Misjon, identitet og ansvarliggjøring

  • Ideologi og økonimi stod høyt på dagsorden under DNUs styremøte i mars.

    Foto: Rawpixel/Thinkstock

Et lite notat etter DNUs (Adventistkirken, Den norske union) styremøte i mars.

Hvordan kan vi samle våre medlemmer om vårt profetisk kall som adventister? Hva gleder vi oss over i adventbudskapet? Hva må vi løfte opp? Hva er det som hindrer oss fra å nå ut til mennesker i dag? Hvordan kan vi jobbe for at SDA Norge står samlet om hvem vi er og vår misjon som et felleskap?

Det var ikke mulig å svare på alle disse spørsmål da DNUs styre møttes søndag den 18. mars, men den ideologiske samtalen om vår identitet, kall og misjon er viktig, og derfor ble samtalen satt som første store punkt på agendaen. Den to timers samtalen var en fordypning og en fortsettelse av samtalen som begynte ved styremøte i september 2017, og vil fortsette fremover. Den fører oss inn i noen utfordrende områder, men styret er klar på at vi ikke kan la være å se på de store ideologiske temaene, med en stor dose bønn og ydmykhet. Dette handler om å lytte til Gud og få hjelp til å fatte gode vedtak fremover som fører oss i den retningen vi tror Gud leder oss.

Her er noen andre saker som ble behandlet:

Økonomien

Som vanlig ble det lagt fram et ikke-revidert regnskap. Økonomisjefen kunne rapportere at det kom inn en del tiende helt i slutten av 2017 som betyr at det var en liten økning i tiendeinngangen i fjor, men ikke så mye som budsjettert. Regnskapet viser at vi bruker alle inntekter til vår virksomhet og at alle stillinger er besatt akkurat nå.

Det ble også lagt fram et revidert budsjett for 2018. Med en prosjektert 3 % økning i tiende går budsjettet i balanse. Unionen bruker alle tilgjengelige midler for å ansette mennesker som kan være lokale pastorer og ellers utføre de oppgavene som er viktige for Syvendedags Adventistkirken. Styret takker for trofastheten og støtte.

Som en del av budsjettet ble det bevilget tilskudd til TVS, Kurbadet i Oslo og Norsk Bokforlag. Tilskuddet til TVS ble behandlet i desember. Det ble også bevilget penger til Kurbadet for å legge til rette for at Akersgata 74 kan bli et senter for misjon i Oslo. DNU og ØND vil gjerne se at Kurbadet blir brukt for evangeliseringstiltak, og det er i gang en gruppe som ser på muligheter for å utvikle et «Håpssenter» (Centre of Influence) i Oslo, med basis i Kurbadet.

Norsk Bokforlag, som utfører en hel del tjenester for Adventistkirkens mål og misjon, har også behov for tilskudd og ble bevilget kr 500 000,-. Dette er en forbedring fra tidligere år, og styret var glad for å se at retningen i NBFs økonomi er positiv.

Skogli

Etter at Skogli helse og rehabiliteringssenter fikk en henvendelse og tilbud om kjøp, har unionsstyret brukt en del tid på den saken. Det er nå nedsatt en komité bestående av Tore Molstad-Andresen, leder (økonom), Reidar J. Kvinge (pastor), Edel Krøll (fysioterapeut), Dagfinn Møller Nielsen (økonom), Gina Reistad Pettersen (lege), Vinjar Romsvik (lege), Svanhild Stølen (helsepedagog), som har fått mandat til å samle argumenter for å beholde Skogli og drive det videre, en risikovurdering ved å beholde Skogli, en konsekvensutredning ved salg av Skogli. Tilbudet om kjøp var ikke etterlyst fra DNUs side, men styret mente at det ville være uansvarlig å ikke vurdere det nøye. Eventuelt salg av Skogli skjer ikke utenom en generalforsamling i DNU.

Ansettelser

I desember fattet styret vedtak om å ansette Daniel Pel som pastor og evangelist, tildelt ØND. Denne gangen ble det vedtatt at både Simen Trolsrud og Marius Jensen går over til faste stillinger som pastorer etter at de har hatt midlertidige stillinger i to år.

Persondataforordningen

Organisasjonssekretær Finn F. Eckhoff holdt under styremøtet et innlegg om EUs persondataforordning som trer i kraft den 25. mai 2018. Den pålegger alle som samler personopplysninger å dokumentere all innsamling av slik informasjon og grunnlaget for at den blir samlet inn. Dette medfører et stort ekstraarbeid og noen begrensninger for alle enheter/bedrifter/organisasjoner. Denne saken jobbes det videre med slik at vi kan få våre rutiner i orden.

Orienteringer

Det ble gitt orienteringer om flere saker.

  • Blant annet fikk administrasjonen støtte fra styret i saken vedrørende GCs investeringer og behovet for at GC tar de etiske retningslinjene opp til ny vurdering. Unionslederen har fått forsikringer om at dette vil bli gjort.
  • Det blir sendt en gruppe pastorer og lekevangelister til et seminar med Mark og Ernestine Finley til sommeren. Dette for å styrke det evangeliserende arbeidet i Den norske union.
  • Videre arbeid med «Alle engasjert»-initiativet ble trukket fram.
  • Utkast til en ny arbeidsbeskrivelse for pastorer ble presentert.

Unionsledelsen og styret ønsker å styrke demokratiet i Den norske union ved å være så åpen som mulig. Derfor lager vi en liten rapport. Vi håper det vil styrke ansvarliggjøringen ovenfor våre medlemmer og styrke medlemmers tillitt til styret og ledelse. Menighetens arbeid er noe vi står sammen om, så ikke nøl om du har noen konstruktive innspill til ledelsen og styret.