Meny
Lukk
Foto: Dan North/ADAMS

Antikrist avslørt

Det er viktig å vite hvem antikrist er slik at vi kan unngå å bli lurt.

Hva tenker du på når du hører «antikrist»? For de fleste kristne er det assosiert med noe negativt, da ordet anti betyr mot eller i stedet for. Antikrist er noe som er mot Kristus og det han står for, og tar den plassen som han skal ha. Antikrist vil da også være mot alt det som tilhører Kristus, også Guds folk.

Mange tror at antikrist er en person, som USAs president, Russlands president Vladimir Putin, eller Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Andre tror at antikrist er en revolusjonerende leder som allerede har levd, eller som vil komme langt inn i fremtiden, og at vi ikke trenger å bekymre oss for dette nå.

Antikrist fremstår som kristen og god, og verden vil derfor lett bli lurt. Bibelen beskriver hvordan antikrist har ødelagt Guds åpenbarte sannheter, som han har vist oss gjennom helligdommen, og gjør krav på å ta plassen til Kristus. La oss se hvordan Bibelen tydelig identifiserer denne makten som strider mot Kristus, og mot Bibelens budskap.

Daniel kapittel 7 ble skrevet rundt 600 år f.Kr, i Babylon. Daniel var fange der sammen med flere andre av Guds folk. Fangenskapet varte, som profetert, i 70 år. Under denne tiden fikk profeten Daniel en drøm fra Gud med et viktig budskap, som er meget relevant i dag.

En løve med ørnevinger

«Daniel tok til orde og sa: Jeg så i mitt nattlige syn, og se, himmelens fire vinder pisket opp Det Store Havet. Fire store dyr kom opp fra havet, hvert av dem forskjellig fra de andre» (Daniel 7:2-3).

 • Vann er et symbol på mennesker, folkeslag, og nasjoner (Se Åpenbaringen 17:15).
 • Dyr er symbol på et rike (Daniel 7:17, 23).

Videre står det i vers 4: «Det første var som en løve og hadde ørnevinger. Jeg så på det til vingene ble revet av det. Det ble løftet opp fra jorden og satt ned til å stå på to bein, som et menneske. Og det ble gitt et menneskehjerte» (Daniel 7:4).

En løve er et vanlig symbol på det gamle mektige riket Babylon. Løven representerte kongen, samt Ishtar, som var én av deres guder. Veien som gikk inn til Babylon hadde 120 løver av gull side om side. Flere steder i Bibelen refererer til Babylon som en løve (se f.eks. Jeremia 50:17).

I boken Habakkuk blir Babylon lignet med en ørn. Man kunne faktisk se bilder av en løve med ørnevinger på vegger og mynter i det gamle Babylon.

Dette dyret er et symbol på Babylon som var et mektig rike, og regjerte mellom 612-539 f. Kr. De følgende dyrene i drømmen vil gi oss informasjon om rikene som skulle komme etter Babylon.

En bjørn med ribbein i munnen

«Og se, et annet dyr, det andre, lignet en bjørn. Det ble reist opp på den ene siden og hadde tre ribbein i munnen, mellom tennene. Og dette var hva de sa til det: ‘Stå opp, et mye kjøtt!’» (Daniel 7:5).

Riket som erobret Babylon var Medo-Persia, en sammenslåing av to stammer fra Irans fjellregioner. Beskrivelsen er et slående bilde av det Medo-Persiske riket. De største bjørneartene levde i fjellene og skogene i riket Media. De var langsomme, ville og slemme.

Persia var den sterkeste av de to rikene, og denne maktbalansen sees tydelig da bjørnen reiste seg opp på den ene siden. De tre ribbeina i munnen symboliserer de tre kongedømmene som ble erobret av Medo-Persia: Babylon, Lydia og Egypt.

Medo-Persia regjerte mellom år 539-331 f.Kr.

Grekenlands raske erobring forutsagt

«Etter dette så jeg, og se, det var et annet. Det var som en leopard og hadde fire fuglevinger på ryggen. Dyret hadde også fire hoder, og det ble gitt makt» (Daniel 7:6).

Medo-Persia ble snart erobret av Alexander den store, som ledet Grekenland. Dette riket er kjent for sin raske erobring som er godt illustrert av leoparden med vinger. Det tok kun tre år for Alexander den store til å erobre alle riker fra Egypt til India. Sammenlign dette med f.eks. Babylon som brukte tre år på å erobre Jerusalem. Så snart han døde, ble hans rike delt mellom hans fire generaler, godt illustrert av leopardens fire hoder.

Grekenland regjerte mellom år 331-168 f.Kr.

Kan du se hvor nøyaktig profetien er oppfylt så langt? Daniel 7 er en parallell til profetien i kapittel 2 i samme bok, men med flere detaljer.

