Boklansering om kirkesamfunn i Norge

  • Fv. Tor Tjeransen sammen med redaktør for boken Kirkesamfunn i Norge, Ola Tjørhom, på lanseringsdagen i Cappelens butikklokaler i Oslo.

    Foto: Widar Ursett/ADAMS

Fra troskonfesjon til kirkekonfesjon. Tor Tjeransen med kapittel om Adventistkirken, i ny bok.

Cappelen Damm Akademisk lanserte tirsdag 4. september boken Kirkesamfunn i Norge, Innføring i kirkekunnskap, i sine butikklokaler i Akersgaten, Oslo. Sammen med bokens forfattere, inkludert Tor Tjeransen fra Adventistkirken, var redaktøren, Ola Tjørhom, invitert. Gjestelisten omfattet også preses i Den norske kirke Helga Byfugdlien, Leder for pinsebevegelsens lederråd Sigmund Kristoffersen, og sogneprest i Den ortodokse kirke Olav Lerseth, som utgjorde et samtalepanel mot slutten av lanseringen.

I sin innledningsreplikk, poengterte Tjørhom at boken divergerte fra de vanlige trospresentasjonene som slik litteratur er blitt kjent for.

– Det er få i dag som bryr seg om konfesjonskunnskap, så boken legger vekt på kirkekunnskap og det empiriske kirkelivet.

Han vektla videre at skoleundervisningen for ofte har blitt trostung. Det empiriske siktet til boken er likevel en veldig fin måte å lære om tro på, siden det gir et godt bilde av praksisen og det levde liv i det kirkelige mangfold vi har i Norge.

Avslutningsvis valgte han å sette ord på det økumeniske grunnlaget som kirkepolitisk begrunnelse for en slik bok.

– I kirkelig sammenheng er det alltid slik at mangfoldet er skrudd sammen på en slik måte at det tar sikte mot en stadig større enhet. Det er også et perspektiv i denne boken.

Bokens avslutningskapittel indikerer at betoningen av kirkekonfesjon framfor troskonfesjon kanskje ikke bare handler om at «folk flest ikke interesserer seg for troslære og doktriner», men at fokuset i norsk kirkeliv har dreid seg i retning kirkeenhet.

«Flere av denne bokens forfattere påpeker at det innenfor mange kirker har funnet sted en forskyvning fra det konfesjonelle til det økumeniske, eller fra en konfesjonsspesifikk identitet til sterkere fokusering på kirkelig enhet» (Ola Tjørhom, Kirkesamfunn i Norge, side 335).

Redaktøren er påpasselig med å problematisere dette poenget med å vise til at den økumeniske tanke har feilet i forsøket på å oppnå synlig forpliktende enhet. Økumenikkens ønske om synlig enhet ligger likevel som en ideologisk ramme rundt boken, da økumenikk «hører hjemme innenfor kirkekunnskapens rammer» (s. 336).

I sin sluttkommentar bekrefter Byfugdlien den økumeniske motivasjonen.

– Læremessige ulikheter er tonet ned i forhold til kirkelivet. Dette bidrar til livssynsåpenhet og toleranse. Økumenikk handler om å bevege seg mot en synlig enhet.

Tor Tjeransen, Media og kommunikasjonsleder for Adventistkirken, har skrevet kapitlet, Syvendedags-adventistene – med hviledagen og Jesu gjenkomst i fokus, interessant nok ett av ca. to kapitler med konfesjonsaspektet synliggjort i kapittelets tittel.

Det er opplagt positivt at vi får lov til å beskrive oss selv i en slik bok. Det har Tjeransen gjort på glimrende vis. Det er ikke min hensikt her å lage en bokanmeldelse, men la meg dele et par observasjoner som bør være av interesse.

I en bok som primært vektlegger empirisk kirkeliv, har han funnet plass til å skrive om Frelse og rettferdiggjørelse, Sabbaten, Jesu annet komme, Helligdommen, Menneskets natur og døden, Profetiens gave, samt Dåp og nattverd.

Og, ja, Tjeransen uttaler seg også om Adventistkirkens holdning til-, og syn på økumenikk. Åpent og uten omsvøp forteller han at vi aktivt søker å skape bedre forståelse mellom samfunn, slik at vi kan erstatte karikaturer med korrekte bilder av hverandre, men at vårt engasjement tar farge av at vi ikke nødvendigvis deler økumenikkens kjernemetode.

«Imidlertid tar kirken avstand fra en form for økumenikk der målet er å skape enhet ved å høvle ned teologiske forskjeller til minste felles multiplum» (s. 289).

Kirkesamfunn i Norge, Innføring i kirkekunnskap, er først og fremst myntet på høyskoler og universiteter, men vil selvsagt være av interesse for enhver som vil ha en innføring i kirkenes selvpresentasjoner.