Handlingsplan 2015 – 2020

Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (SDA-DNU)

Grunnlaget for SDA-DNUs aktivitet:

 

Misjonsbefalingen:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,18-20).

 

Formålsparagrafen for SDA-DNU:

§ 2 – FORMÅL

Unionens formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre englebudskapene i Åp. 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige frelser og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke dem idet de forbereder seg til hans snare komme.

 

Verdier:

Kristuslikhet skal prege vårt fellesskap.

I kommende periode vil vi derfor fokusere spesielt på disse verdiene:

Trofasthet Vi har Bibelen som veiviser i livet.

Raushet Vi er et fellesskap preget av omsorg, åpenhet og tilgivelse.

Samfunnsansvar Vi verner jorden og viser nestekjærlighet mot alle.

 

I DNUs aktiviteter skal det i perioden 2015 – 2020 fokuseres på følgende områder:

Medlemmer: Stimulere medlemmer til et levende forhold til Gud og begeistret engasjement i menighetens oppdrag.

Barn og unge: Hjelpe barn og unge til å bli kjent med Jesus, leve sammen med ham og bli utrustet til tjeneste.

Samfunn: Motivere og utruste til omsorg og samfunnsansvar både globalt og i nærmiljøet.

Medarbeidere: Styrke en organisasjonskultur som ivaretar og utvikler medarbeidere både profesjonelt og privat.

DNU skal være en pådriver for å bygge menigheter som er preget av åpenhet, et engasjert trosliv, inkluderende fellesskap og engasjement for menneskene rundt oss.

Vi ønsker at alle deler av organisasjonen skal arbeide for å løfte fram Jesus.

DNU utarbeider delmål for hvert av de fire områdene nevnt ovenfor, målsettinger som står mellom det overordnede og de konkrete tiltakene fra hver avdeling.

 

Unionsstyret:

Med utgangspunkt i en løpende analyse av hvilke oppgaver som vurderes å ha høy prioritet, bes unionsstyret å vedta 2 – 4 spesielle fokusområder for hvert år i femårsperioden. For hvert

fokusområde skal det beskrives:

• hva som skal gjøres

• hvor mye midler som settes til side for tiltaket

• hvem som er ansvarlig for oppfølgingen

• beskrivelse av hvordan unionens ulike avdelinger/ansatte kan delta i tiltaket

• tidsfrist for gjennomføringen