Jernmonarkiet som knuste sine motstandere

«Etter dette så jeg syner om natten, og se, det var et fjerde dyr, fryktinngytende og forferdelig, umåtelig sterkt. Det hadde store jerntenner. Det fortærte, knuste og trampet ned resten med føttene. Det var forskjellig fra alle de dyrene som hadde vært før det, og det hadde ti horn» (Daniel 7:7).

Romerriket som stod på tur fikk mye makt, og var et meget sterkt og fryktelig rike. Én av de fremste historikerne på Romerriket, Edward Gibbon, kaller Rom for jernmonarkiet. Meget interessant med tanke på hvordan Bibelen beskriver Romerriket. De ti hornene her representerer inndelingen av riket, som på et tidspunkt var delt i ti riker.

Romerriket regjerte mellom år 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Dette var et spesielt rike, «det var forskjellig fra alle de dyrene som hadde vært før det» (Daniel 7:7). Romerne var virkelig voldelige og onde. De korsfestet fiender og forbrytere, og det var meget hard disiplin i hæren. De praktiserte noe som kalles for desimering – de drepte 1/10 av sine egne tropper, for at resten skulle bli motiverte til å gi alt.

Antikrist – et lite rike

«Jeg la nøye merke til hornene, og se, det var enda et horn, et lite et, som kom opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å slippe dette fram. Og se, på dette hornet var det øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord» (Daniel 7:8).

På et tidspunkt ville 10 nye riker dukke opp i Romerriket. Vi får nemlig forklart i v. 24 at «ti konger… skal oppstå fra dette riket».

De ti rikene var følgende:

 1. Alemaner (Tyskland)
 2. Franker (Frankrike)
 3. Burgunder (Sveits)
 4. Suever (Portugal)
 5. Lombarder (Italia)
 6. Vestgoter (Spania)
 7. Anglo-sakser (England)
 8. Vandaler (Utdødde)
 9. Heruler (Utdødde)
 10. Østgoter (Utdødde)

Disse tre siste rikene ble rykket opp for å slippe frem et lite horn, ifølge profetien. Denne makten er samme makt som er beskrevet som dyret fra havet i Åpenbaringen kapittel 13. Daniel 7:24 og 8:22 gjør det klart at et horn er et symbol på en konge eller et rike. Dette lille hornet er derfor å forstå som et lite rike som skulle presentere seg gjennom at 3 av de 10 andre rikene skulle rykkes opp.

«Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid» (Daniel 7:25).

Her finner vi noen flere tydelige karakteristikker av antikrist:

 • Han skal tale mot Gud
 • Han skal kjempe mot/plage de hellige (Guds folk)
 • Guds folk skal bli overgitt i hans hånd i 3,5 profetiske år (En tid kan oversettes med et år, så totalt 3,5 år)
 • Sette seg i fore å forandre tider og lov.

De profetiske 3,5 årene i Daniel 7:25 er også beskrevet flere andre steder: Daniel 12:7, Åpenbaringen 11:2-3; 12:6, 14 og 13:5. Der omtales de bl.a. som 42 måneder, og 1260 dager.

Profetiene i Daniels bok er symbolsk fortalt – derfor er det logisk at også tidsrammen er symbolsk. En profetisk dag i en apokalyptisk profeti er et bokstavelig år. Det finnes flere årsaker til dette (Se f.eks. Esekiel 4:6; 4 Mosebok 14:34 og Lukas 13:31-33)[i]. I denne profetien betyr det altså at 3,5 tider eller år, er det samme som 1260 dager, da et bibelsk år var 360 dager.

7 bibelske fakta om antikrist

 1. Antikrist oppstod i Europa etter delingen av Romerriket, blant de 10 barbariske stammene (Daniel 7:8).
 2. Det er et lite rike (Daniel 7:8).
 3. Tre av stammene ble utryddet (Herulerne, Vandalerne og Østgoterne) da dette riket ble opprettet (Daniel 7:8).
 4. Det er en blasfemisk makt som taler store ord (Daniel 7:8, 25 + Åpenbaringen 13:5-6). Den bibelske definisjonen på blasfemi er å falskt påstå at man er Gud på jorden (Johannes 10:33) samt å hevde å kunne tilgi synd (Markus 2:5-7). Paven er, ifølge den katolske kirke, Guds stedfortreder på jorden, og presten har makt til å tilgi synd.
 5. Det skal «sette seg fore å forandre tider og lov» (Daniel 7:25).
  I katekesen til den katolske kirke er det andre budet fjernet – det som forbyr avgudsdyrkelse. Det siste budet er delt, slik at det fremdeles er 10 bud. De endret også den bibelske sabbaten til søndag. Så de har ikke bare forandret loven men tiden.
 6. Det skal føre krig mot de hellige (Daniel 7:25; Åpenbaringen 13:5-7). I middelalderen ble mellom 50 og 150 millioner mennesker drept fordi de bl.a. trodde på Bibelen i stedet for på kirken.
 7. Guds folk ble gitt i Antikrists hånd i 1260 år.

