DNU ber om stans i Generalkonferensens investeringer i våpenindustri

  • Adventistkirken i Norge protesterer mot Generalkonferensens investeringspraksis og ber om endringer i de etiske retningslinjene.

    Foto: phongphan5922/Thinkstock

Victor Marley, leder for Adventistkirken i Norge, ber Generalkonferensen (Adventistkirkens verdensledelse) stanse alle investeringer i selskaper innenfor våpenindustri. Tidligere i uken kom det fram i sosiale media at Generalkonferensen har aksjer i firmaer knyttet til våpenindustrien gjennom investeringsfond Generalkonferensen forvalter på vegne av en rekke enheter innenfor Syvendedags Adventistkirken.

– Det er helt uakseptabelt at Generalkonferensen foretar investeringer i selskap som direkte eller indirekte er knyttet til våpenindustrien, sier Marley. Han viser til den strenge investeringspolicy som gjelder for Adventistkirkens Trans-Europeiske Divisjon, som forbyr investeringer i våpenindustrien.

– Vi ber om full åpenhet og forventer at Generalkonferansen trekker seg ut av investeringer som ikke harmonerer med Adventistkirkens tro, lære og verdier. Vi ber om at denne saken tas på alvor og at den settes på agendaen når Generalkonferensens styre møtes i april.

I en årrekke har flere av de fondene Generalkonferensen forvalter, hatt eierandeler i selskaper med virksomhet innenfor forsvarsteknologi. Dette har vært et element i en stor forvaltningsportefølje med investeringer i mange bransjer.

Ukjent for unionsledere

Kunnskapen om investeringene i forsvarsteknologi kommer som en overraskelse på mange unionsledere utenfor USA. Generalkonferensens regnskap blir behandlet ved styremøtet i april hvert år. Ved det styremøtet deltar ikke unionslederne i unioner utenfor Nord-Amerika. De deltar kun ved styremøtet i oktober, det såkalte Annual Council. Årsregnskapet og investeringsoversikten er imidlertid tilgjengelig for de styremedlemmer som ønsker disse dokumentene, ved Annual Council.

Under Generalkonferensens hovedforsamling i San Antonio i 2015 stilte Tom Angelsen, distriktsleder i Adventistkirkens Nordnorske distrikt, spørsmål om etiske standarder for kirkens aksjeinvesteringer. Han spurte spesifikt om kirken trakk seg ut av selskaper som ikke kunne forsvares ut fra våre etiske retningslinjer. Du kan se referatet her.

Generalkonferensens daværende økonomisjef, Robert Lemon, forsikret om en høy etisk bevissthet og opplyste om at man hvert år analyserer alle selskaper man har investeringer i, for å se om det er endringer i selskapene som fordrer at man skal trekke seg ut. Europeiske delegater til generalforsamlingen kunne neppe forestille seg at denne årlige gjennomgangen ga grønt lys til investeringer i selskaper som er inne i våpenindustrien. Angående etiske retningslinjer henviste Lemon til Generalkonferensens Working Policy.

Generalkonferensens policy som regulerer rammene for fondsforvaltningen, inneholder bare generelle vendinger om etisk forvaltning. Seksjon S 85 10 sier: «Filosofi – Komiteer og enkeltpersoner autorisert til å investere fond for trossamfunnet må alltid være bevisst sitt ansvar som forvaltere. Under Den hellige ånds veiledning bør de med varsomhet og klokskap søke å etterligne Mesteren både i stil og innhold. I praksis betyr det at det ikke skal gjøres direkte investeringer i visse bransjer som ikke er i harmoni med Syvendedags Adventistkirkens verdier. Det betyr også at integritet og rettferdighet er prinsipper som skal styre alle transaksjoner med andre part.»

