Lukk
Foto: Sakorn Sukkasemsakorn/iStock

Hva er en kristen? Del 1

Tre avgjørende kjennetegn.

For noen år tilbake visste alle hva en kristen var. Folk hadde kunnskap om de sentrale trospunktene og kjente til hvilke etiske og moralske ideer som formet det kristne verdenssyn. «Det offentlige rom» hadde klare forventninger til hva kristne ville gjøre og hva de ikke kunne gjøre. Her kommer tre av de grunnleggende tingene som definerer kristne som kristne.

Elsker Gud

En skriftlærd[i] stod og hørte på at Jesus svarte på vanskelige spørsmål. Han ble så imponert at han ville også spørre ham om noe. «Hva er det første bud», eller hvilket bud i loven er det aller viktigste? Jesus festet oppmerksomheten på ham og fortalte hva som må oppta oss og definere oss mer enn noe annet: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft’» (Markus 12:30).

Denne kjærligheten er ikke bare en følelse, men er en tilstand og en livsanskuelse som avgjør hva og hvordan du tenker, snakker og handler, enten du er alene eller sammen med andre. Det er en hengivenhet som går gjennom marg og ben og som påvirker alle aspekter av den troendes liv, fra det personlige forholdet til Gud til daglige handlinger, beslutninger og interaksjoner. Intet bud og ingen lov er viktigere enn dette. Det betyr å hengi deg til Gud fullstendig og uten forbehold, med alle deler av ditt vesen.

Apostelen Johannes er også tydelig på at kjærlighet til Gud ikke er en teoretisk bekjennelse, men gjenspeiles i hvordan du lever livet ditt: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Johannes 14:15). Med andre ord, en håndgripelig måte du uttrykker din kjærlighet til Gud på er gjennom lydighet til hans bud.

I Det gamle testamente står det en tekst som er med på å definere hva det vil si å elske Gud: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp» (5 Mosebok 6:5-7:). Her kommer kjærligheten til Gud også til uttrykk i dedikasjonen til å undervise og etterleve Guds bud i vårt daglige liv og gi dem videre til neste generasjon.

Å elske Gud innebærer også å stole på ham, selv i utfordrende tider. «Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne» (Ordspråkene 3:5-6). Å elske Gud betyr å stole på hans visdom, veiledning og forsyn under alle omstendigheter.

Til slutt uttrykker vi vår kjærlighet til Gud ved å elske andre. «Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror» (1 Johannes 4:21). For å elske Gud oppriktig, må kjærligheten også komme andre mennesker til gode ved å tjene dem og vise dem vennlighet og medfølelse.

Å elske Gud i henhold til Bibelen er å vie seg fullstendig til ham, adlyde hans bud, lære andre hans veier, stole fullstendig på ham og å vise kjærlighet og godhet til våre medmennesker. Det er en kjærlighet som ikke begrenser seg til følelser, men som påvirker våre tanker, handlinger, beslutninger og forhold.

Tror på Jesus

Troen på Jesus er også en ufravikelig grunnpilar i livet til enhver ekte kristen. «Jesus sier: ‘Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg’» (Johannes 14:6). Målet for den kristne er å komme til Faderen, og Jesus er den eneste som kan ta oss dit. Å tro på Jesus er alt fra å anerkjenne hans guddommelige identitet til å akseptere hans lære og ta imot frelsen han tilbyr.

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Johannesevangeliet 3:16). Å tro på Jesus betyr å akseptere Kristi frelsesverk – at han, som er Guds Sønn, ble gitt som et offer for menneskehetens synder slik at de som tror kan oppnå evig liv, og det betyr å ta inn over deg alt han sa da han var her på Jorden.

Men å tro på Jesus er mer enn intellektuell omfavnelse; det innebærer å betro hele livet til ham. «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» (Markus 1:15). Å tro på Jesus betyr å omvende deg fra dine synder og akseptere hans lære som den hele og endelige sannhet.

Å være kristen betyr i tillegg å anerkjenne Jesus guddommelige natur og posisjon som Guds Sønn. «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Johannes 20:31).

Dessuten innebærer tro på Jesus å følge hans læresetninger og anvende dem i ditt liv. «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham» (Johannes 14:23). Poenget er å innlemme hans undervisning og lære i ditt liv med en aktiv forpliktelse som påvirker dine handlinger, avgjørelser og livsstil.

