Meny
Lukk
Adventistkirken er kritisk til Regjeringens forslag om å gi større vekt til lokalpolitikeres argumenter i godkjenningsordningen for private skoler. Bildet er fra Møllebakken skole, menighetens grunnskole i Bergen.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Kritisk til forslag om innstramminger i privatskoleloven

Høringssvar til Regjeringens forslag om økt innflytelse for lokalpolitikere.

Adventistkirken er kritisk til Regjeringens forslag om endringer i privatskoleloven som vil gi større vekt til lokalpolitikeres innspill i den skjønnsmessige vurderingen som ligger til grunn for godkjenning av nye privatskoler.

Departementet foreslår følgende tillegg til privatskolelovens § 2-1: «Departementet skal legge vesentleg vekt på fråsegna til vertskommunen eller vertsfylket.»

Regjeringen begrunner forslaget om lovendring på denne måten i høringsnotatets andre avsnitt: «Regjeringen har som mål å styrke den offentlige fellesskolen over hele landet og stoppe veksten i private skoler. Regjeringen viser til at det har vært en omfattende vekst i antall private skoler på 2000-tallet, parallelt med at det har blitt lagt ned mange offentlige skoler.»

Høringssvaret fra Adventistkirken har to hovedmomenter:

Argumenters styrke må veie mer enn argumentets avsender

«Forslaget til endring av § 2-1 er uheldig fordi den gir inntrykk av at uttalelser fra vertskommune eller vertsfylket skal gis vesentlig vekt uavhengig av uttalelsens saklige begrunnelse. Uttalelser ved søknad om godkjenning skal gis vekt etter argumentets styrke, ikke etter hvem som er avsender.»

Feilaktig bilde av forholdet mellom offentlige og private skoler

Adventistkirkens høringssvar påpeker at «det gir et feilaktig bilde av hvordan det private skoletilbudet påvirker det offentlige, dersom man bare ser på antall skoler.» Statlig støtte til private skoler gis pr elev, ikke pr skole. Veksten i antall elever i private skoler har vært på beskjedne 1,9 prosentpoeng i perioden 2012-2021.

Nina Myrdal er leder for Adventistkirkens skoleavdeling og har utarbeidet høringssvaret i samarbeid med Tor Tjeransen, leder for avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet.

– Vi er kritiske til måten Regjeringen begrunner lovforslaget med sterk vekst i antall private skoler. Selv om det er korrekt at det har vært en økning i antall private skoler, er det veksten i antall elever i private skoler, som er avgjørende. Derfor ber vi i høringssvaret om en grundigere beskrivelse av forholdet mellom private og offentlige skoler, sier Myrdal.

Les hele høringssvaret fra Adventistkirken her.

Gjennom lokale menigheter eier og driver Adventistkirken 11 grunnskoler. Tyrifjord videregående skole drives av kirken nasjonalt. Som betydelig privatskoleeier er det viktig å sende høringssvar til det framlagte forslaget til lovendring.

Tilbake til nyhetsarkiv