Lukk
Innbetaling av tiende er selve bærebjelken i Adventistkirkens økonomi. Det store bildet i analysen av tiendeinnbetalingene i Norge viser at det over tid er en vekst i summen som innbetales.
Foto: princessdlaf/iStock

Tienden øker i takt med lønnsveksten

Tiendeinngangen over tid har holdt tritt med lønnsveksten, men ikke i fjor.

Adventistkirkens regnskap for 2022 viser at beløpet som kom inn i tiende fra menighetens medlemmer sank med 60000 kroner til 61,9 millioner. Det er en nedgang på 0,10 % i forhold til året før.

Adventistkirkens økonomisjef la i forrige uke fram en statistikk som viser utviklingen i tiendeinngangen i løpet av de elleve årene fra 2012 til 2022. Det store bildet i analysen viser at tienden har holdt tritt med lønnsveksten i disse årene. Men 2022 er det eneste året i tiåret der dette ikke ble fasit. Da gikk tiendebeløpet som ble innbetalt, marginalt ned.

Det er ikke enkelt å gi noe presist svar på hvorfor tiendeinngangen var svakere i 2022 enn året før, men økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson har noen mulige forklaringer. En av forklaringene dreier seg om raskere bokføring av tienden etter overgangen til det nye giversystemet Cornerstone, som mange menigheter har tatt i bruk.

– I tidligere år har vi bokført tiende som mottas første delen av januar i desember året før. Det har vi ikke gjort i 2022. Nå føres all tiende på den datoen innbetalingene er mottatt i banken eller gjennom månedsrapportene fra menighetene. Tiende som mottas i januar 2023 er bokført i januar, forklarer Jóhannsson.

Adventistkirkens økonomisjefer over hele verden var svært urolige for konsekvensene av at menighetsmedlemmer ikke kunne møte til fysiske gudstjenester i lengre perioder i 2020 og 2021. Takket være at medlemmer i Norge i stor grad brukte elektroniske bankoverføringer for betaling av tiende og var raske til å benytte Vipps og andre elektroniske betalingsmåter for frivillige gaver, fikk ikke koronapandemien særlig negative konsekvenser her i landet.

Nå er medarbeiderne i unionens økonomiavdeling i full sving med å hjelpe menighetene til å benytte Cornerstone for alle innbetalinger. Cornerstone-programvaren innebærer blant annet at medlemmer kan innbetale kollekter ved bruk av QR-koder tilknyttet Vipps og beløpene som gis, blir bokført direkte. Dette er en stor arbeidsbesparelse for de lokale kassererne.

Vi anbefaler ikke at tienden innbetales gjennom Vipps fordi det trekkes et gebyr 1,75%. Dette gebyret vil utgjøre en stor sum når vi snakker om den samlede tiendeinnbetalingen. Men for frivillige gaver anbefaler vi bruk av QR-kodene og VIPPS.

Tienden er hovedkilden til menighetens finansiering. Helt siden Adventistkirken ble stiftet i 1863 har det å bidra med ti prosent av inntekten vært et viktig prinsipp for adventister. Tanken om tiende baserer seg blant annet på teksten i Malaki 3:10: «Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Å styrke menighetens arbeid med innbetaling av tiende er en del av en mye større tanke om at vi er forvaltere av alle de ressursene Gud har gitt oss. Det er et tema vi studerer i sabbatsskolen for voksne første kvartal 2023.

Det er positivt for Adventistkirken i Norge at tiendeutviklingen har en økende trend til tross for synkende medlemstall. Vi håper at tiendeinngangen i 2023 og framover vil øke i hvert fall i takt med lønnsutviklingen. Kirken har 87 færre døpte medlemmer i 2022 enn de 4553 medlemmene vi hadde i 2012.

Økonomisjef Jóhannsson retter en stor takk til alle trofaste medlemmer for deres økonomiske bidrag til menighetens arbeid i 2022, samt en takk for samarbeidet med alle lokale kasserere.

 

 

 

 

Denne grafen viser utviklingen av tiendeinnbetalingen i Norge siden 2012. Sammen sørger vi for at menigheten kan drive et solid arbeid.

Tilbake til nyhetsarkiv