Unity Oversight Committee om veien videre

  • Hensley Moorooven, sekretær i Unity Oversight Committee.

    Foto: Seth Shaffer/ADAMS

Det handler om å samle kvalitative og kvantitative data fra verdensfeltet.

Unity Oversight Committee møttes i Washington D.C., 14. desember 2017, med den nye lederen, Mike Ryan (vedtatt av General Conference Administrative Committee) og Hensley Moorooven, sekretær. Der ble de enige om den prosessen som skal hjelpe dem med å bearbeide «Procedures for Reconciliation and Adherence in Church Governance: Phase II» – dokumentet som hovedstyret i 2017 sendte tilbake til dem for videre bearbeidelse og revidering.

«Komiteen har enstemmig gått inn for at denne prosessen skal være åpen og transparent, der synspunktene fra hele Adventistkirkens verdensfelt skal tas i betraktning,» forklarer Ryan. «Generalkonferensens embetspersoner støtter denne tilnærmingen helhjertet.»

Prosessen omfatter innsamling av kvalitative og kvantitative data fra verdensfeltet. Dette gjør det mulig for komiteen å tegne et mer nøyaktig bilde av hvor menighetens medlemmer og ledere står i spørsmål som handler om lojalitet til vedtak i Generalkonferensens hovedforsamling og Generalkonferensens hovedstyremøte. De kvalitative dataene vil bli samlet gjennom personlige besøk og dialoger med ledere fra de 13 verdensregioner (divisjoner), og den tilknyttede Midtøsten og Nord-Afrika-unionen. Kvalitative data vil også bli samlet fra Generalkonferenses institusjoner samt General Conference Leadership Council, sammensatt av Generalkonferensens embetspersoner og avdelingsledere.

Kvantitative data samles for tiden gjennom en undersøkelse av unions- og divisjonsledere. Unioner spiller en sentral rolle som byggesteiner i kirkens globale organisasjon. De er en av kirkens fire typer medlemsbaserte organisasjonsledd, og har et unikt sett med egenskaper, blant annet ved å være ansvarlig overfor medlemmene på grasrota. I tillegg er unionslederne medlemmer av Generalkonferensens hovedstyre med en oversikt over globale hendelser i kirken. Unionene er Generalkonferensens medlemmer.

Som en del av prosessen ba Unity Oversight-komitee alle divisjons- og unionsledere om å svare på seks spørsmål om de ulike tiltakene som ble foreslått i fase II-dokumentet som ble diskutert på hovedstyremøtet i 2017, og henvist tilbake til komiteen. Dette vil bidra til å informere komiteen om detaljer som skal legges fram i et forslaget til nytt dokument som skal forelegges hovedstyret i 2018.

«Både unions- og divisjonsledere har blitt bedt om å svare på de seks spørsmålene i henhold til hva de tror er holdningen til flertallet av medlemmene i deres valgkrets, i motsetning til deres personlige mening», sier David Trim, direktør for Generalkonferensens kontor for arkiv, statistikk og forskning, Office of Archives, Statistics, and Research (ASTR).

Undersøkelsen ble laget av ASTR, og administreres av dens ledelse. Både divisjons- og unionsledere returnerer den fullførte undersøkelsen direkte til ASTR.

På grunn av egenskapene til unionene, som nevnt ovenfor, kvalifiserer forskningsstandarder unionsledere som eksperter i å måle flertallsopinionen i sine valgkretser. Undersøkelsen er også utformet slik at gyldigheten av svarene kan etterprøves for å maksimere nøyaktigheten av resultatene.

I tilfelle man ser avvik i en region vil ASTR utføre tilfeldige stikkprøver hos medlemmene for å avklare nøyaktigheten av de rapporterte undersøkelsesresultatene.

«De individuelle spørreskjemaene vil være tilgjengelige for kun fire personer - ASTR og Unity Oversight Committee sin ledelse - for å beskytte prosessens integritet og for å sikre at dataene håndteres på riktig måte,» forklarer Moorooven. Komiteen har til hensikt å dele resultater med ledende embetspersoner i Generalkonferensen og hele Unity Oversight Committee. Samlede resultater vil være tilgjengelige for et bredere adventist-publikum.

«For å sikre klarhet, er undersøkelsen tilgjengelig på åtte språk,» sier Moorooven. «Ordlyden og plassering av spørsmålene i undersøkelsen bidrar til pålitelighet.»

Unity Oversight Committee vil offentliggjøre tilleggsmateriale mellom nå og hovedstyremøtet i 2018 i Battle Creek, Michigan.