Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/AME

Generalforsamlingene utsatt til 2022

Utsettelsen godt forankret i styrevedtak.

Norges tre distriktsstyrer har enstemmig vedtatt å utsette sine generalforsamlinger til våren 2022. Dermed kunne også hovedstyret for Adventistkirken i Norge vedta å utsette sin generalforsamling. Dette er klart etter hovedstyremøtet den 21. mars.

Adventistkirkens leder, Victor Marley, melder at avvikling av generalforsamlingene allerede i september eller oktober i år, ble diskutert, men usikkerhet rundt Corona-situasjonen og mulige smitteverntiltak gjorde 2022 til et mer realistisk mål.

– Distriktsstyrene var ikke overbeviste, og valgte istedenfor å utsette.

Dette betyr at utsettelsen er forankret i styrene, og ledere og administrasjon tar avgjørelsen til etterretning.

Opprinnelig var disse generalforsamlingene berammet til våren/sommeren 2020, og blir nå utsatt for andre gang. Valg av ledere og embetspersoner ble imidlertid likevel gjennomført i 2020 ved at delegatene til de ulike generalforsamlinger stemte elektronisk via en digital løsning der stemmegiver var anonymisert. Selv om en slik valgavvikling ikke defineres i vedtektene, og må anses som et avvik, sikret det at det sittende lederskap ikke kunne tildele seg en lengre funksjonsperiode enn vedtektene ellers foreskriver.

Styrene vurderte også om det var hensiktsmessig å gjennomføre de resterende delene av generalforsamlingene gjennom videokonferanse og elektronisk avstemning for de gjenstående forretningssakene i sakspapirene. Det var imidlertid generell samstemmighet om at noen av sakene nødvendigvis trengte en debattprosess i plenum. Det dreier seg i hovedsak om behandling av forslaget fra organisasjonskomiteen og spørsmålet om kvinnelig ordinasjon. Dette er temaer som griper dypt både i kirkens organisering og gjennomføring av finansstrukturer og ideologiske føringer for ordinasjon av pastorer. Tyngden i disse sakene og potensielle følger av vedtak fordrer en dynamikk i dialogen som kun personlig tilstedeværelse genererer. Å fravike dette ble regnet som et større avvik fra vedtektene enn å utsette generalforsamlingene.

Marley er lettet over vedtakene fra styrene.

– I en frivillig organisasjon er konsensus viktig. Ledere må lytte. Og det har vi gjort. Det er mye visdom i felleskapet og jeg ser nå frem til en god gjennomføring av generalforsamlinger i mai 2022.

Det er klare behov for avvikling av generalforsamlingene så snart som mulig. Ønsket om å sikre kvaliteten i tunge forretningsvedtak gjør imidlertid at datoene for de ulike generalforsamlinger settes til mai 2022.

NND generalforsamling med ca. 50 delegater avholdes 6. – 8. mai 2022.

ØND generalforsamling med ca. 200 delegater avholdes 13. – 15. mai 2022.

VND generalforsamling med ca. 90 delegater avholdes 20. – 22. mai 2022.

DNU generalforsamling med ca. 100 delegater avholdes 26/27. – 29. mai 2022.

Dersom generalforsamlingene må utsettes en tredje gang, bør muligens vedtektsnemnda fremme vedtektsforslag som kan definere veivalg i krisetider, og la delegatene støtte dem i digital avstemning. Adventistkirkens hovedstyre er oppmerksom på faren for ny utsettelse, og jobber med mulige løsninger. Styret har søkt juridisk bistand i drøftelsen av nåværende utsettelse, og kan henvise til nødrett. Regjeringens smitteverntiltak og vaksinasjonsprogram tilsier imidlertid at gjennomføring i 2022 bør anses som en rimelig målsetting.

Tilbake til nyhetsarkiv