Meny
Lukk
Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson i Adventistkirken takker Gud og trofaste medlemmer for at regnskapet for 2020 kan avsluttes med et positivt resultat i et vanskelig år.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Økonomien går godt, tross pandemi

Året 2020 har vært et svært vanskelig år økonomisk for mange virksomheter, men Adventistkirken i Norge har kommet gjennom året med styrket økonomi.

Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson i Adventistkirken har god grunn til å takke både Gud og trofaste medlemmer for at regnskapet for 2020 kan avsluttes med et positivt resultat.

– Vi har sett en økning i både tiende og gaver for 2020 sammenlignet med fjoråret, forteller økonomisjefen. Han antar at årsregnskapet vil vise mellom 3 % og 4 % økning i tiendeinntekter. I kombinasjon med kostnadsreduksjoner i driften har det resultert i et overskudd.

Besparelsene i driften for 2020 kommer særlig som resultat av lavere reisevirksomhet og at flere større arrangement ikke har vært gjennomført grunnet smittevernrestriksjoner. Det har også i løpet av året vært en bemanningsreduksjon ved unionskontoret. Både Norsk Bokforlag, Norsk Bibelinstitutt og Hope Channel har fått noe redusert bemanning i 2019 og 2020. Bemanningen i distriktene er tilnærmet lik det den har vært igjennom mange år.

Vi har faste givere i alle aldre, fra tenåringer til nittiåringer.

Adventistkirkens fire administrative enheter (Den norske union, Østnorsk distrikt, Vestnorsk distrikt og Nordnorsk distrikt) har et samlet budsjett på 68 millioner kroner. Av dette utgjør statstilskudd og momskompensasjon 8 % av totalt budsjett med 5,7 millioner.

Tiendeinnbetalingene fra trofaste menighetsmedlemmer er selve bærebjelken i Adventistkirkens økonomi, og det er disse midlene som finansierer pastorbemanningen. Økonomisjefen er svært takknemlig for den måten norske adventister støtter kirkens virksomhet. I Norge har tiendeinngangen fulgt lønnsutviklingen i samfunnet gjennom flere år. Takket være medlemmenes troskap har vi kunnet opprettholde pastorbemanningen.

– Vi har faste givere i alle aldre, fra tenåringer til nittiåringer. Det er veldig positivt, forklarer Jóhannsson.

Norsk Bokforlag

Den store økonomiske utfordringen i 2020 er knyttet til driften av Norsk Bokforlag. Forlagets ledelse hadde gode planer for et solid år for studentprogrammet. Men pandemien satte en kontant stopper for studentsalg sist sommer. Det førte uvegerlig til et underskudd på driften. Mange av kostnadene til å drifte studentprogrammet var alt påløpt, men det kom ingen inntekter.

Forlaget har benyttet seg av Regjeringens kompensasjonsordning for sesongbaserte virksomheter, og har mottatt et mindre tilskudd gjennom denne ordningen, men forlaget vil likevel pådra seg et betydelig underskudd for 2020.

I løpet av 2020 er driften av Norsk Bokforlag omorganisert og bokutgivelsene utenom studentprogrammet vil fra nyttår skje i Foreningen Norsk Bokforlag. Økonomisjefen regner med at driften av foreningen vil gå i balanse fra 2021. Men det er fremdeles stor usikkerhet om studentprogrammet kan gjennomføres til sommeren.

– Alt avhenger av hvordan situasjonen med pandemien er. Hvor langt har man kommet i vaksinering av befolkningen? Hvordan er situasjonen i landene studentene kommer fra? Hvordan vil kundene tenke om dør-til-dør salg? Dette er noen av usikkerhetsmomentene vi står overfor med tanke på studentprogrammet.

Utfordringen er at beslutningen om programmet kan gjennomføres, må tas flere måneder før studentene eventuelt ankommer Norge.

Øvrige institusjoner

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter har kommet gjennom månedene med pandemi på en god måte. Ledelsen og de ansatte måtte tidlig under nedstengningen redusere virksomheten kraftig. Senere fikk de anledning til å drive tilnærmet normalt. Så ble det nye reduksjoner på senhøsten. Til tross for disse store svingningene i driften, ser det ut til at Skogli vil levere et brukbart resultat.

Mosserødhjemmet har ikke vært berørt økonomisk av pandemien og har også unngått smitte. En fornyet avtale med Sandefjord kommune om kjøp av 53 sykehjemsplasser, fører til en betydelig styrket økonomi for sykehjemmet de neste årene.

Ledelsen ved Tyrifjord videregående skole var svært usikre på hvordan skoleåret 2020/21 ville bli. Men elevtilgangen ble bedre enn man hadde fryktet, og skolen ser ut til å komme ganske godt ut av året.

– For 2021 legger skolen et budsjett som går i pluss med et mindre beløp, sier Jóhannsson.

Framtidsutsiktene

– Alt i alt går det godt økonomisk for våre kirker og institusjoner, oppsummerer økonomisjefen, som takker alle medlemmer og andre bidragsytere som trofast støtter opp om Guds verk.

Han håper at vi kan komme i gang med både stevner og generalforsamlinger neste år. De endringene som har blitt gjennomført i løpet av 2020 har bidratt til å legge grunnlaget for en sunn økonomi også i året vi går inn i.

Overfør tiende direkte til DNU:

Konto 3000.30.33100. Merk innbetalingen «Tiende».

Tilbake til nyhetsarkiv