Transgenderisme

  • Transgenderisme, eller «kjønnsdysfori», kan forstås som en generell betegnelse for de ulike måtene enkelte tolker og uttrykker sin kjønnsidentitet.

    Foto: LemonTreeImages/Thinkstock

Syvendedags adventistenes verdenskirke vedtar uttalelse om transgenderisme.

Følgende uttalelse om transgenderisme, eller kjønnsdysfori, ble vedtatt av sentralstyret under årets vårsesjon.

«Erklæring om transgenderisme»
Den økende bevissthetheten om behovene og utfordringene som transgene menn og kvinner opplever, og det globale fokuset på transgenderisme, reiser viktige spørsmål, ikke bare for de som omfattes av transgenderfenomenet, men også for Syvendedags Adventistkirken. Mens utfordringene til de som identifiserer som transseksuelle mennesker, har noen elementer som er felles med de utfordringerhar, anerkjenner vi det unike i deres situasjon deres, og begrensningen av vår kunnskap i bestemte tilfeller. Likevel tror vi at Skriften gir noen prinsipper og råd til transseksuelle mennesker og kirken, som overskrider menneskelige konvensjoner og kultur.

Transgenderfenomenet
I det moderne samfunnet betyr kjønnsidentitet vanligvis «den offentlig (og vanligvis lovlig anerkjente) levde rollen som gutt eller jente, mann eller kvinne,» mens kjønn refererer «til de biologiske indikatorene på mann og kvinne[1].» Kjønnsidentitet avstemmes vanligvis med en persons biologiske kjønn ved fødselen. Imidlertid kan feiljustering skje på fysisk og / eller mentalt-emosjonelt plan.

På fysisk nivå kan tvetydighet i kjønnsorganene skyldes anatomiske og fysiologiske abnormiteter slik at det ikke klart kan fastslås om et barn er mann eller kvinne. Denne tvetydigheten av anatomisk seksuell differensiering kalles ofte hermafroditisme eller interseksualitet[2].

På det mentale-emosjonelle nivået oppstår feiljustering med transgene mennesker som har en seksuell anatomi som er tydelig mannlig eller kvinnelig, men som identifiserer seg med det motsatte av sine biologiske kjønn. De kan beskrive seg som «fanget i feil kropp». Transgenderisme, eller «kjønnsdysfori», kan forstås som en generell betegnelse for de ulike måtene enkelte tolker og uttrykker sin kjønnsidentitet annerledes enn de som bestemmer kjønn på grunnlag av biologiske indikatorer[3]. «Kjønnsdysfori manifesteres på flere måter, inkludert sterke ønsker om å bli behandlet som det andre kjønn, eller å bli kvitt sine kjønnskarakteristikker, eller en sterk overbevisning om at man har følelser og reaksjoner som er typiske for det andre kjønn[4].»

På grunn av trender som avviser det bibelske kjønnsbildet (mann og kvinne) og erstatter det med et voksende spekter av kjønnstyper, har visse valg utløst av transgendertilstanden blitt ansett som normale og aksepterte i moderne kultur. Men ønsket om å endre seg eller leve som en person av et annet kjønn kan imidlertid føre til livsstilsvalg som er i konflikt med Bibelen. Kjønnsdysfori kan for eksempel resultere i kryssbekledning, [5] kjønnsoperasjoner og ønsket om å ha et ekteskapelig forhold til en person med samme biologiske kjønn. På den annen side kan transseksuelle mennesker lide i stillhet mens de lever i sølibat eller er gift med en ektefelle av det motsatte kjønn.

Bibelske prinsipper knyttet til seksualitet og transgenderfenomenet
Ettersom transgenderfenomenet må vurderes i lys av Skriften, kan følgende bibelske prinsipper og læresetninger bidra til at de troendes fellesskap forholder seg til mennesker som er rammet av kjønnsdysfori på en bibelsk og Kristuslik måte:

1. Gud skapte menneskeheten som to personer, henholdsvis identifisert som mann og kvinne når det gjelder kjønn. Bibelen binder uløselig kjønn til biologisk kjønn (1 Mosebok 1:27; 2:22-24) og skiller ikke mellom de to. Guds ord bekrefter komplementaritet og et klart skille mellom mann og kvinne i skapelsen. Beretningen i 1 Mosebok er grunnleggende for alle spørsmål om menneskelig seksualitet.

2. Fra et bibelsk perspektiv er mennesket en psykosomatisk enhet. For eksempel kaller Skriften gjentatte ganger hele mennesket en sjel (1 Mosebok 2:7; Jeremia 13:17; 52:28-30; Esekiel 18:4; Apostlenes gjerninger 2:41; 1 Korinterbrev 15:45), en kropp (Efeserne 5:28; Romerne 12:1-2; Åpenbaringen 18:13), kjøtt (1 Peter 1:24) og ånd (2 Timoteus 4:22; 1 Johannes 4:1-3). Dermed støtter Bibelen ikke dualisme i den forstand at det skilles mellom ens kropp og ens følelse av seksualitet. Dessuten snakker ikke Bibelen om en udødelig del av mennesket, fordi Gud alene har udødelighet (1 Timoteus 6:14-16) og vil gi det til dem som tror på ham ved den første oppstandelse (1 Korinterbrev 15:51-54). Dermed er mennesket også ment å være en udelelig seksuell enhet, og seksuell identitet kan ikke være uavhengig av ens kropp. Ifølge Skriften er vår kjønnsidentitet, som formet av Gud, bestemt av vårt biologiske kjønn ved fødselen (1 Mosebok 1:27; 5:1-2; Salmene 139:13-14; Markus 10:6).