Generalkonferensen forvalter egne penger samt midler på vegne av distrikter, unioner, divisjoner og institusjoner i kirken. Dette er hovedsakelig enheter i Nord-Amerika. Om lag 60 % av disse midlene er penger i innskuddsbaserte pensjonsordninger. Eier av disse midlene er ikke kirkesamfunnet, men de enkeltpersonene som pensjonsinnskuddene er gjort på vegne av. De øvrige 40 % av pengene Generalkonferensen forvalter, består typisk av midler fra forvaltningskapital, byggefond og øvrige fond fra distrikter, unioner, divisjoner og institusjoner. Det er generalforsamlingene og styrene i disse underliggende enhetene som har myndighet til å avgjøre om pengene skal forvaltes i aksjefond, og i så fall i hvilke fond. Generalkonferensen administrerer 19 forskjellige fond med noe ulik risiko.

Generalkonferensens respons

I en uttalelse fra Generalkonferensens investeringsavdeling som respons til opplysningene om investeringer i våpenindustrien, heter det: «Som generell regel søker Generalkonferensen en forsiktig tilnærming ved å ha en svært variert investeringsportefølje med forskjellige investeringsstrategier basert på de beste rådene vi kan få.» Selskaper som driver virksomhet knyttet til tobakk, alkohol, pengespill, pornografi, kjøtt og koffeinholdige drikker investeres det ikke i, fordi slike selskaper ikke er i harmoni med Adventistkirkens verdier, opplyser Generalkonferensens fondsforvalter, Timothy Aka.

Aka, som er assosiert økonomisjef og porteføljeforvalter i Generalkonferensen, opplyser at avdelingen arbeider med å luke ut andre selskaper fra porteføljen. Dette dreier seg om selskaper innenfor forsvarsindustrien, selskaper med miljøskadelige aktiviteter og selskaper som utnytter ansatte eller selskaper med mangelfull ledelse.

– Vi ønsker å være et godt eksempel for både medlemmer og institusjoner når det gjelder investeringer av fondsmidler Herren har betrodd oss, sier Aka.

Aka minner om at den investeringspraksisen Generalkonferensen følger ikke er ny, og at investeringene ikke på noen måte er hemmelige.

– Generalkonferensen har fulgt denne investeringspraksisen i flere tiår og oversikten over hvilke selskaper vi har investeringer i, har vært gjort tilgjengelig for styret hvert år.

Trans-Europeisk Divisjon vil ha innstramming

Trans-Europeisk Divisjon støtter arbeidet med å styrke retningslinjene for etiske investeringer og vil følge opp denne saken overfor Generalkonferensen. Divisjonens ledelse er tydelig på at de ønsker strengere etiske rammer for Generalkonferensens investeringer.

Den norske union har søkt å skaffe så mye informasjon om denne situasjonen som mulig, men erkjenner at det kan være sider ved Generalkonferensens investeringspraksis vi ennå ikke kjenner fullt ut.

Den norske union har kun mindre beløp plassert i aksjer.

I en e-post til Generalkonferensens økonomisjef minner Victor Marley om at europeiske adventister alltid har hatt et pasifistisk standpunkt og at det for mange har kostet mye å stå for en pasifistisk etikk. «Avsløringen at Generalkonferensen investerer i våpenindustrien, føles som et svik for europeiske adventister og er et slag i ansiktet gitt vår etiske integritet.»

Skuffelse i Norge

Unionsleder Victor Marley forstår god den skuffelsen mange adventister i Norge opplever nå. Til dem skriver han:

«Til våre medlemmer i Norge vil jeg si at jeg har vært skuffet over «menigheten» mange ganger. Jeg er skuffet i dag også. Men virkeligheten er at Generalkonferansen ikke er menigheten. Det er du og jeg, og de rundt oss der vi er, som er menigheten. Gud har frelst oss, og invitert oss til å være med i hans oppdrag til verden. Vi kan bidra til at våre menigheter reflekterer Guds budskap gjennom Hosea: «For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer» (Hos 6,6). På slike dager som dette, velger jeg å fokusere på Guds kall til meg, og at jeg kan gjøre Gud kjent der jeg er. Vi i Norge kan være en profetisk stemme ikke bare i verden «der ute» men også i vår egen organisasjon.»