til vedtaket fra sommerens verdenskongress i San Antonio i Texas om ikke å tillate de enkelte verdensdivisjoner i Adventistkirken hver for seg å avgjøre spørsmålet om ordinasjon av kvinner til pastortjeneste.

Saksframlegget til unionsstyret viste til Generalkonferensens Working Policy BA 60 05 som omhandler grunnleggende styringsprinsipper, der det står: «Kirken avviser ethvert system eller filosofi som diskriminerer noen på grunnlag av rase, hudfarge eller kjønn. Kirken baserer sin posisjon på prinsipper klart anerkjent i Bibelen, skriftene til Ellen G White, og de offisielle uttalelser fra Generalkonferensen.»

Den ordinasjonspraksis Syvendedags Adventistkirken har fulgt i mange år, har vært i strid med det grunnleggende bibelske prinsippet om alle menneskers likeverd. Saksframlegget viser til det allmenne presteskapet og sier at uten en revurdering av selve ordinasjonspraksisen, blir det ikke mulig for kirken å praktisere grunnleggende menneskeretter om likebehandling.

De siste fem årene har Adventistkirken globalt gjennomført et grundig studium av ordinasjonsteologi generelt. Etter de omfattende studiene om ordinasjonsteologi har verdensledelsen for Syvendedags Adventistkirken vært klar over at det eksisterer to syn på spørsmålet om ordinasjon blant lojale adventister. Ledelsen har unnlatt å skape rom for de unioner som mener dagens praksis er gal, til å følge sin overbevisning innenfor vedtatte rammer. Det har satt Den norske union i en svært vanskelig situasjon.

– Den norske union ønsker ikke å være opprørsk eller å bryte fellesskapet med Syvendedags Adventistkirken globalt. Dette er svært viktig for oss, sier Finn F. Eckhoff, organisasjonssekretær i Den norske union.

Ordinasjonstemaet har vært studert i mer enn tretti år uten at man har kunnet påvise et klart bibelsk grunnlag for den praksis Adventistkirken har hatt. Nå har Adventistkirken i Norge valgt å sende en oppfordring til verdensledelsen om å etablere en bibelsk basert praksis som ikke splitter menigheten.

Vedtaket unionsstyret fattet, består av seks punkter. I første punkt ber styret verdensledelsen i Adventistkirken om å se på anbefalingene i rapporten fra studiegruppen for ordinasjonsteologi i vår divisjon, Trans-Europeisk Divisjon. Den omfattende rapporten på 871 sider konkluderer med at menigheten bør erkjenne «at det ikke finnes noe bibelsk påbud om å ordinere noen personer og at det heller ikke finnes noe konsistent bibelsk mønster for hvordan en leder innsettes i tjeneste i den kristne kirke.» (“The Mission of God through the Ministry of the Church. A Biblical Theology of Ordination – With Particular Attention to the Ordination of Women.” Biblical Research Committee, Trans-European Division, s. 814.)

Vedtaket i unionsstyret innebærer at kirken fra nå av vil gjennomføre en enkel forbønnshandling for en person som begynner sin pastorale praktikumtjeneste, og likeledes en forbønnshandling for pastorer som tar steget fra praktikum til ordinær pastoral tjeneste.

Den norske union vil kun operere med to kategorier pastorer: 1) pastorer i ordinær tjeneste og 2) pastorer i praktikum. Adventistkirken i Norge vil ikke rapportere inn pastoralt ansatte til Generalkonferensen før det er etablert ikke-diskriminerende kategorier for pastorer.

Unionsleder Reidar J. Kvinge understreker at Den norske union ikke ønsker å være i opprør mot Adventistkirken globalt, men at dette vedtaket kommer som et resultat av en sterk overbevisning om at likebehandling er et bibelsk prinsipp.

– For oss i Den norske union er dette en samvittighetssak, sier Kvinge, og fortsetter: Vi kan ikke se at det er bibelsk grunnlag for den ordinasjonspraksis Syvendedags Adventistkirken har fulgt i mange år. Det er grunnen til at vi slutter med den praksisen. Det nye testamentet gir oss heller ikke noe påbud om å forskjellsbehandle kvinner og menn i pastoral tjeneste. Gud gir sine gaver til både kvinner og menn. Ånden utruster både kvinner og menn til pastoral tjeneste. Det ønsker vi å anerkjenne.

