Meny
Lukk
Foto: PeopleImages/iStock

Bønneukelesningene 2021, del 2

En kjærlig appell.

Det evige evangeliet i den første engelens budskap

Engler steg ned over Betlehem og forkynte det gode budskap om Frelserens fødsel (Lukas 2:8-11), og nå kort tid før Kristi gjenkomst kommer engler igjen og forkynner det evige evangeliets frelsende kraft. I de tre englebudskapene (Åpenbaringen 14:6-12) fungerer evangeliet faktisk som deres bokstøtter: det evige evangeliet blir nevnt i begynnelsen (vers 6), og til slutt finner vi troen på Jesu frelsesverk – rettferdiggjørelse ved tro (vers 12). Den første engelen forkynner evangeliet i forbindelse med Guds endelige dom. Den andre kunngjør triumfen for det evige evangeliet i og med sammenbruddet av Babylons falske evangelium (vers 8), og den tredje kunngjør den endelige dommen, da onde makter vil erkjenne Guds kjærlighet og rettferdighet åpenbart gjennom Lammet (vers 10).

Evangelium, kjærlighet, konflikt

Den vektleggingen av evangeliet som vi finner overalt i budskapene, betyr at «av alle bekjennende kristne burde syvendedagsadventister stå først og fremst i å løfte opp Kristus for verden»[1] ‑ en svært alvorlig utfordring. Vi vil trekke frem tre kjennetegn på evangeliet i den første engelens budskap.

Det evige evangelium om Guds kjærlighet

Evangeliet er evig, for det ble til i Guds sinn i evigheten og ble synlig i historien gjennom Jesus Kristus (Romerne 16:25-26; Kolosserne 1:26-27). Det er evig, for det er uforanderlig og har permanent kraft til å frelse. I Åpenbaringen omfatter evangeliet alt Gud gjorde for oss i Jesus Kristus, inkludert hans død i vårt sted, oppstandelsen (Åpenbaringen 1:18), himmelfarten (Åpenbaringen 12:5) og innsettelsen på tronen (Åpenbaringen 4 og 5), hans midlertjeneste i himmelen (Åpenbaringen 8:3-4) og hans gjenkomst i herlighet for å fullbyrde frelsen av sitt folk og dømme de ugudelige (Åpenbaringen 1:7; 14:10; 19:11; 22:20). Johannes lodder dybden i evangeliet slik det kom til syne på Kristi kors.

Vi møter evangeliet allerede i begynnelsen av Åpenbaringen der Johannes lovpriser Jesus: «Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod» (Åpenbaringen 1:5:).[2] Det som er utenfor enhver skapnings fulle forstand, har skjedd, og for dem er det gode nyheter. Dette handler om kjærlighet og blod, om Gud som gikk gjennom dødsdalen og gjorde soning for oss da han renset oss fra synd. Dette er Guds kjærlighet synliggjort i historien. Legg merke til at verbet står i nåtidsform – «han elsker oss» – og indikerer den konstante strømmen av guddommelig kjærlighet mot oss. Ifølge Johannes ble denne unike kjærligheten stilt til syne i hans sønns offerdød på korset (legg merke til fortidsformen – «har fridd oss»). Kjærligheten, i form av et blodig offer, brøt syndens kraft og satte oss fri til å tjene Gud.

Lammet og evangeliet

Imidlertid er det bildet av Lammet som ble drept som dominerer Åpenbaringens frelsende budskap. Hans første opptreden i boken er dramatisk og mektig. Gud sitter på sin majestetiske trone med en forseglet bok i hånden som bare kunne åpnes av Lammet som ble drept (Åpenbaringen 5:1-6). Engelen kaller ham «løven» av Juda stamme, en messiansk tittel (vers 5), men når Johannes snur seg for å se på løven, ser han et lam, og «det så ut som lammet var slaktet» (vers 6). Den gode nyheten er at løven skal overvinne Guds fiender ved å bli et lam, et offerlam. Ja, det er kraft og makt her, men det er kraften av et lam som ble drept, det vil si kraften i Guds kjærlighet som kom til syne på korset. Når de rundt tronen ser Lammet, faller de ned for å tilbe ham mens de synger: «Verdig er du … for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner» (vers 9). Nok en gang finner vi de to grunnleggende begrepene blod og gjenløsning idet Gud tilbyr angrende syndere en flott fremtid.

I Åpenbaringen 7:9-15 står Guds endetidsfolk for Guds og Lammets trone der de priser dem og er klare til å tjene dem. De står foran Gud og Lammet fordi «de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod» (vers 14). Lammets offer gjenløser ikke bare mennesker, det renser dem også fra deres synder.

Gjenløsning er gjenløsning fra syndens kraft som gjør det mulig for oss å være i hans nærvær og tjene Gud. Siden Lammets offerdød bevirker denne strålende frigjøringen, er det nå mulig for oss å være med Lammet i den kosmiske konflikten mot dragen og seire «over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet» (Åpenbaringen 12:11). To elementer i riktig rekkefølge: seier gjort mulig gjennom Kristi offer og vitnesbyrd om det Gud har gjort for oss gjennom Lammet. I Åpenbaringen er Lammet legemliggjørelsen av det evige evangeliet.

Evangelium og konflikt

Forkynnelsen av evangeliet skjer i en sammenheng med konflikt. Det er en del av historien om et opprør som begynte i himmelen (Åpenbaringen 12:7-8) og som menneskeheten ble fanget inn i (1 Mosebok 3:1-8). Når konflikten nærmer seg slutten, gjør dragen seg klar til å overvinne Guds folk med bedrag og forfølgelse (Åpenbaringen 13:1, 3-15). Han forener en frafallen kristendom (vers 1-17), og gjennom budskapet fra tre demoniske ånder (spiritismen) vinner han støtte fra jordens konger (Åpenbaringen 16:13-14). Samtidig samler Gud (gjennom de tre englebudskapene) sitt endetidsfolk fra alle nasjoner, stammer, tungemål og folk (Åpenbaringen 14:6-12) som forberedelse til Kristi gjenkomst. I denne siste konflikten er seier bare mulig gjennom Lammets blod (Åpenbaringen 12:11).

Konklusjon

Evangeliet skal forkynnes over hele verden som den eneste løsningen på den kosmiske konflikten. De tre englene «representerer dem som tar imot sannheten og med kraft åpner evangeliet for verden.»[3] Her avslører vi det som er kjernen i adventbudskapet: evangeliet. Vi bør aldri la oss avlede fra å forkynne at Lammets blod er nok gjennom ord og handling. Vi må ha en klar forståelse av evangeliet, men vi må også la det inkarneres i vårt liv slik at vi blir kjærlighetens mennesker i tjeneste for andre. Våre menigheter og institusjoner burde være steder der Lammets kjærlighet kommer til syne i liv som er fullstendig viet til ham.

Spørsmål til ettertanke

  1. Hvorfor er det så viktig å se evangeliet i de tre englebudskapene?
  2. Er du redd for Åpenbaringens domsbudskap? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  3. Hvordan kan vi effektivt formidle Lammet og evangeliet i Åpenbaringen i en verdslig verden?

Sluttnoter

[1] Evangelism, side 188.

[2] Alle sitater fra Bibelen er hentet fra Bibelselskapets oversettelse av 2011.

[3] The Seventh-day Adventist Bible Commentary, bind 7, side 979.