Det lille hornet ville altså ha makt til å forfølge Guds folk i 1260 år.

Det er kun én makt som passer til alle disse kjennetegnene, og med tid, sted, og størrelse: nemlig pavemakten. Når de tre rikene ble rykket opp stod den romersk katolske kirke frem – et lite, men dog mektig rike. Pavekirken fikk makten i 538 e.Kr. da general Belisarius erobret Roma fra Østgoterne. De hadde makt helt til 1798, da Napoleons general tok paven til fange. Dette er nøyaktig 1260 år.

Det er viktig å merke seg at antikrist er et system som strider mot Gud og hans karakter. Jeg er sikker på at Gud fremdeles har sine barn i denne kirken, som lever opp til det lys de har og er trofast til det. Jeg har nemlig møtt noen av disse som søker etter sannheten i Guds ord. Gud kaller disse til å komme ut fra dette systemet (se Åpenbaringen 14 og 18). Slik de første kristne, reformatorene og mange andre, må vi følge Bibelen mer enn mennesker. Da krever det ofte at vi må ta et klart standpunkt.

Satans bedrag er ofte en blanding av sannhet og løgn. For at vi ikke skal bedras, er det viktig at vi kjenner Bibelen, og følger det som står der.

Blodbad, forfølgelse og bedrag

I løpet av de første århundrene e.Kr. ble de kristne veldig hardt forfulgt. Satan forsøkte å utslette de kristne med makt. Men martyrens blod gav mer næring til kirken, og den vokste som aldri før. Satan klarte ikke å utslette dem med makt, så han måtte ty til en annen taktikk: Bedrag. Han skaper forfalskninger for å lede mennesker bort fra det som er sant og riktig.

Dette falske systemet som Satan reiste opp, forfulgte Guds folk i 1260 år. Forfølgelse mot Guds folk vil skje igjen, for det dødelige såret beskrevet i Åpenbaringen 13, er på god vei til å bli helbredet. Antikrist tar den plassen som Jesus skal ha, og «hele jorden» vil følge etter ham (Åpenbaringen 13:3), med unntak av en liten gruppe mennesker som er trofast til Gud og holder hans bud (Åpenbaringen 12:17; 14:12).

Den 22. juli 2011 kom Anders Breivik til Utøya iført politiuniform. Han sa at han var kommet av sikkerhetsmessige årsaker, og forsikret dem om at de nå var i sikkerhet. Han så ut som en politimann, oppførte seg som en politimann, men var ikke en politimann. Han lurte mange, og drepte dem på den måten. Men det var noen ting ved ham som gjorde folk mistenksomme.

På en lignende måte går antikrist frem. Han later som han er Jesus, han sier at han har den samme kraften, og gjør noen av de samme tingene Jesus gjorde på jorden, men han er ikke Jesus. Antikrist går mot Kristus og det Han står for – en ren forfalskning.

69 mennesker ble drept og mange flere skadet på Utøya i 2011. To jenter ankom Sundvollen hotell, og prøvde å fordøye det de nettopp hadde opplevd. De gråt, var uten klær – de hadde bare et håndkle rundt seg. En mann kom bort til dem, tok dem i sine armer og trøstet dem.

Etter en stund så én av dem på ham, og vendte seg til venninnen og utbrøt: «Det er kongen!». Ja, kong Harald og dronningen var kommet dit for å dele denne vanskelige tiden med folket sitt.

Én dag snart, vil Kristus selv, universets konge og skaper, redde oss fra denne verden full av ondskap.

Han vil trøste, og holde armene rundt sitt folk. Det blir en dag full av ubeskrivelig glede. Vil du være der den dagen?

Vår Redning

Det er viktig å vite hvem antikrist er slik at vi kan unngå å bli lurt. Men å vite hvem antikrist er redder ingen, med mindre vi kjenner Gud og gir vårt liv til ham. Jesus sier: «Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, ham som du har utsendt» (Johannes 17:3).

Det å kjenne Jesus er evig liv, og det er Bibelen som vitner om ham (Johannes 5:39). Jesus ønsker ikke at vi skal ta feil. Han har betalt dyrt for at du også skal bli frelst, gjennom å gi sitt liv for oss. Satan vet det, og gjør alt han kan for å stoppe oss. Vi må bruke Bibelen som en autoritativ kilde, og bygge vår tro på den, og ikke på menneskelige tradisjoner.

Den eneste måten du kan være helt sikker på at du ikke blir lurt i disse siste tider av jordens historie er at alt du tror på er helt forankret i Ordet og i Kristus.

Med mindre noe annet er oppgitt er bibeltekstene hentet fra Bibelen Guds Ord (Hermon forlag).

___________________

[i] Ønsker du mer info om dag/år-prinsippet, se denne videoen av Empower Missions!