Lukk
Foto: Sakorn Sukkasemsakorn/iStock

Hva er en kristen? Del 2

Med kjærlighet som drivkraft.

I forrige artikkel skisserte vi tre elementer som utgjør selve grunnfjellet i kristen tro. Kristendom defineres av kjærlighet til Gud, troen på Jesus og troen på Bibelen. Kjærlighet til Gud innebærer å stole på ham og hengi seg fullstendig, og vise kjærlighet til andre. Troen på Jesus handler om å akseptere hans guddommelige identitet, hans frelsesverk og å følge hans lære. Troen på Bibelen som autoritet er viktig for kristne, selv med ulike tolkninger. Disse tre elementene er grunnleggende for kristen identitet og skiller kristendommen fra andre livssyn og religioner.

Denne gangen ser vi på tre andre identitetsmarkører som er uløselig knyttet til livet som kristen: lydighet til Guds lov, forhold til begrepet synd, og kjærlighet til sin neste. Det er naturligvis mulig å legge til mange flere punkter i denne listen, bl.a. dåp, tilbedelse, disippelskap, bønn, evangelisering, etc., etc. Men en uttømmende tekst om temaet er et prosjekt som ikke får plass her.

Lydighet til loven

Det er mange lover i Bibelen, men i denne sammenheng snakker vi om De ti bud. Vi lever i et samfunn der alle varsellampene blinker rødt når kristne snakker om lydighet. Det er derfor viktig i si høyt at kristne er ikke lydige bare for å være lydige, eller fordi de engster seg for Guds vrede og straffereaksjoner. Det er gode grunner til at kristne verdsetter Guds lov. La meg nevne to.

1. Lydighet er en respons på den sterke kjærlighet og nåde som Gud har til oss. Lydighet er da et uttrykk på gjengjeldt kjærlighet til Gud. «Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge» (1 Johannes 5:3).

2. Guds bud gir moralsk og etisk veiledning for hvordan vi kan leve godt. De etablerer prinsipper om rettferdighet, kjærlighet, ærlighet og medfølelse som fremmer harmoniske relasjoner og et rettferdig samfunn. Å følge disse prinsippene hjelper enkeltpersoner å ta valg med integritet og rettferdighet. «For budet er en lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet» (Ordspråkene 6:23).

Synd

Du har sikkert brukt uttrykket, «Det var da synd» om en uheldig episode som har skapt problemer eller gitt et negativt utfall. Det gjenspeiler på en enkel måte noe av det særegne ved synden. Synd er noe som skaper negative konsekvenser for den som synder.

Synd er holdninger, handlinger, ord og tanker som bryter med Guds vesen og karakter, og dermed med hans bud. «Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven» (1 Johannes 3:4). Og slikt opprør skiller mennesker fra Gud. «Det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere» (Jesaja 59:2).

Å elske Gud og samtidig leve i opprør til ham er utenkelig fordi kjærlighet og hat er umulig å forene. En kjærlighetsmotivert og kjærlighetsdrevet relasjon til Gud fyller hjertet på en slik måte at den kristne ønsker å gjenspeile hans kjærlighet og hans karakter i størst mulig grad.

Bibelen forteller beretningen om hvordan Jesus led en stedfortredende død på korset for å gi oss tilgang til tilgivelse og seier over synd. «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten» (1 Peter 2:24). En slik kjærlighetshandling fra Guds side motiverer den kristne til å hate synd og avvise fristelsen til å leve i utakknemlighet.

Elske sin neste

Kjærlighet til nesten er viktig for kristne fordi Gud elsker alle mennesker like høyt, og Jesus elsker sine skapninger så høyt at han ofret livet sitt for dem. Denne kjærligheten var sentral i Jesu undervisning til sin samtid og er en sentral del av bibelfortellingen.

Da Jesus ble spurt om å fortelle hvilket bud som var det viktigste i hele loven, summerte han de ti bud i to lover: 1. Elsk Gud, og 2. Elsk andre slik du elsker deg selv. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv’» (Markus 12:30-31).

Her ser vi forskjellen på en humanetiker eller ateist som elsker sine medmennesker og en kristen som elsker sine medmennesker. Alle disse kan elske sine medmennesker på en ekte måte. Det er imidlertid erkjennelsen av at

Innbakt i den kristnes kjærlighet til Gud ligger erkjennelsen av at Gud lengter etter alle og elsker alle like høyt, og det motiverer til å vise kjærlighet til nesten. Det motiverer til kristuslik omsorg, og er en underliggende kraft i det kristne veldedighetsarbeid. Kristne er dypt motivert av Jesu liv og hans eksempel, og han demonstrerte en gjennomgripende omsorg, barmhjertighet og uselvisk tjeneste for alle han møtte.

Kjærlighet til Gud, lydighet til Hans bud, erkjennelse av syndens alvor og kjærlighet til ens neste er alle viktige aspekter ved å være en kristen. Disse elementene er sentrale i den kristne tro og identitet. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til sin neste er drevet av et ønske om å etterligne Jesu eksempel og uttrykke takknemlighet for Guds kjærlighet og nåde. Lydighet til Guds bud og erkjennelse av syndens konsekvenser hjelper den troende til å leve i harmoni med Guds vilje og vokse i åndelig modenhet.

Kristne formidler Guds kjærlighet til verden gjennom sine handlinger, ord og holdninger. De er kalt til å være et lys og et vitnesbyrd om Guds kjærlighet og omsorg. Ved å leve i tråd med disse identitetsmarkørene ønsker kristne å påvirke samfunnet rundt seg og bidra til å skape en bedre verden. Gjennom kjærlighetshandlinger viser de omsorg for de som lider, hjelper de som er i nød, og viser barmhjertighet og nåde til alle mennesker.

Så tenker du kanskje at det er rimelig langt mellom slike kristne. Og det kan nok tidvis være sant. Men det er også sant at de prinsipper og de motiver som er skissert, er identitetsmarkører som kristne strekker seg etter. Det er verdier som utgjør kjernen i sann kristendom og ekte kristne. Jesus er det store eksempelet og Guds kjærlighet er den store drivkraften. Slik har det alltid vært, og slik fortsetter det å være for kristne i det 21. århundre.