Meny
Lukk
05-07
jun

Generalforsamling, VND. Utsatt.

05.06.2020
- 07.06.2020

VNDs generalforsamling er utsatt til 11.-13. september 2020.

 

Syvendedags adventistkirken, Vestnorsk distrikt

PROTOKOLL

STYREMØTE 3/20

E-post

Torsdag 2/4 – 2020

 

Styrets medlemmer:

Etternavn           Fornavn               Svart     Valgt av / tidspunkt

Blomkvist            Benny                   Ja            VNDs generalforsamling 5/6 – 2015

Skogland             Kurt                       Ja            Styret i VND 26/5 – 2019

Gjengstø             Øyvind                  Ja            VNDs generalforsamling/ 5/6 – 2015

Hammersland   Arne-Henrik       Ja            VNDs generalforsamling 5/6 – 2015

Hovden                Vidar                     Ja            VNDs generalforsamling/ 5/6 – 2015

Lie                          Annemay Gjedrem Ja     VNDs generalforsamling/ 5/6 – 2015

Nicolaysen          Anita                     Ja            VNDs generalforsamling 5/6 – 2015

Torkelsen            Rita Tungodden Ja           VNDs generalforsamling 5/6 – 2015

Åsheim                Kari-Mette Lisle Ja           Styret i VND 27/5 – 2018

 

Bønn

 

Sak 17/20 UTSETTELSE AV VNDs GENERALFORSAMLING 2020

DNU styret har vedtatt følgende:

 

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar DNU-styret følgende om DNUs generalforsamling i 2020, samtidig som det vedtas en anbefaling til distriktsstyrene om å vedta tilsvarende for distriktenes generalforsamlinger i mai/juni 2020:

 

* Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i DNU, innkalt til 29. mai 2020, utsettes til

september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak for enkeltsaker. DNU-styret anbefaler at distriktsstyrene i ØND, VND og NND fatter tilsvarende vedtak for sine generalforsamlinger.

* Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnda og innstillingsnemnda i DNU har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

* Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for ledere og styrer blir 1. august, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes eller ansvarslinjer blir utydelige. Nemnda til å assistere med vedtak under DNU generalforsamlingen, vil fungere ved gjennomføringen av 2020 generalforsamlingen, selv om den måtte bli forskjøvet til 2021. Den foreslåtte vedtektsnemnda vil tre i funksjon etter at DNU-generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.

* Det forutsettes at generalforsamlingene uansett når de blir gjennomført, tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående ledere og styrer som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlingene, selv om ny leder og nye styrer har tiltrådt. Gammel og ny ledelse samarbeider om den delen av generalforsamlingen som handler om veien fremover.

* Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: Generalforsamlingen i unionen utsettes til september 2020 (eller om nødvendig senere), hvor DNUs generalforsamling foreslås lagt til helgen 24.

– 27. september. DNU-styret foreslår at ØNDs generalforsamling legges til helgen 18. – 20. september, og NNDs og VNDs legges til de to første helgene i september. Rekkefølgen vil dermed bli slik en del har ytret ønske om.

* Avgående ledere og styremedlemmer delegert: Det anbefales at avgående ledere og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingene som delegerte. De respektive styrene bes velge avgående personer inn som delegerte som suppleanter for avbud der hvor det er mulig. Alternativt at generalforsamlingene spesifikt stemmer over at avgåtte ledere og fratrådte medlemmer av styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen.(Vil kreve 2/3 flertall).

Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal behandles i 2020

generalforsamlingene, anbefales det at styrene ser inn i om det er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

 

På bakgrunn av kulepunkt 1 må styret i VND fatte et vedtak angående utsettelse av VNDs generalforsamling. Dersom dere ønsker et møte på denne saken må dere gi meg beskjed om det, det må i så fall helst bli i neste uke. I dag morges hadde jeg en samtale med Tom Angelsen, leder for NND, og vi ble enige om datoene i september. Første helgen passet best for NND, dermed får vi andre helg i september. Nå er det ingen som vet med sikkerhet at vi kan avholde en generalforsamling i september, hvis ikke blir det sannsynligvis ikke før i forbindelse med årsmøtene i 2021 eller på et annet passende tidspunkt. Det vil tiden vise.

 

Vedtak:

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar VND-styret følgende om VNDs generalforsamling i 2020:

 

* Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i VND, innkalt til 5. juni 2020, utsettes til 11.-13. september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak for enkeltsaker.

* Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnden og innstillingsnemnden i VND har

ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

* Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for leder og styret blir 1. august, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes eller ansvarslinjer blir utydelige. Den foreslåtte vedtektsnemnden vil tre i funksjon etter at generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.

* Det forutsettes at generalforsamlingen uansett når den blir gjennomført, tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående/evt. gjenvalgt leder og det gamle styre som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlingene, selv om evt. ny leder og nytt styre har tiltrådt.

* Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: Generalforsamlingen utsettes til 11.–13. september 2020 (eller om nødvendig senere),

* Avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer delegert: Det anbefales at avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingen som delegerte. Det nye styret bes velge avgående personer inn som delegerte som suppleanter for avbud. Alternativt at generalforsamlingen spesifikt stemmer over at fratrådte medlemmer av styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 flertall). Dette punktet er avhengig av at personvalg er gjennomført i henhold til kulepunkt 2.

 

Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal behandles i 2020

generalforsamlingen, må styret vurdere om det er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

 

Sak 18/20 PROTOKOLLERING AV TIDLIGERE E-POSTSAK

9/1 ble en e-postsak sendt til styrets medlemmer for behandling. Vedtaket protokolleres.

 

Vedtak:

Styret i VND bevilger kr. 450 pr. deltaker fra VND til Nasjonal Hyttetur arrangert av Bergens ungdomslag, inntil et totalbeløp på kr. 15.000,00. Pengene tas fra VNDs evangelismefond og utbetales, om ikke annet avtales, etter at godkjent rapport og regnskap foreligger.

 

Oversikt over planlagte styremøter i 2020 – 2025

 

2020 7. juni. årsmøtet 7. sept. telefon 13. nov. Nordås
2021 11. mars. telefon 6. juni. årsmøtet 9. sept. telefon 14. nov. Nordås
2022 10. mars. telefon 5. juni. årsmøtet 8. sept. telefon 44147. Nordås
2023 9. mars. telefon 4. juni. årsmøtet 7. sept. telefon 26. nov. Nordås
2024 7. mars. telefon 9. juni. årsmøtet 5. sept. telefon 44158. Nordås
2025 6. mars. telefon 8. juni. årsmøtet 4. sept. telefon 23. nov. Nordås

 

Neste styremøte: 7. juni 16.00 – 18.00 – Bergen