Adventistkirken i Norge har i mange år praktisert likebehandling av menn og kvinner i pastortjeneste. Det er like lønns- og arbeidsvilkår selv om ordinasjon har vært forbeholdt menn.

Les hele vedtaksteksten! Engelsk vedtakstekst.

Les dokumentene fra Theology of Ordination Study Committee!

Høyoppløselig bilde av Adventistkirkens styre.

English text

The Executive Committee of the Norwegian Union voted on Sunday September 20, 2015 to discontinue the practice of ordaining pastors. The action means a change of a previously established practice, but is loyal to the vote in San Antonio this summer not to allow individual world divisions of the Seventh-day Adventist Church to make decisions regarding ordination of female pastors.

The document prepared for the Executive Committee refers to the General Conference Working Policy BA 60 05 entitled Basic Principles, which states: “The Church rejects any system or philosophy which discriminates against anyone on the basis of race, color, or gender. The Church bases its position on principles clearly enunciated in the Bible, the writings of Ellen G White, and the official pronouncements of the General Conference.”

The ordination practiced within the Seventh-day Adventist Church for many years has been at odds with the basic biblical principle of the equality of all human beings. The backing material for the Executive Committee refers to the priesthood of all believers and states that it is impossible for the church to respect the fundamental human right of equality without a reassessment of the way ordination has been practiced in the past.

During the past five years, the Seventh-day Adventist Church has conducted a thorough study of the theology of ordination. After the comprehensive studies on the theology of ordination, the Seventh-day Adventist Church world leadership has been aware of the fact that there exists two opposing views on ordination by conscientious and loyal Adventists. World church leadership has failed to provide space for unions, which are of the conviction that the present practice is biblically wrong, to follow their conscience within the boundaries of voted church policy. This has placed the Norwegian Union in a very difficult situation.

“The Norwegian Union does not want to be rebellious or to break away from the global Seventh-day Adventist fellowship. This is very important to us,” said Finn F. Eckhoff, Secretary of the Norwegian Union.

The theme of ordination has been studied for more than thirty years. Still it has not been possible to establish a clear biblical basis for the practice followed by the Seventh-day Adventist Church. Now the Seventh-day Adventist Church in Norway has decided to encourage world church leadership to establish a biblically based practice that is not threatening the unity of the church.

The action voted by the Norwegian Union Executive Committee has six points. Point number one is a request to the Seventh-day Adventist world leadership to revisit the recommendations in the report from the Biblical Research Committee of the Trans-European Division. The 871 pages report recommends the church to admit, “there is no biblical command to ordain anyone by the imposition of hands and that there is no consistent biblical formula for how a leader is inducted to office in the Christian church.” (“The Mission of God through the Ministry of the Church. A Biblical Theology of Ordination – With Particular Attention to the Ordination of Women.” Biblical Research Committee, Trans-European Division, p. 814.)

From now on, the Seventh-day Adventist Church in Norway will have a simple dedicatory prayer for a person embarking on pastoral internship. Similarly, there will be a dedicatory prayer for those who take the step from pastoral internship to regular pastoral service.

The Norwegian Union will operate with only two categories of pastoral employees from now on. 1) Pastors in regular service, and 2) Pastoral interns. The Norwegian Union will not report pastoral employees to the Seventh-day Adventist Yearbook until the General Conference has established pastoral categories that are not discriminatory.

Union President, Reidar J. Kvinge stressed the fact that the Norwegian Union does not want to be in rebellion against the global Seventh-day Adventist Church. But the vote of the Executive Committee comes as a result of a conviction that equality between the genders is a biblical principle.

“It is a matter of conscience for the Norwegian Union”, said pastor Kvinge. He added: “We cannot see any Biblical foundation for the ordination practice our church has followed for many years. That is the reason for our vote to discontinue the practice. The New Testament does not give us a command to discriminate against women in pastoral ministry. God gives his gifts to women and men. The Holy Spirit equips women and men for pastoral ministry. We want to recognize that.”

For many years, the Seventh-day Adventist Church in Norway has treated men and women in pastoral ministry with equality. Pastoral employees have the same wage scale and terms irrespective of gender even if ordination has been only for men.

The complete voted document from NORUC Excecutive Committee.

Read the documents from the Theology of Ordination Study Committee!

High resolution image of the NORUC Excecutive Committee.