Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS
29-01
mai-jun

Generalforsamling DNU. Utsatt.

29.05.2020
- 01.06.2020

DNUs generalforsamling er utsatt til 24.-27. september 2020.

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar DNU-styret følgende om DNUs generalforsamling i 2020, samtidig som det vedtas en anbefaling til distriktsstyrene om å vedta tilsvarende for distriktenes generalforsamlinger i mai/juni 2020:

  • Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i DNU, innkalt til 29. mai 2020, utsettes til september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak for enkeltsaker. DNU-styret anbefaler at distriktsstyrene i ØND, VND og NND fatter tilsvarende vedtak for sine generalforsamlinger.
  • Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnda og innstillingsnemnda i DNU har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.
  • Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for ledere og styrer blir 1. august, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes eller ansvarslinjer blir utydelige. Nemnda til å assistere med vedtak under DNU-generalforsamlingen, vil fungere ved gjennomføringen av 2020 generalforsamlingen, selv om den måtte bli forskjøvet til 2021. Den foreslåtte vedtektsnemnda vil tre i funksjon etter at DNU-generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.
  • Det forutsettes at generalforsamlingene uansett når de blir gjennomført, tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående ledere og styrer som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlingene, selv om ny leder og nye styrer har tiltrådt. Gammel og ny ledelse samarbeider om den delen av generalforsamlingen som handler om veien fremover.
  • Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: Generalforsamlingen i unionen utsettes til september 2020 (eller om nødvendig senere), hvor DNUs generalforsamling legges til helgen 24. – 27. september. DNU-styret foreslår at ØNDs generalforsamling legges til helgen 18. – 20. september, og NNDs og VNDs legges til de to første helgene i september. Rekkefølgen vil dermed bli slik en del har ytret ønske om.
  • Avgående ledere og styremedlemmer delegert: Det anbefales at avgående ledere og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingene som delegerte. De respektive styrene bes velge avgående personer inn som delegerte som suppleanter for avbud der hvor det er mulig. Alternativt at generalforsamlingene spesifikt stemmer over at avgåtte ledere og fratrådte medlemmer av styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 flertall).
  • Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal behandles i 2020 generalforsamlingene, anbefales det at styrene ser inn i om det er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.