Meny
Lukk
Paul H. Douglas, økonomisjef for Generalkonferensen, presenterte regnskapsrapporten for 2022 under styremøtet 10. april 2023 i Silver Spring i Maryland i USA.
Foto: Denis Peniche/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Pengene brukes til misjon

Generalkonferensens økonomisjef presenterer regnskapet for 2022.

«I tider vi oppfatter som turbulente, i tider vi opplever som vanskelige, har Gud kontroll og vil gi oss alt vi trenger for å utføre det han har kalt oss til.» Paul H. Douglas, økonomisjef for Generalkonferensen, innledet sin rapport under vårmøtet 2023 og fremhevet den sterke økonomiske stillingen til Generalkonferensen per 31. desember 2022.

Douglas’ rapport fortsatte med å understreke hvordan Gud, til tross for de krevende økonomiske forholdene i verden, fortsetter å velsigne menigheten slik at kirken kan fullføre sin oppgave.

Ressursene brukes til misjon

Ved å bruke pre-Covid-året 2019 som referansepunkt for det siste «normale» regnskapsåret, har tiendeinntektene de siste tre årene overgått de budsjetterte forventninger, bortsett fra året 2020 som hadde den største negative økonomiske effekten som følge av pandemien. Tallene for 2021 viste en umiddelbar bedring, og tiendeinntektene oversteg inntektene i referanseåret 2019 med 1 million dollar.

Misjonsgavene har også fortsatt å overgå budsjetterte forventninger, og i 2022 var kollektene 11 millioner dollar høyere enn referanseåret 2019, noe som er et direkte resultat av økt støtte fra kirkens medlemmer globalt. Denne økningen gjør kirken i stand til å bevilge midler for å fokusere enda sterkere på å nå «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

Douglas viste til mønsteret for å finansiere generalkonferensen og dens aktiviteter der 50 % kommer fra tiende og den andre halvdelen fra misjonsgavene globalt. Dette er mulig «takket være trofastheten og gavmildheten til våre medlemmer med støtte til verdensmisjonen og ikke bare den lokale misjonen som administreres lokalt.»

Forpliktet til å investere i misjon

Da Douglas minnet medlemmene av Generalkonferensens styre om kirkens forpliktelse til å investere i misjon, nevnte han også endringene i finansiell rapportering som ble gjort kjent under kassererens rapport på Annual Council i 2022. Generalkonferensens utgifter blir nå kategorisert etter nye betegnelser for bedre å synliggjøre hva pengene brukes til. «Som en del av vår forpliktelse til å investere i misjon, gir de nye beskrivelsene i regnskapsrapportene bedre informasjon om hvordan vi fokuserer bruken av finansielle ressurser til misjon.»

Regnskapet for 2022 viser at den største delen av Generalkonferensens penger (43 %) ble brukt i kategorien «misjonsstrategi og støtte». Dette viser at kirken prioriterer å bruke økonomiske ressurser til å fokusere på vårt kall til å forkynne «evangeliet om riket … til vitnesbyrd for alle folkeslag» (Matteus 24:14).

Douglas påpekte at Generalkonferensen er i en solid posisjon med hensyn til nivået på tilgjengelig arbeidskapital og likvide eiendeler. Disse størrelsene er mål for hvor lenge en organisasjon kan fortsette arbeidet i en krisesituasjon. Gjeldende Policy spesifiserer hvor lenge de finansielle reservene skal rekke, dersom man får et dramatisk bortfall av inntekter. Målet er seks måneder for arbeidskapital og tre måneder for likvide reserver. For Generalkonferensens drift har styret satt målet til 12 måneder og 9 måneder. Generalkonferensens reserver er bokført til verdier høyere enn vedtatt norm med 13,2 måneder for arbeidskapital og 10,6 måneders drift for likvide midler.

Douglas nevnte også et urealisert tap på kirkens investeringsportefølje på 18 millioner dollar i 2022. Dette balanseres mot en gevinst på 23 millioner de tre foregående årene. Kirken følger en konservativ investeringsstrategi. De urealiserte tapene påvirker ikke kirkens drift fordi investeringshorisonten er lang.

Ray Wahlen, Generalkonferensens assisterende økonomisjef, rapportere om hvordan driften har blitt holdt under det vedtatte utgiftstaket.

«Denne rapporten er et vitnesbyrd om Guds kraft og trofastheten til kristne forvaltere over hele verden.» Generalkonferensens drift skal holdes under 2 % av tiendeinngangen globalt. Wahlen forklarte at Generalkonferensens drift i 2022 lå på 82,47 % av det vedtatte driftskostnadstaket. Generalkonferensens økonomiavdeling la til grunn en svak økning av tienden etter pandemien, men på grunn av en tiendeinntekt globalt på 480 millioner dollar over det estimerte beløpet, ble det mulig å fylle en del ledige stillinger i 2022.

Går frem i tillit

Hver av kirkens divisjoner har rapportert økninger i sine lokale valutaer for tiende og gaver, og de fleste har rapportert økninger som overgår 2019-nivåene. Vi kan være trygge på at Gud har kontroll. Selv om Gud fortsetter å velsigne kirken mens vi engasjerer oss i å oppfylle misjonsbefalingen, er vi ikke immune mot den økonomiske turbulensen i verden. Douglas minnet kirkeledere om fem utfordringer vi vil møte i tiden fram mot Jesu annet komme:

  • Behovet for å balansere vekst og stabilitet
  • Sikre tilstrekkelig arbeidskapital og likviditet
  • Sikre større grad av finansiell uavhengighet
  • Håndtere usikkerhet på grunn av geopolitiske konflikter, valutasvingninger og endrede juridiske forutsetninger
  • Forstå paradigmeskifter forårsaket av kriser, nye teknologier og endringer i generasjonenes tenkning

Refokus på misjon

Mot slutten av sin presentasjon motiverte Douglas kirkeledere globalt til å holde fokus på oppdraget Gud har gitt menigheten og sørge for at alle elementer i vår virksomhet bidrar til den viktige vektleggingen av «Refokus på misjon.»

Refokus på misjon inkluderer å sørge for misjonærer til frontlinjene av arbeidet; støtte kirkens enheter som søker å etablere arbeid på steder der kirken ennå ikke er på plass; sørge for økonomiske ressurser til misjonsarbeid; og etablere og gjennomføre en digital strategi som bidrar til en effektiv bruk av teknologi for å oppfylle misjonsbefalingen.

Refokus på misjon er ikke et slagord, sa Douglas. Refokus på misjon handler om analyse og det handler om handling. Refokus på misjon handler ikke bare om et sett med kriterier, men en holdningskultur for å sikre at alt og alle trekker i samme retning for å gjennomføre endetidsoppdraget Gud har kalt kirken til.

Douglas utfordret ledere til å engasjere seg i de nødvendige prioriteringene for å sørge for at alt dreier seg om misjon. I tillegg til nødvendige analyser, kalte han dem til handling med forsikringen om at «Når vi går i gang med dette arbeidet, er Gud på vår side. La oss være positive, la oss være målrettede, og la oss være kloke!»

Du kan se hele økonomisjefens rapport, inkludert revisors beretning, her.

Økonomisjefens PowerPoint-presentasjon ved Spring Meeting 2023.

Tilbake til nyhetsarkiv