Kirkens enhet: Verdensledelsen med nye forslag

 • Generalkonferansen har lagt fram et nytt forslag for å sikre organisatorisk og læremessig enhet i Adventistkirken.

  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Verdensledelsen for Syvendedags Adventistkirken har lagt fram nye forslag til tiltak for å sikre organisatorisk og læremessig enhet. Ledelsen i Norge er bekymret for den sentraliseringen av makt som foreslås og hvilke konsekvenser dette forslaget vil kunne få. Unionsstyret vil ta stilling til en offisiell respons i løpet av helgen.

Generalkonferensens komité for å overvåke spørsmål om kirkens enhet (Unity Oversight Committee) la 17. juli fram et nytt dokument med forslag til prosedyrer som skal følges i tilfeller der kirkelige organisasjoner ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling, styre eller policy. Dette dokumentet skal legges fram for Generalkonferensens styre når det møtes i Battle Creek i Michigan i midten av oktober.

Det framlagte dokumentet er et nytt forslag etter at et tilsvarende dokument ble avvist av styret ved fjorårets styremøte.

I vinter gjennomførte komitéen for å overvåke spørsmål om kirkens enhet en spørreundersøkelse blant alle unioner i verden. Undersøkelsen viste stor støtte for at brudd med Generalkonferensens vedtak og retningslinjer skulle få konsekvenser. Svarene fra undersøkelsen finner du her.

Svaret fra Den norske union finnes her.

Advarsel, reprimande og utelukkelse
Dokumentet som Generalkonferensens styre skal ta stilling til i oktober, har fått tittelen «Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions».

I hovedsak legger dokumentet opp til et system med en rekke underkomiteer som skal ta stilling til om det faktisk foreligger brudd på vedtak eller retningslinjer (policy). Hvis de aktuelle komiteene konkluderer med at det foreligger brudd på vedtak eller retningslinjer, legges det opp til tre trinn i den videre reaksjonen.

 1. Advarsel til organisasjonen der bruddene forekommer.
 2. Offentlig reprimande av lederen for organisasjonsleddet der bruddet forekommer.
 3. Utelukkelse fra Generalkonferensens styre av ledere for enheter der brudd forekommer, eventuelt utelukkelse av menigheten fra hele organisasjonsleddet.

Disse tre tiltakene skal gjennomføres etter anbefaling fra den relevante komiteen for det spesifikke saksområdet der bruddet forekommer og kan gjennomføres etter vedtak med alminnelig flertall i Generalkonferensens styre. Dokumentet avsluttes med å slå fast at tilsvarende prosess kan brukes i andre deler av kirken enn på Generalkonferensens nivå.

Underkomitéer etablert
Generalkonferensens administrative komité har i sommer etablert fem forskjellige underkomitéer som skal behandle brudd på vedtak og retningslinjer innenfor gitte saksområder.

De fem komitéene med sine saksområder er:

 1. Komité for vurdering av organisasjoner og institusjoner som underviser i skapelse og livets begynnelse.
 2. Komité for vurdering av organisasjoner og institusjoner angående homoseksualitet.
 3. Komité for vurdering av organisasjoner og institusjoner angående spørsmål om ordinasjon.
 4. Komité for vurdering av sentrale retningslinjer.
 5. Komité for vurdering av organisasjoner og institusjoner angående trospunkter som kjennetegner Syvendedags Adventistkirken.

Liste over komitéenes medlemmer finnes her.

Komitéenes mandat.

Bekymret for konsekvensene
Ledelsen for Adventistkirken i Norge er urolig for de konsekvensene det framlagte forslaget vil få for miljøet i vårt kirkesamfunn, dersom det blir vedtatt. Unionsleder Victor Marley har sendt et forslag til en offisiell respons fra Norge til unionsstyrets medlemmer. Forslaget vil bli behandlet under unionens styremøte på Lillehammer førstkommende helg.