Meny
Lukk
Generalkonferansens hovedstyre vedtok på Annual Council 2019 å gi Den norske union og fem andre unioner en advarsel. Her holder Victor Marley sitt innlegg under debatten.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Advarselen fra GC anket

Unionen sendte i februar en anke av Generalkonferansens vedtak om advarsel.

Link to English version at the end of the article.

Den norske union har anket vedtaket om advarsel i ordinasjonsspørsmålet og har nå mottatt et svar fra Generalkonferansen. Anken ble ikke tatt til følge.

I oktober 2019 fattet Generalkonferansens hovedstyre et vedtak om advarsel av Den norske union og fem andre unioner. Advarselen ble gitt fordi disse unionene følger en ordinasjonspraksis som avviker fra Generalkonferansens retningslinjer (Working Policy). Etter en grundig drøfting besluttet unionsstyret i Norge å be administrasjonen sende en anke av vedtaket. Oppfatningen i unionsstyret var at vedtaket i Generalkonferansen var fattet på feilaktig grunnlag og at vedtatt framgangsmåte ikke var fulgt.

Den norske union sendte anken 6. februar i år. Det var ikke kjent hvordan anken ville bli behandlet ut over at vedtaket i Generalkonferansen utpekte Generalkonferansens ADCOM som ankeinstans. Med kort varsel fikk unionens administrasjon innkalling til et videomøte med Generalkonferansens ledelse. Møtet fant sted den 25. februar uten fastsatt dagsorden. Ted N. C. Wilson ledet møtet og kommenterte saken før han inviterte Victor Marley og Finn F. Eckhoff fra Den norske union til å komme med innspill knyttet til anken. Organisasjonssekretær G. T. Ng og kasserer Juan Prestol-Puesán i Generalkonferansen hadde hvert sitt lille innlegg mot slutten av det times lange møtet. Visesekretær Hensley Moorooven fra Generalkonferansen og administrasjonen i Transeuropeisk divisjon var observatører i møtet.

Den norske union ønsket ikke å offentliggjøre anken før den var behandlet ved Generalkonferansen. Etter råd fra Transeuropeisk divisjon ble offentliggjøring utsatt til ankebehandling var ferdig. Man var urolig for at offentliggjøring kunne forstyrre ankebehandlingen og velviljen mellom partene.

Generalkonferansen behandlet anken i et videomøte med administrasjonskomiteen 17. mars. Den 24. mars mottok Den norske union et udatert brev med resultatet av anken. Generalkonferansens administrasjonskomité fikk anken lest opp i møtet, og ingen i komiteen la fram forslag om å vedta noen endring i saken. Advarselen blir dermed stående uforandret uten at noen avstemning for eller mot opprettholdelse av advarselen fant sted.

Victor Marley og den øvrige ledelsen for Den norske union, hadde ønsket seg en ankeprosess som hadde involvert en annen instans enn den opprinnelige, og tydeligere rammer for hvordan anken skulle behandles.

– Denne prosessen har ikke vært perfekt, men har likevel blitt preget av en god tone og en annerkjennelse av at vi arbeider for samme sak, sier Marley og minner om at Generalkonferansen i sitt brev sier at vi er forent i et ønske om å dele budskapet om det evige evangeliet og at vår Herre skal komme igjen.

– En slik positiv holdning kan vi godt ta med oss inn i våre diskusjoner i Norge. Vi kan ha ulike perspektiver, men vi er forent i vår misjon og samler oss rundt Jesus som snart kommer igjen. Jeg vil takke mine kollegaer og venner i ledelsen av Generalkonferansen, Transeuropeisk divisjon og Den norske union for dialogen vi fikk i forbindelse med anken, konkluderer Marley.

Nedenfor finner du lenker til de aktuelle dokumentene i original engelsk utgave og en norsk oversettelse.

English version of news article regarding appeal from Norwegian Union Conference.

Original av DNUs anke av vedtak om advarsel.

Norsk oversettelse av anke av vedtak om advarsel.

Generalkonferansens svar.

Norsk oversettelse av Generalkonferansens svar.

Tilbake til nyhetsarkiv