Meny
Lukk
Foto: ADRA Norge/Frank Spangler

Dannelse og utdannelse

Utdanningens mål er å utdanne ungdommen til å tenke selv.

Fra det øyeblikket et lite barn kommer til verden begynner det å lære. Barnet bruker alle sanser for å forstå verden omkring seg. Det er enormt mye et barn skal lære seg allerede det første året. Utviklingen går i rasende fart, og de lærer seg både å gå og å snakke i løpet av de første leveårene.

Men etter hvert som barnet vokser til, er det ikke tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter barnet kan lære seg på egen hånd. Alle barn trenger å gå på skole. Men vi har et stort arbeid igjen før alle barn i verden får nødvendig utdanning.

I 2017 rapporterte UNESCO at 264 millioner barn i verden ikke går på skole. For disse barna er framtidsutsiktene svært dårlige. De vil etter all sannsynlighet leve et liv i fattigdom. Mangelen på utdannelse gjør at de vil ha svært vanskelig for å få et arbeid med anstendig lønn.

At så mange barn ikke får hjelp til å lære grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, er en urettferdighet som adventister gjør mye for å rette på. Vi gjør ikke det alene, men sammen med offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner.

Nå i september er vi i full gang med den årlige bøsseinnsamlingen i regi av ADRA. I år er det utdanning for jenter i Niger som vektlegges.

Utdanning har alltid vært viktig for adventister. Svært tidlig i vårt kirkesamfunns historie ble følgende definisjon av utdannelse retningsgivende for vårt fokus på utdanning: «Det er den harmoniske utvikling av de fysiske, mentale og åndelige evner», skrev Ellen G. White i 1903 i innledningen av boken Education (s. 13).

Den setningen har gitt adventister i mange generasjoner både et kvalitetsmål å strekke seg etter og inspirasjon til å engasjere seg i å gi unge mennesker det best mulige grunnlag for å treffe egne, fornuftige beslutninger om sitt eget liv.

Litt lenger ut i det samme kapittelet påpekte White at utdanningens sanne mål er å «utdanne ungdommen til å tenke selv, ikke bare speile andre menneskers tanker» (Education, s. 17). Tankene Ellen G. White presenterer i denne boken, har hatt enorm betydning for det store engasjement adventister har vist i flere generasjoner for å gi unge en balansert utdanning. Vi tar utdanning på alvor. Det er en del av det samfunnsansvaret vi tar.

Et dannet menneske
Vi snakker om både dannelse og utdannelse. Dannelse er noe mer enn god oppdragelse. Et dannet menneske må selvsagt kunne lese, skrive og regne. For disse ferdighetene er forutsetninger for å tilegne seg ytterligere kunnskap av mer avansert karakter.

For å være dannede mennesker må vi ha et visst minimum av kunnskap om historie, geografi, biologi, og samfunnskunnskap. I tillegg vil vi som adventister, søke å gi elevene en grunnleggende kunnskap om det Gud forteller oss i Bibelen. Disse kunnskapene skal danne grunnlaget for å gi personene evne til å skjelne mellom rett og galt i forskjellige situasjoner.

Forståelse
Bare når du har et visst kunnskapsnivå, kan du komme fram til en korrekt forståelse av den verden vi lever i. Uten en solid kunnskapsbase blir det umulig å danne seg et korrekt bilde av virkeligheten. For vi former vårt verdensbilde ut fra den kunnskapen vi har om verden omkring oss, i spennet fra hvordan naturen er og til hvordan politiske prosesser fungerer.

Terrorisme er blitt en virkelighet alle må forholde seg til. Det er en kjensgjerning at mye av volden terrorister utfører, er drevet fram av skrudde ideer fôret av mangelfull forståelse av verden og blottet for etisk refleksjon.

Åndelig dannelse
For oss adventister er forutsetningen for sunn etisk refleksjon at vi har forstått den nåde Gud møter oss mennesker med. Vi ønsker at Gud skal sette sitt preg på oss. Det er derfor vi synger «Dann du meg, Herre».

Det er derfor vi arrangerer sabbatsskole for alle aldersgrupper hver sabbat. Der skjer det personlighetsutvikling og holdningsskaping på bibelsk grunnlag.

Den vise Salomo forteller oss om sammenhengen mellom klokskap og en personlig erfaring med Gud. «Frykt for Herren er opphav til visdom, å kjenne Den Hellige er forstand» (Ord 9,10).

Veien ut av fattigdom
Det er en kjent sak at utdanning er en avgjørende faktor for å løfte mennesker ut av fattigdom. Gjennom Adventistkirkens verdensomspennende nettverk av skoler har vi løftet utallige barn fra fattigdom til middelklasse. Vi har også hjulpet mange av elevene i våre skoler til å vie sitt liv til tjeneste for andre.

Det skal vi fortsette å gjøre. Både gjennom de skolene vi driver i Norge og gjennom vårt bidrag i Hjelpeaksjon 2019.