Meny
Lukk
Foto: Tom Angelsen/ADAMS
04-06
sep

Generalforsamlingen NND – Utsatt til juni 2021

04.09.2020
- 06.09.2020

DistriktsstyreMØTE

SYVENDEDAGS Adventistkirken

Nord-norsk distrikt

 

styremøte mandag 6. april

E-post

 

Innholdsfortegnelse:

30/20    Utsettelse av NNDs generalforsamling – vedtak på e-post 1

31/20    Utsettelse av NNDs generalforsamling grunnet koronakrisen. 1

 

  • Utsettelse av NNDs generalforsamling – vedtak på e-post

Vedtatt: Vedtak om utsettelse av NNDs generalforsamling gjøres på e-post. Enstemmig.

  • Utsettelse av NNDs generalforsamling grunnet koronakrisen

Vedtatt: Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar NND-styret følgende om NNDs generalforsamling i 2020:

  • Generalforsamlingen utsettes:Generalforsamlingen i NND, innkalt til 22-24 mai 2020, utsettes til 4-6. september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak for enkeltsaker.
  • Gjennomføring av personvalg:Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnden i NND har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.
  • Tiltredelsesdato 1. august: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for leder og styret blir 1. august 2020, slik at arbeidet til ny ledelse ikke forsinkes eller ansvarslinjer blir utydelige. Den foreslåtte vedtektsnemnden vil tre i funksjon etter at generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.
  • Det forutsettes at generalforsamlingen uansett når den blir gjennomført, tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående/evt. gjenvalgt leder og det gamle styre som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlingene, selv om evt. ny leder og nytt styre har tiltrådt.
  • Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: Generalforsamlingen utsettes til 4-6. september 2020 (eller om nødvendig senere),
  • Avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer delegert:Det anbefales at avgående/evt. gjenvalgt leder og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingen som delegerte. Det nye styret bes velge avgående personer inn som delegerte som suppleanter for avbud. Alternativt at generalforsamlingen spesifikt stemmer over at fratrådte medlemmer av styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 flertall). Dette punktet er avhengig av at personvalg er gjennomført I henhold til kulepunkt 2.
  • Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal behandles i 2020 generalforsamlingen, må styret vurdere om det er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av personvalgene.2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

 

Enstemmig

 

Tom Angelsen

Distriktsleder

I henhold til vedtak i sak 26/15 sendes protokollen til styrets medlemmer på e-post. Innsigelser eller forslag til endringer gis til distriktsleder. Protokollen regnes som godkjent 14 dager etter utsendelse.