Meny
Lukk
Barnesabbatsskole i Lillehammer Syvendedags Adventistkirke.
Foto: Frode Krøll/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Ny trossamfunnslov

Registrering av barn.

En del av dere har fått brev fra oss i sekretariatet med informasjon om den nye trossamfunnsloven, og registrering av barn. For dere blir dette en påminnelse. For dere andre som ser dette for første gang, er det fordi vi ikke har informasjon om deres barn i registrene våre.

Vi har fått en ny trossamfunnslov fra 1. januar 2021
1. januar 2021 fikk Norge ny trossamfunnslov. Dette får konsekvenser også for oss i Syvendedags Adventistkirken i Norge, spesielt i forhold til økonomien knyttet til statstilskuddsordningen.

Tidligere har foreldre registrert sine barn i menigheten, hvor de har stått registrert som barn av menighetsmedlemmer til fylte 18 år. Ifølge den nye Trossamfunnsloven fra 1. januar 2021, har vi ikke lenger lov til å telle med registrerte barn etter fylte 15 år, hvis de da ikke er enten døpte Syvendedags-adventistmedlemmer, eller at barna selv har gitt skriftlig samtykke om å stå registrert i menigheten fram til fylte 18 år.

I forhold til den nye Trossamfunnsloven, er det kun foreldre som kan registrere egne barn i Syvendedags Adventistkirken frem til barna fyller 15 år. Syvendedags Adventistkirken kan ikke som kirkesamfunn registrere barn under 15 år.  Barn mellom 15 og 18 år må selv gi samtykke om å stå registrert. Har ditt/dine barn blitt døpt og opptatt som medlem i Syvendedags Adventistkirken enten før fylte 15 år eller mellom 15 og 18 år, er det ikke nødvendig å sende inn skjema, da barn/a selv har tatt denne bestemmelsen om dåp.

Vi ønsker en bedre oversikt over barn og tenåringer i menighetene for planlegning av aktiviteter
I en del år har Syvendedags Adventistkirken ikke hatt full oversikt over barn av medlemmer. Noen adventistforeldre har registrert alle eller noen av barna sine, andre ingen. Noen av barna vi har i vårt medlemsregister, er allerede blitt registrert skriftlig på skjema, andre ikke. Mange av skjemaene er oppbevart i de lokale menighetene. Med andre ord, har vi ingen fullstendig oversikt over hvor mange barn som er tilknyttet menigheten per i dag, og dette gir en gylden anledning til å få nettopp det.

Pga. tidspress er det ønskelig at alle foreldre som leser dette og ønsker å ha sine barn registrert som tilhørige i Syvendedags Adventistkirken fyller ut skjemaet om registrering, selv om dere har gjort det før lokalt, og sender det inn med post til unionskontoret v/Sidsel W Dahl.

Hva vil dette si for familiene, den lokale menigheten og distriktet?
Med den nye loven får Syvendedags Adventistkirken anledning til å sende inn en bedre oversikt som inneholder så mange barn som overhodet mulig. Dette blir da grunnlaget når det 1. mars skal søkes om stats- og kommunetilskudd for 2021.

Det betyr at Syvendedags Adventistkirken, både sentralt og lokalt, går glipp av en del stats- og kommunetilskudd om vi ikke får med barna i søknaden.

En direkte konsekvens av registreringen er:

  • Bedre kommunale tilskudd lokalt til deres/din menighet, og større statstilskudd til distriktene.
  • Når dine/deres barn registreres, kan kirken sørge for gode, aldersrettede tilbud og aktiviteter for barna både sentralt og lokalt, og vite litt mer om hvilke behov som finnes i de lokale menighetene.
  • Vi vil sentralt få en bedre oversikt over hvor mange barn under 15 år som finnes ute i menighetene. Så med dette vil vi oppmuntre dere som foreldre til å registrere deres barn som tilhørige i Syvendedags Adventistkirken.

Registreringen skjer ved hjelp av følgende skjema: «skjema – registering av barn under 15 år» og «skjema – samtykke fra barn om tilhørighet mellom 15 og 18 år». Vi ber om at disse skjemaene blir fylt ut så fort som mulig og sendt tilbake til unionskontoret v/sekretariatet. Husk fødselsnummer på barnet (11 siffer).

Om det er flere enn disse i familien, bruk flere skjemaer!

Fra høringsnotatet, sies det følgende om den nye loven som kommer:
Det er bare medlemmer som selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret, som kan være tellende medlemmer ved søknader om registrering og beregning av tilskudd. Kravet om aktiv innmelding gjelder både voksne og barn, og er en videreføring av gjeldende rett. Barn under 15 år meldes inn av de som har foreldreansvaret. Ordningen med at barn anses å tilhøre foreldrenes trossamfunn fra fødselen av, videreføres ikke, hverken for Den norske kirke eller andre trossamfunn. Livssynssamfunnsloven har ikke hatt en slik tilhørighetsordning for medlemmenes barn, og endringen i regelverket vil dermed ikke medføre endringer for livssynssamfunn.

Den nye trossamfunnslovens paragrafer (gjeldende fra og med 1.01.2021) som vedrører barn i menigheten lyder som følger:

§2 Innmelding i og utmelding av tros- og livssynssamfunn

Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.

Tros- og livssynssamfunnene fastsetter selv vilkår for medlemskap og framgangsmåte for innmelding i samfunnet. Utmelding skal alltid kunne skje skriftlig.

§3 Barns rett til medvirkning

Et barn som er i stand til å danne seg egne meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som gjelder barnets utøvelse av tro eller livssyn.

Tilbake til nyhetsarkiv