Meny
Lukk
Hilde T. Huru var en av medlemmene i organisasjonskomitéen fra Nordnorsk distrikt. Komitéens forslag om å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter, ble avvist av generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Nordnorsk distrikt: Nei til union av menigheter

Generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt sa et rungende nei.

Generalforsamlingen for Nordnorsk distrikt (NND) stoppet videre arbeid for å organisere Syvendedags Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter istedenfor en union av distrikter, slik det er nå.

I flere år har en komité arbeidet med forslag til omorganisering av kirkens arbeid i Norge. Komitéen leverte en rapport i tide til de planlagte generalforsamlingene i 2020. Et forslag om å organisere arbeidet i Norge som en union av menigheter, istedenfor dagens ordning med en union av distrikter, er et av en rekke forslag organisasjonskomitéen kommer med i rapporten. Det forslaget ble kontant avvist av generalforsamlingen i Adventistkirkens nordnorske distrikt søndag 8. mai.

Behandlingen av rapporten i kirkens tre norske distrikter er rådgivende. Victor Marley, leder for Den norske union (DNU), forklarte at endelig behandling av rapporten skal skje ved unionens generalforsamling, men siden rapportens forslag griper inn i alle de tre distriktene, er det viktig å høre meningen til delegatene fra samtlige tre distrikter, før rapporten behandles ved unionens generalforsamling i slutten av mai.

Organisasjonskomitéen ble oppnevnt av unionsstyret etter et vedtak ved unionens generalforsamling i 2015. Komitéen har hatt disse medlemmene: Bjørn Eivind Holm (leder/DNU), Bjørn Knutsen (sekretær/VND), Finn Andersen (VND), Hilde T. Huru (NND), Vinjar Fønnebø (NND), Cato Steinsvåg (ØND), Dagfinn Møller Nielsen (ØND), Edel Krøll (ØND). Komitéen har hatt 11 møter i perioden 2017-2019.

Vinjar Fønnebø fortalte delegatene i nord at forsalget om å organisere Adventistkirkens arbeid i Norge som en union av menigheter ble ansett som et relativt lite spørsmål sammenlignet med de øvrige forslagene, som vil bety vesentlige endringer, dersom de blir vedtatt. Likevel var det spørsmålet om Adventistkirkens nordnorske distrikt skulle bestå som eget distrikt, delegatene debatterte mest inngående.

Etter et ordskifte på drøyt 90 minutter stemte 35 delegater nei og 5 for forslaget om å arbeide for en union av menigheter. Forslaget falt med 87,5 % av avgitte stemmer.

Dette er vedtaksteksten det ble stemt over:

«Generalforsamlingen i NND går inn for at DNU kan organiseres som en union av menigheter, og ber DNU-styret om å anmode Generalkonferansen om å sette i gang prosessen med å vurdere dette.»

Avstemningen i Nordnorsk distrikt vil ha konsekvenser for behandlingen av dette spørsmålet i de øvrige generalforsamlingene som arrangeres denne våren i Adventistkirken i Norge.

Et forslag om å be unionsstyret vurdere en ny inndeling av distriktene i unionen, fikk også tommelen ned.

Forslagene om å tilrå at alt personalansvaret for kirken i Norge samles i unionen, at forslagene i rapportens del 1 oversendes unionsstyret for videre behandling, og at implementeringen av vedtatte endringer nødvendigvis vil ta tid, ble alle tre vedtatt enstemmig.

Likebehandling av pastorer

I tillegg til spørsmålet om framtidig organisering av kirkens arbeid i Norge, var spørsmålet om likebehandling av menn og kvinner i pastoral tjeneste de to viktige sakene av prinsipiell karakter ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i NND ga overveldende støtte til den måten Den norske union har valgt å likebehandle kvinner og menn i pastoral tjeneste. Fra DNUs side ble generalforsamlingen bedt om å svare på seks vedtaksforslag gruppert i tre parvise forslag.

Generalforsamlingene i alle de tre norske distriktene er bedt om å gi uttrykk for sin holdning til likebehandling av pastorer uavhengig av kjønn. Unionens ledelse har arbeidet grundig med utformingen av de seks spørsmålene delegatene var invitert til å svare ja eller nei til. Spørsmålene er utformet slik at delegatene skulle ha vedtakstekst som uttrykker deres synspunkt enten man ønsker at ordinasjon skal forbeholdes menn eller man ønsker likebehandling av menn og kvinner.

Her følger de seks vedtakene som hører sammen parvis, og avstemmingsresultatene fra generalforsamlingen i Nordnorsk distrikt.

Forslag til vedtak 1

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Nord-norsk distrikt anbefaler styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.

JA: 42

NEI: 2

Forslag til vedtak 2

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt anbefaler styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige og mannlige pastorer IKKE skal tildeles like rettigheter og plikter.

JA: 2

NEI: 40

Forslag til vedtak 3

Generalforsamling i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt anbefaler at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og annerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

JA: 43

NEI: 3

Forslag til vedtak 4

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt anbefaler styre og administrasjon i unionen om å dele norske adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til mannlige og kvinnelige pastorer.

JA: 5

NEI: 37

Forslag til vedtak 5

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt anbefaler at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for ordet ordinasjon.

JA: 42

NEI: 2

Forslag til vedtak 6

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt anbefaler at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner.

JA: 2

NEI: 42

Vedtektsendringer

En rekke vedtektsendringer ble gjort. Vedtektsnemnda la fram forslag som sørget for å regulere hva som skal skje i tilfelle forhold gjør det nødvendig å utsette generalforsamlingen. Vedtektene hadde ingen slike bestemmelser tidligere, men pandemien har synliggjort behovet for at vedtektene inneholder regler om eventuelle utsettelser.

Vedtektsnemnda hadde gjort et grundig arbeid. Delegatene oppfattet forslagene som både nødvendige og presise. Alle vedtektsendringene ble gjort enstemmig. Spørsmålet om begrenset antall valgperioder for distriktsleder skapte noe debatt, og punktet ble utsatt til neste generalforsamling.

Forhold til homofile

Da den foreslåtte strategiplanen ble behandlet, ytret Liv Fønnebø et ønske om at det ble satt i gang en formell prosess for å se på kirkens holdning til homofile og forståelse av bibeltekstene angående homofili. Det ble imidlertid ikke fremmet noe formelt forslag om dette.

Flere delegater fulgte opp Liv Fønnebøs innlegg, og uttrykte uro over den måten kirken forholder seg til homofile.

Vinjar Fønnebø påpekte at kirkesamfunnet vårt oftest har diltet etter i spørsmål om etikk. Han minnet om at det for knapt førti år siden var slik at kvinner og menn ikke fikk lik lønn for likt arbeid i kirken. Han påpekte at i Jesu undervisning om dommen, er spørsmålet om hvordan vi har forholdt oss til andre mennesker, det avgjørende.

Fønnebø avsluttet sitt innlegg med et retorisk spørsmål: «Ønsker vi å være hode i slike spørsmål, eller er vi fornøyd med å dilte etter, ganske langt etter?»

Tilbake til nyhetsarkiv