Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Kan miste millioner i statsstøtte

Syvendedags Adventistkirken og flere andre kirkesamfunn står i fare for å gå glipp av millioner fordi søknad om stats- og kommunetilskudd ikke ble levert innen fristen 1. mars.

I år har Syvendedags Adventistkirken og en lang rekke kristne og ikke-kristne tros- og livssynssamfunn fått kravet om statstilskudd avvist fordi kravet ble sendt for sent. Grunnen til dette er at praksis har blitt endret uten at det ble tydelig varslet.

Adventistkirken har klaget på avslaget, men klagen er avslått av Fylkesmannen. Nå har fire av trossamfunnene det gjelder, gått sammen om en felles anke til departementet, med bistand fra Norges Kristne Råd og advokat Knut Rognlien.

I nesten femti år har praksis fra departementets side vært å sende et rundskriv til fylkesmennene som videresendte til de enkelte trossamfunnene departementets orientering om ordningen og varsel om tidsfristen for innlevering av søknad om statstilskudd. Første avsnitt i dette rundskrivet har i årevis vært punktet om at kravet til rettidig innsending av søknad er ufravikelig og at fylkesmennene skal avvise kravet dersom fristen 1. mars ikke er overholdt.

Som tidligere år sendte departementet også i 2019 ut rundskriv til fylkesmennene med orientering om prosessen for søknad om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Rundskrivets siste avsnitt er også i år det samme som det har vært tidligere år:

«Kulturdepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/vedlegg til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde.»

Men fylkesmennene videresendt ikke departementets rundskriv med henvisning til at det var innført ny praksis. Den nye praksisen ble av fylkesmennene varslet på slutten av et langt brev som primært er en tilbakemelding til trossamfunnene om hvilken sats som er brukt for tilskuddet for 2018 og hvilken sum trossamfunnet mottar i tilskudd. Brevet inneholder ti avsnitt som er like fra år til år, der ordningens elementer forklares.

I brevets siste og nye avsnitt heter det bl.a.: «Fylkesmannen kommer ikke lenger til å videresende Kulturdepartementets rundskriv og kravskjema til samtlige tros- og livssynssamfunn i sitt ansvarsområde. Fra og med 2019 vil tros og livssynssamfunnene dermed ikke få tilsendt noen form for påminnelse om kravfristen på begynnelsen av året.»

Dag Nygård, Spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, er kritisk til måten praksisendringen for søknad om statstilskudd ble varslet.

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges Kristne Råd sier at departementet gjennom en nesten femti år lang praksis har lært trossamfunnene til å vente på rundskrivet om ordningen. Han er svært kritisk til den måten fylkesmennene varslet omleggingen av praksis rundt søknaden om tilskudd, og peker på at informasjonen kom på slutten av et brev som dreide seg om noe annet.

 

– Når du gjør endring i en slik praksis, må du gjøre det på en slik måte at det blir oppfattet.

Nygård kjenner til at en lang rekke trossamfunn i år har levert søknad om tilskudd for sent. Dette har svært store økonomiske konsekvenser for trossamfunnene. Særlig fordi mottak av statstilskudd er en forutsetning for å motta kommunalt tilskudd.

– I verste fall betyr dette et inntektstap på 2,5 millioner i statstilskudd og 3 millioner i kommunetilskudd, forklarer Jóhann E. Jóhannsson om konsekvensene for Syvendedags Adventistkirken, der statstilskuddet disponeres av distriktene mens kommunetilskuddet overføres til den enkelte lokale menighet.

Anken ligger nå til behandling i Barne- og familiedepartementet som nå har ansvar for dette saksfeltet.

Økonomisjef i Adventistkirken, Jóhann E. Jóhannsson, sendte et informasjonsbrev om saken til unionsstyret, distriktsstyrene, menighetene og de ansatte den 29. mai.

Tilbake til nyhetsarkiv