Spørreskjema om etterlevelse av policy

  • Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Adventistkirken i Norge svarer på Generalkonferensens spørsmål om lojalitet.

(Dette er en oversettelse av et engelskspråklig originaldokument mottatt fra Generalkonferensen. Den norske union (DNU) har ved besvarelsen flettet inn sine kommentarer i det mottatte dokumentet. DNUs kommentarer er merket: «Kommentar fra Den norske union». Svardokumentet under ble sendt til Generalkonferensen den 31. januar 2018. Se den engelske teksten her.)

Generalkonferensens komité som overvåker enhet i menigheten (Unity Oversight Committee), ønsker å finne ut hva verdensfeltet, representert ved formennene i divisjonene og unionene, mener om etterlevelse av vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og Generalkonferensens styre.

Vi ber om at du, som divisjons/unionsformann, svarer det du tror er oppfatningen til flertallet av medlemmer i ditt område (i motsetning til ditt personlige syn) på følgende spørsmål. Vennligst sett X på aktuelt sted, og send en epost til [oppgitt e-postadresse].

Vennligst svar Ja eller Nei på hvert spørsmål.

Kommentar fra Den norske union:

Den norske union hilser velkommen initiativet til å rådføre seg med unionslederne i dette spørsmålet, men vi er bekymret for bruken av ja- eller nei-svar i en så kompleks sak. Som forberedelse av våre svar, har vi konsultert ikke bare styret for Den norske union, men også våre pastorer, forstandere og distriktsstyrer. Vi erkjenner at det er forskjellige syn også i Den norske union, men på grunnlag av de tilbakemeldingene vi har fått i den begrensede tiden vi hadde tilgjengelig, har vi gjort vårt beste for å representere flertallet av medlemmer i vårt område. Et gjennomgående tema i de svarene vi har fått, var ønsket om at vi bare skulle besvare spørsmålene kvalitativt (med setninger) heller enn kvantitativt (med ja- eller nei-svar). Med andre ord er det alvorlig tvil blant våre lekledere om verdien av å forenkle spørsmålsstillingene i så stor grad. Til tross for disse innvendingene, har vi valgt å svare både kvalitativt og kvantitativt. Vi håper at Unity Oversight Committee vil få mulighet til å lese begrunnelsene for de svarene vi gir.

1. Burde Generalkonferensens Unity Oversight Committee oppnevne en gruppe som skal lytte med forståelse, gi råd og be med formennene i unioner som ikke etterlever vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre? 1.   X   Ja        2.       Nei

Kommentar fra Den norske union:

Vi svarer «ja» på dette spørsmålet og stoler på at bønn, lytting og rådgivning ikke blir brukt som press og manipulasjon, men kjennetegnes ved ærlighet, integritet og en ånd som søker å finne løsninger sammen gjennom konstruktive samtaler. Vi forventer også at denne prosessen blir fulgt i alle tilfeller av manglende etterlevelse av gjeldende regelverk, slik at framgangsmåtens integritet bevares.

2. Bør det være ytterligere organisatoriske konsekvenser for unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre? 1.         Ja       2.   X   Nei

Kommentar fra Den norske union:

Dette spørsmålet reiser et nytt spørsmål om hva manglende etterlevelse er, og hva som er alvorlig nok til å berettige «ytterligere organisatoriske konsekvenser», og hvilken prosess som skal avgjøre dette. Vi mener at de fleste unioner forsøker å være lojale overfor vedtak i Generalkonferansen, men det er muligens behov for forståelse og fleksibilitet angående særskilte kulturelle og misjonale behov. Dette er et enkelt spørsmål om en kompleks sak, særlig siden det store flertallet unioner på en eller annen måte ikke etterlever Generalkonferensens Working Policy.

Vi svarer «nei» til dette spørsmålet fordi vi ikke tror bildet er så enkelt. For eksempel tror Den norske union at våre grunnleggende trospunkter nummer 14 og 17, samt Generalkonferensens Working Policy BA 60 05 sier «nei» til alle former for diskriminering av personer med åndelige gaver, på grunnlag av om det er en mann eller en kvinne. Dette skaper den forvirrende situasjonen der tro og praksis står i motstrid. Før det kan fattes vedtak i denne aktuelle saken, må grunnlaget for reaksjoner bli tydelig avklart, og være i harmoni med menighetens grunnleggende trospunkter.

Den adventistiske framgangsmåten, og vi tror den bibelske, er å skape forståelse gjennom ydmyk lytting og dialog for å finne en vei framover. Som Ellen White skrev: «Menigheten kan fatte vedtak etter vedtak for å undertrykke uenighet, men vi kan ikke tvinge tanken og viljen, og utrydde uenigheten på den måten» (E. G. White, MS 24, 1892). Derfor oppmuntrer vi til, og ønsker velkommen, meningsfylt dialog fram mot konstruktive løsninger som vil la menighetens misjonsoppdrag lykkes i alle deler av verden.

3. Bør ledere bes om å signere et dokument der de bekrefter at de vil følge vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre? 1.         Ja       2.   X   Nei

Kommentar fra Den norske union:

Vi svarer «nei» fordi å svare «ja» vil være å benekte muligheten for menneskelige feil og mangler i menighetens beslutningsprosesser. Vi tar det også for gitt at legitimt valgte ledere i menigheten er lojale overfor menigheten, dens oppdrag og dens retningslinjer. Å signere et slikt dokument vekker mistro til den tillit menighetsfellesskapet er bygd på. Det fratar også rettighetene til dem som valgte han eller henne.