3. Skriften erkjenner imidlertid at på grunn av syndefallet (1 Mosebok 3:6-19) er hele menneskeheten - det vil si våre mentale, fysiske og åndelige evner - påvirket av synden (Jeremia 17: 9; Romerne 3:9; 7:14-23; 8:20-23; Galaterne 5:17) og må fornyes av Gud (Romerne 12:2). Våre emosjoner, følelser og oppfatninger er ikke fullt pålitelige indikatorer på Guds formål, idealer og sannhet (Ordspråkene 14:12; 16:25). Vi trenger veiledning fra Gud gjennom Skriften for å avgjøre hva som er til vårt beste og for å leve etter hans vilje (2 Timoteus 3:16).

4. Det faktum at enkelte påberoper seg en kjønnsidentitet som er uforenlig med deres biologiske kjønn, avslører et alvorlig motsetningsforhold. Denne tilstanden er, enten man føler det eller ikke, et uttrykk for de skadelige effektene av synd, og kan ha en rekke årsaker. Selv om kjønnsdysfori ikke er iboende synd, kan det føre til syndige valg. Det viser at mennesker også på det personlige nivå er involvert i den store konflikten mellom Kristus og Satan.

5. Så lenge transseksuelle mennesker forplikter seg til å ordne sine liv i henhold til den bibelske lære om seksualitet og ekteskap, kan de være medlemmer av Syvendedags Adventistkirken. Bibelen er tydelig og konsekvent på at seksuell aktivitet utenfor heterofile ekteskap er synd (Matteus 5:28, 31-32; 1 Timoteus 1:8-11; Hebreerne 13:4). Alternativ seksuell livsstil er syndige forvrengninger av Guds gode gave i seksualitet (Romerne 1:21-28; 1 Korinterbrev 6:9-10).

6. Fordi Bibelen betrakter mennesker som holistiske enheter og ikke skiller mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet, advarer kirken sterkt transseksuelle mennesker mot kjønnsoperasjoner og ekteskap, hvis de har gjennomgått en slik prosedyre. Fra det bibelsk holistiske synspunktet om den menneskelige natur, kan en full overgang fra ett kjønn til et annet og oppnåelse av en integrert seksuell identitet ikke forventes etter kjønnsoperasjon.

7. Bibelen befaler Kristi etterfølgere å elske alle. Skapt i Guds bilde, må de bli behandlet med verdighet og respekt. Dette inkluderer transseksuelle mennesker. Handlinger som latterliggjøring, misbruk eller mobbing mot transseksuelle mennesker er uforenlige med det bibelske budet: «Du skal elske din neste som deg selv» (Markus 12:31).

8. Kirken som fellesskap i Jesus Kristus er ment å være et tilfluktssted og sted for håp, omsorg og forståelse for alle som er forvirret, lider, sliter og er ensomme, for «han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke» (Matteus 12:20). Alle mennesker er invitert til syvendedags adventistkirker for å nyte fellesskapet. De som er medlemmer kan fullt ut delta i kirkelivet så lenge de omfavner kirkens budskap, oppdrag og verdier.

9. Bibelen forkynner den gode nyheten at seksuelle synder begått av heteroseksuelle, homoseksuelle, transseksuelle mennesker eller andre, kan tilgis, og liv kan forvandles gjennom tro på Jesus Kristus (1 Korinterbrev 6:9-11).

10. De som opplever uoverensstemmelse mellom sitt biologiske kjønn og kjønnsidentitet oppfordres til å følge bibelske prinsipper for å håndtere dette. De inviteres til å reflektere over Guds opprinnelige plan for renhet og seksuell troskap. Alle er kalt til å ære Gud med sine kropper og sine livsstilsvalg (1 Korinterbrev 6:19). Som med alle troende, oppfordres også transseksuelle til å vente på Gud, og de tilbys hele fylden av guddommelig medfølelse, fred og nåde i påvente av Kristi snart gjenkomst når alle sanne etterfølgere av Kristus blir fullstendig gjenopprettet til Guds ideal.

[1] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. (DSM-5TM), edited by the American Psychiatric Association (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013), 451.
[2] De som er født med tvetydige kjønnsorganer, kan muligens, eller muligens ikke ha nytte av korrigerende kirurgisk behandling.

[3] Se DSM-5TM, 451-459.

[4] Denne setningen er en del av et kortfattet sammendrag av kjønnsdysforia framsatt for å introdusere DSM-5TM som ble publisert i 2013: https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Gender-Dysphoria.pdf (åpnet 11. april 2017)

[5] kryssbekledning, også kalt transvestittadferd, er forbudt i 5 Mosebok 22:5.