Meny
Lukk
Foto: Jirapong Manustrong/Thinkstock

Økonomi og budsjett 2022

Et stramt, men optimistisk trosbudsjett.

Årsskiftet er alltid en interessant tid for de som er ansvarlige for den økonomiske delen av Adventistkirkens arbeid. Det er spennende å følge med på den økonomiske utviklingen i løpet av året, og årets resultat. Samtidig arbeides det med budsjett for kommende år. Nytt år og nye muligheter. Blanke ark.

Når vi ser tilbake på året 2021, har vi mye å være takknemlige for, på tross av at COVID-19-pandemien også i 2021 satte sitt sterke preg på arbeidet.

Mye aktivitet siste halvdel av 2021

Når vi ser tilbake, var det spesielt i løpet av sommeren og høsten at mye av Adventistkirkens arbeid kunne gjennomføres på tilnærmet normalt nivå. Menighetene åpnet opp igjen, og stevner og treff på menighets-, distrikts- og unionsplan ble gjennomført. Det var stor aktivitet i SABU, hvor de igjen kunne fokusere på tros- og fellesskapsbyggende samlinger og aktiviteter for barn, ungdom, unge voksne, ektepar og familier.  Skolearbeidet kom i normal drift igjen etter å ha vært gjennom en krevende tid. Men på andre områder har vi hatt utfordringer, spesielt når det gjelder Studentprogrammet Norsk Bokforlag, som andre året på rad måtte avlyses. I slutten av året slo pandemien til igjen, som igjen betyr nye tilpasninger til alternative løsninger for å kunne møtes og tilbe sammen. Den første pastorsamlingen på to år, i begynnelsen av januar, er blitt utsatt til april. Andre arrangement og treff må til stadighet tilpasses pandemien og myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler. Men vi må forsøke å være optimistiske og se framover.

I løpet av 2021 har det vært arbeidet med planer for økt evangeliserende aktivitet i 2022. Vårt nye Evangelisme- og mediesenter (EMS), som består av Norsk Bibelinstitutt, Norsk Bokforlag og Hope Channel, arbeider med mange spennende produkter, produksjoner og ressurser som skal støtte opp om det evangeliserende arbeidet i menighetene rundt om i Norge. Norsk Bibelinstitutt har i løpet av 2021 implementert moderne teknologiske løsninger for kursvirksomheten og markedsføring, samt ny webside, som har medført at brevskolen har fått mange flere elever i løpet av høsten. Ressurser for den nye møteserien, «Det gode liv», er laget, og mye annet spennende blir produsert i disse dager. Unionsstyret og avdelingslederne har i løpet av høsten gjennomført gruppearbeid for å legge planer for det evangeliserende arbeidet i 2022 og framover. Takk for din forbønn for disse planene og for interessen for gjennomføringen av arbeidet i menighetene og gjennom moderne kommunikasjonskanaler.

Styremøte desember 2021

Ved sitt styremøte den 12. desember 2021 vedtok unionsstyret budsjett for Adventistkirkens arbeid i 2022. Budsjettet støtter opp om det arbeidet som utføres i de lokale menighetene, og ellers på distrikts- og unionsplan. Strategiplanen legger føringer for hvordan midlene skal brukes.

Tienden er den viktigste inntektskilden for Adventistkirkens arbeid. For å kunne opprettholde alt det gode arbeidet som utføres, er det viktig at tiendeinntekten følger den generelle lønnsutviklingen i landet. I løpet av de siste ti årene har tienden hatt en gjennomsnittsøkning på 2,84 %. I samme periode har grunnbeløpet (G) økt med 3,12 % og den generelle lønnsutviklingen har vært på 3,16 %. Dette viser medlemmenes trofasthet, og at den yngre generasjonen tar over stafettpinnen fra de eldre trofaste medlemmene som har gått bort.

Budsjettets største utgiftspost er kostnad for arbeidskraft. Det er godt å se at tilnærmet alle pastorale- og andre stillinger i Adventistkirken i Norge er besatt fra og med 1. januar 2022. Vi har trofaste medarbeidere som ønsker å bidra med sine kunnskaper og talenter til å fremme Guds verk. Vi har flere unge mennesker som nå studerer teologi, og vi ser fram til at de kan begynne, eller returnere til sitt arbeid i Norge etter fullførte studier. Det er også avsatt store beløp til unionens- og distriktenes evangelismefond.

I tillegg til tienden, opptas det også kollekter og gaver til kirkens lokale og nasjonale arbeid, og til misjon i utlandet. På grunn av pandemien har elektroniske overføringer og VIPPS-betalinger blitt en populær løsning. Dette virker veldig bra, og de lokale kollektene og gavene er på tilnærmet samme nivå som i tidligere år. Men sabbatskolegavene har ikke fulgt den generelle lønnsutviklingen i landet. For ti år siden var sabbatskolekollektene tilsvarende 6 % av tienden, mens i dag er denne blitt redusert til 4 % av tienden. Misjonsvirksomheten i andre land er også viktig. Takk for at du tenker på denne grenen av virksomheten også.

Budsjettet som ble vedtatt for 2022 er stramt, men i balanse. Som i tidligere år, er budsjettet et trosbudsjett, som bygger helt og holdent på medlemmenes trofasthet i tiende og gaver, og ikke minst Guds løfte om velsignelse. Takk til dere alle for trofasthet, personlig innsats, forbønn og støtte for Guds verk.

Tilbake til nyhetsarkiv