Den som tror på Jesus har også tillit til hans løfter, som løftet om hans andre komme og løftet om oppstandelse. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er» (Johannes 14:1-3).

I hovedsak omfatter tro på Jesus i henhold til Bibelen å anerkjenne og akseptere hans guddommelighet og offer for menneskehetens frelse, omvende deg fra dine synder, følge hans lære og stole på hans løfter. Det er en helhetlig tro som krever engasjement og har dype implikasjoner for din livsstil og ditt verdenssyn.

Tror på Bibelen

Kristne har ulike oppfatninger om hvorvidt Bibelen er bokstavelig inspirert eller om det er tankene til forfatterne av de ulike bøkene i Bibelen som er inspirert. Det hersker derfor uenighet om i hvilken grad Bibelen er ufeilbarlig. Noen legger mer vekt på Det nye Testamentet, og toner til en viss grad ned Det gamle testamente.

Til tross for dette, ser protestantiske Kristne på Bibelen som den ultimate autoritet. De tror at Bibelen gir et veikart for livet, som veileder tro og praksis. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2 Timoteus 3:16-17).

Selv om Bibelen er sentral og uunnværlig for kristne, har de forskjellige måter å tolke den på. Derfor ender de ulike kirkesamfunn opp med sprikende læresetninger og lærepunkter, som til og med ofte står i kontrast til hverandre.

Syvendedags Adventister har alltid benyttet en fortolkningsmetode som lar Bibelen tolke seg selv. Den kalles den historisk-grammatiske metoden. En av de sentrale grunnideene i denne tolkningsmetoden er å forstå hva de opprinnelige forfatterne av Bibelen selv ønsket å formidle med sine tekster. Det er også den primære tolkningsmetoden for mange andre konservative protestantiske kristne, og er den tolkende hjørnesteinen i evangelisk kristendom.

Metoden opererer under noen få nøkkelprinsipper:

  1. Grammatikk: Den tolker grammatikken til den bibelske teksten i den den enkleste, mest åpenbare betydningen. Det betyr at ord og setninger tolkes i henhold til grammatikkreglene slik de ble forstått i den tiden teksten ble skrevet.
  1. Historisk kontekst: Den tar i betraktning den historiske settingen der boken ble skrevet. Dette innebærer å forstå de kulturelle, sosiale og politiske omstendighetene som påvirket forfatterens verdensbilde og forfatterskap.
  1. Sjangergjenkjenning: Ulike bøker i Bibelen tilhører forskjellige sjangre, som historie, lov, profetier, poesi, evangelium, epistel, visdomslitteratur og apokalyptisk litteratur. Hver av disse sjangrene har spesifikke regler som må forstås for å tolke teksten riktig.
  1. Enkel og naturlig tolkning: Den benytter den enkleste tolkning med mindre teksten i seg selv indikerer at den skal forstås annerledes. For eksempel, når Bibelen bruker åpenbare taleformer eller symbolikk, bør disse tolkes ikke-bokstavelig.
  1. Bibelen tolker seg selv: Dette prinsippet betyr at uklare, vanskelige eller tvetydige avsnitt skal tolkes med referanse til klare og entydige avsnitt som har lignende temaer eller emner.

Denne metoden er grundigere og mer omfattende enn denne artikkelen gir rom for, så dette er bare noen smakebiter på metoden som tillater Bibelen å snakke for seg selv.

I sum har vi vært innom tre av nøkkelpunktene som er med på å definere kristne fra andre religioner eller livssyn: Kjærligheten til Gud, Troen på Jesus og troen på Bibelen. Det er vanskelig å se for seg en genuin kristendom som mangler en eller fler av punktene her berørt. Det finnes imidlertid mange flere identitetsmarkører, som f.eks.: forhold til begrepet synd, lydighet til Guds lov, vilje til å lide for Kristus, og det kristne samfunnsansvar, bare for å nevne noen få.

Kristendom er en helstøpt verdensanskuelse, og de tre punktene som er nevnt her, er grunnleggende og avgjørende for kristne.

______

[i] En skriftlærd var en person som visste alt om jødenes lære og hvordan de religiøse lovene og budene skulle tolkes.