Lukk
Under debatten vedrørende advarsel til fire unioner spurte unionsleder Victor Marley hva Generalkonferansen tenker å gjøre med en policy som på bibelsk grunnlag forbyr forskjellsbehandling og samtidig ber unionsledere om å gjøre akkurat det.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Generalkonferansen advarer Norge

Adventistkirken i Norge har innstilt all ordinasjon, og strider dermed mot gjeldende regelverk.

Under Generalkonferansens styremøte i oktober (Annual Council) ble det vedtatt å gi Den norske union og fem andre unioner en offisiell advarsel for måten de håndterer ordinasjonsspørsmålet.

Siden vedtaket ved Generalkonferansens hovedforsamling i San Antonio i 2015, der det ikke ble gitt grønt lys for å la individuelle divisjoner avgjøre spørsmålet om ordinasjon av kvinnelige pastorer i sitt område, har noen få unioner vedtatt å ikke ordinere hverken mannlige eller kvinnelige pastorer, mens et par unioner ordinerer også kvinnelige pastorer.

Unioner som avviker fra regelverket
I Norge var unionsstyret opptatt av at menigheten ikke skulle trosse vedtaket fra San Antonio, men styret ønsket å være tydelig på at kvinnelige og mannlige pastorer skulle likebehandles fullt ut. Derfor videreførte man et tidligere vedtak der all ordinasjon var innstilt og erstattet av en forbønnshandling for pastorer av begge kjønn. I tillegg ble det vedtatt at man fra norsk side ikke ville rapportere inn pastorer i de gjeldene kategoriene for pastorer som skiller mellom mannlige og kvinnelige pastorer.

Den danske union og den svenske union fattet lignende vedtak som det Norge fattet. I Nederland ble det en periode ordinert kvinnelige pastorer, men ved en generalforsamling i 2017 ble denne praksisen satt på vent. Den nederlandske union følger dermed gjeldende regelverk i øyeblikket.

Også Den nordtyske union har valgt å ikke ordinere noen pastorer i kjølvannet av vedtaket i San Antonio. I USA har både Columbia Union og Pacific Union fortsatt med å ordinere kvinner til pastortjeneste på lik linje med menn, på tross av vedtaket i San Antonio i 2015.

Prosedyrer og konsekvenser for avvik mot regelverket
Generalkonferansen vedtok i fjor en prosedyre for hvordan unioner som ikke følger gjeldende regelverk, skal behandles. Denne prosedyren har bestemmelser om at unioner som vedvarende ikke følger regelverket, skal advares. Dersom advarselen ikke fører til endring, skal lederne av unioner som fortsatt bryter regelverket, få en offentlig reprimande. Hvis offentlig reprimande heller ikke fører til endring, kan Generalkonferansens styre med 2/3 flertall benytte gjeldende vedtekters bestemmelser om å fjerne en unionsleder fra Generalkonferansens styre.

Prosedyren vedtatt i 2018 nevner også i punkt 6 c muligheten for å anvende eksisterende regelverk som et tiltak. Punktet inneholder en henvisning til policy B 95, som omhandler prosedyrer for å utelukke et organisasjonsledd fra fellesskapet av menigheter. Gjeldende regelverk (policy) krever imidlertid at et forslag om utelukkelse av en union, først må anbefales av det aktuelle divisjonsstyret, før eventuelt Generalkonferansens styre får saken til behandling, med muligheten for å vedta at saken sendes til Generalkonferansens hovedforsamling til endelig behandling. Dette siste punktet vil sannsynligvis kreve en prosess over flere år.

Hverken advarsel eller reprimande har noen praktiske konsekvenser for unioner eller unionsleder nå. Generalkonferansen har imidlertid bedt om at det lages to rapporter om utviklingen i saken. En rapport som sendes til formøtet for Generalkonferansens vår-møte 2020 og en til Generalkonferansens styremøte høsten 2020.

Ved høstens styremøte la Generalkonferansens administrasjon fram forslag om å gi advarsel til Den danske union, Den svenske union, Den nordtyske union og Den norske union. Generalkonferansens styre vedtok advarslene til disse unionene med 57 % for og 43 % mot.

Administrasjonen for Generalkonferansen la fram forslag om at formennene for Columbia Union og Pacific Union i USA skulle få offentlig reprimande. Under debatten la Victor Marley, leder for Adventistkirken i norge, fram et endringsforslag som innebar at det ikke skulle gis reprimande til de aktuelle unionslederne, men en advarsel til unionene. Endringsforslaget fikk flertall, og det ble dermed vedtatt advarsel også til disse to unionene. Advarselen til de to amerikanske unionene ble vedtatt med 2/3 flertall.

Denne saken var åpenbart den saken det knyttet seg størst spenning og interesse til under årets styremøte. En uttalelse om det ufødte liv var den andre saken det på forhånd hadde vært stor interesse for.

Konfliktlinjen
Ordinasjonsspørsmålet og likebehandling av kvinner er en sak hvor Adventistkirken er delt 60/40. I store deler av verden er kvinnelige pastorer ikke noe tema. I Nord-Amerika, Europa og Australia oppfatter mange medlemmer at det er uetisk ikke å likebehandle kvinnelige pastorer med sine mannlige kolleger, og at Bibelen ikke gir noe forbud mot ordinasjon av kvinnelige pastorer på samme måte som ordinasjon av kvinnelige forstandere ble anerkjent for flere tiår siden.

Respekt for vedtak i Generalkonferansens hovedforsamling står mot respekt for prinsippet om likebehandling og aksept for at Den hellige ånd har utrustet også kvinner med de åndelige gavene som kreves for å gjøre tjeneste som pastorer.

Denne saken vanskeliggjør Adventistkirkens misjonsarbeid, og må løses for at menigheten fullt ut skal kunne følge opp misjonsbefalingen. Her kreves det visdom og nytenkning for å samle menigheten.

Tilbake til nyhetsarkiv