Meny
Lukk
«Hensikten med økumenisk arbeid er ikke å overbevise hverandre om at en har rett,» sa Berit Hagen Agøy, styreleder for Norges Kristne Råd under sin tale til rådsmøtet på Lillestrøm 15. og 16. september.
Foto: Tor Tjeransen

Rådsmøte i Norges Kristne Råd

Inntrykk fra Adventistkirkens observatører.

Brunstad Christian Church (BCC) ble opptatt som medlem i Norges Kristne Råd under rådsmøtet (generalforsamlingen) som ble avholdt onsdag og torsdag 15. og 16. september på Lillestrøm. Medlemssøknaden fra BCC var saken det var knyttet mest oppmerksomhet til ved årets rådsmøte.

Førtitre stemmeberettigede delegater representerte de 18 medlemskirkene. I tillegg var det 21 observatører til stede. Disse har ikke stemmerett, men talerett. Syvendedags Adventistkirken hadde to observatører til stede: Marianne Dyrud, organisasjonssekretær i DNU og Tor Tjeransen, avdelingsleder for samfunnskontakt og religionsfrihet.

Mange negative medieoppslag om BCC de siste årene var nok hovedårsaken til at delegasjonene fra Den norske kirke og Metodistkirken ønsket seg noe mer tid før de var klare til å ta den endelige beslutningen om medlemskap for BCC.

Preses i Den norske kirke, biskop Olav Fykse Tveit, påpekte i debatten at hans kirke ønsket seg noe mer tid til at deres forhold til BCC kunne modnes. Underforstått var det ikke et ønske om endringer hos BCC, men tid til ytterligere behandling i egne organer.

Både debatten og avstemningen viste at delegatene var delt i to jevnstore grupper, og avstemmingen viste at 21 delegater hadde stemt for fullt medlemskap og 19 delegater hadde stemt mot og to blanke stemmer ble avgitt. Stemmetallet gir inntrykk av en større uenighet om BCCs medlemskap i Norges Kristne Råd (NKR) enn det i realiteten er.

Etter avstemmingen var forstander i BCC, Harald Kronstad, svært lettet over at kirkesamfunnet nå er fullverdige medlemmer i NKR etter nesten to år som observatører.

Den Islandske menigheten i Norge ble også tatt opp som fullverdig medlem under rådsmøtet.

Et mangfold av meninger

I sin åpningstale til delegatene påpekte styreleder for NKR, Berit Hagen Agøy fra Den norske kirke, at Norges Kristne Råd representerer et mangfold av meninger og overbevisninger, og at fellesskapet tåler disse forskjellene fordi medlemskirkene har en grunnleggende tillit og respekt for hverandre i lys av kjærligheten som binder oss sammen som kristne.

– Hensikten med økumenisk arbeid er ikke å overbevise hverandre om at en har rett, men å erkjenne at alle har forstått noe, og ingen har forstått alt. Evangeliets mysterium er større enn alle våre innsikter til sammen, sa Hagen Agøy.

Hun minnet også om at Gud har gitt kristne et oppdrag om å ta vare på skaperverket og fremme fred og rettferdighet. Hun nevnte også NKRs langvarige engasjement for trosfrihet og menneskerettigheter.

Norges Kristne Råd har som motto at «Det vi kan gjøre sammen, det gjør vi sammen».

Formelle saker

Rådsmøtet i NKR behandlet formaliteter som årsberetning, regnskap, budsjett og vedtektsendringer på effektivt vis. Administrasjonen sørget for profesjonell forberedelse av saksdokumenter, og delegatene var godt forberedt. Ingen av sakene bød på overraskelser. Det gjorde heller ikke forslaget til langtidsplan.

Norges Kristne Råd viderefører det solide arbeidet rådet gjør som paraplyorganisasjon for kristne kirker i Norge.

Økumenikkprisen til Byfuglien

Under festmiddagen onsdag kveld delte Norges Kristne Råd ut økumenikkprisen. Den gikk i år til tidligere preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, for hennes lange og omfattende engasjement for felleskirkelig arbeid.

Adventistkirken er observatør i NKR

Syvendedags Adventistkirken er observatører i NKR og deltar på de saksområdene vi ønsker. Victor Marley stiller som observatør i styret for Norges Kristne Råd, der rådets overordnede arbeid behandles. Marianne Dyrud representerer Adventistkirken i NKRs Religionspolitiske Utvalg, der det arbeides med de offentlige rammevilkårene for å drive kirke i Norge. I det siste er det særlig den nye trossamfunnsloven som har vært utvalgets hovedfokus. Gry Haugen fra ADRA Norge, bidrar i forumet for bistandssaker, Global Info. Tor Tjeransen er Adventistkirkens representant i Norsk Teologisk Samtaleforum, der hovedhensikten er å klargjøre de enkelte trossamfunnenes ståsteder på de temaene som drøftes. Som regel offentliggjøres resultatene fra disse samtalene i Norges Kristne Råds skriftserie.

Tilbake til nyhetsarkiv