4. Bør formenn fra unioner som ikke etterlever vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å tale (ha talerett) ved møtene i Generalkonferensens styre? 1.   X   Ja        2.       Nei

Kommentar fra Den norske union:

Den norske union svarer «ja» på dette spørsmålet fordi vi tviler på om det er holdbart i henhold til vedtektene å nekte talerett for styremedlemmer som sitter i styret i kraft av sin stilling og med en forpliktelse til å representere medlemmene i sitt område. Menighetsdemokratiet drar nytte av den klokskap og framgang som oppnås gjennom sunne utvekslinger av tanker og innsikt. Å fjerne alle dem som representerer andre syn, vil hindre demokratiet og det som kan være Den hellige ånds stemme. Å frata ledere taleretten betyr å ta rettighetene fra de trofaste medlemmene den lederen taler på vegne av. Det kan ha alvorlige konsekvenser når det gjelder respekt for, og tillit til menighetssystemet, organisasjonen og dens ledere.

5. Bør formenn fra unioner som ikke etterlever vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å stemme ved møtene i Generalkonferensens styre? 1.   X   Ja        2.       Nei

Kommentar fra Den norske union:

Å bringe til taushet forskjellige perspektiv innenfor verdensmenigheten vil være et bekymringsfullt avvik fra bibelsk lære (se for eksempel Apg 15), og fra Adventistkirkens historie og praksis. Vi vil oppmuntre menigheten til å se på forskjellige perspektiv som berikende for verdensmenigheten.

6. Bør formenn fra unioner som ikke etterlever vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å gjøre tjeneste i stående komiteer og ad hoc underutvalg oppnevnt av Generalkonferensens styre? 1.   X   Ja        2.       Nei

Kommentar fra Den norske union:

Det er berikende for en komité at flere syn er representert, fordi det sikrer at komiteens vedtak er basert på synspunktene og realitetene i verdenskirken.

Kommentarer og forslag:

Kommentar fra Den norske union:

Både ledelsen, styret og medlemmene i Den norske union setter pris på anledningen til å delta i samtalen og prosessen angående etterlevelse av Generalkonferensens vedtak angående likebehandling av menn og kvinner i pastortjeneste. Omfattende og grundig konsultasjon er viktig når vi skal finne løsninger som respekterer behovene på alle sider.

Når det gjelder saker angående manglende etterlevelse, vil vi anbefale dialog, myk makt og konsensus. Vi kan ikke støtte en framgangsmåte som tar utgangspunkt i straffetiltak. Revisjonsrapportene viser at det i over 80% av unionene i verden er påpekt tilfeller av manglende etterlevelse av Generalkonferensens Working Policy. Et forsøk på å fjerne talerett og stemmerett fra styremedlemmer fra unioner som ikke fullt ut etterlever Generalkonferensens Working Policy, vil sette i gang en prosess som vil påføre Syvendedags Adventistkirken alvorlig skade og hindre arbeidet med misjon.

Vi tror det vil være nyttig å skille mellom forskjellige kategorier av manglende etterlevelse. Det inntrykket man får fra spørsmålene ovenfor, er at åndelige, etiske, moralske og administrative forhold samles i samme kategori. Vi mener dette er en overforenkling og at samvittighetsspørsmål må håndteres med fintfølelse og forståelse.

Vi opplever ikke at det har funnet sted noen meningsfylt dialog angående spørsmålet om likebehandling av mannlige og kvinnelige pastorer. Vi mener derfor at en diskusjon om konsekvenser for manglende etterlevelse av vedtak i Generalkonferensen er prematur.

Ledelsen og styret i Den norske union mener at kirken har vedtatt et grunnleggende prinsipp som ikke kan fravikes i behandlingen av kvinnelige pastorer som er rettmessig ansatt. «Kirken forkaster ethvert system eller filosofi som diskriminerer mot noen på grunnlag av rase, hudfarge eller kjønn» (Generalkonferensens Working Policy BA 60 05 Basic Principles). Jesu ord er det grunnleggende prinsippet om hvordan vi skal behandle andre. «Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem» (Luk 6,31 Bibel 2011). Det grunnleggende trospunkt nummer 14 forteller oss at: «Særpreg i rase, kultur, utdanning og nasjonalitet, eller ulikheter mellom høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne må ikke få splitte oss.» Det grunnleggende trospunkt nummer 17 gjør det klart at «Den hellige ånd … gir hvert enkelt medlem etter som han vil … de nødvendige egenskaper og tjenester som menigheten behøver for å oppfylle sin gudgitte oppgave» inkludert «tjenester som … forkynnelse, undervisning, administrasjon», og at: «Noen medlemmer er kalt av Gud og utrustet av Ånden til anerkjente funksjoner i menigheten, som pastorer, evangelister og lærere.»

La oss følge Ellen G. Whites ord da hun kommenterte den største av alle konflikter, Lucifers brudd på himmelens lov: «Maktbruk er i strid med prinsippene i Guds rike. Herren ønsker bare kjærlighetens tjeneste. Kjærlighet er ikke noe en kan forlange, og den kan heller ikke vinnes ved makt eller myndighet. Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet» (Alfa og Omega, 4:13 DA22).