Lukk
Foto: K_E_N/iStock

Jesu oppstandelse

Det er mange grunner til å være trygg på oppstandelsen.

Jesu oppstandelse er hjørnesteinen i den kristne troen, og det finnes gode grunner til å tro på oppstandelsen. Her får du seks av dem.

1. Den tomme graven

Den tomme graven er et sterkt bevis på Jesu oppstandelse. Da kvinnene kom til graven den tredje dagen etter Jesu korsfestelse, fant de ut at steinen var blitt rullet bort og graven var tom. Dette er bekreftet i alle fire evangeliene (Matteus 28:1-8; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-12; Johannes 20:1-10). Det finnes ingen naturlig forklaring på den tomme graven, så vi må konkludere med at oppstandelsen er den mest sannsynlige forklaringen.

2. Øyenvitneberetninger

Beretningene til øyenvitnene til Jesu oppstandelse er et sterkt argument. Kvinnene som besøkte graven, var de første som så den oppstandne Jesus, og de rapporterte hva de hadde sett til disiplene. Senere viste Jesus seg for disiplene personlig, og de så ham spise og drikke med dem (Lukas 24:36-43). Disse øyenvitneberetningene samsvarer med hverandre, og gjør det vanskelig å benekte oppstandelsen som historisk.

3. Den forandringen som skjedde med disiplene

Før oppstandelsen var disiplene redde og motløse. Men etter å ha sett den oppstandne Jesus, ble de snudde de helt om. Fra å være tafatte og usikre ble de modige og tydelige, og de var villige til å lide og dø for sin tro. Det må ha skjedd noe helt utenom det vanlige med dem for å skape en så dramatisk endring.

4. Troen til de første kristne

Den sterke troen på oppstandelsen som de første kristne hadde, er enda et bevis for den er virkelig. Den kristne troen ble født i kjølvannet av Jesu død og oppstandelse, og oppstandelsen var sentral i det kristne budskapet helt fra begynnelsen av. Paulus, som skrev noen av de tidligste kristne tekstene, sier at det han først og fremst forkynte var Jesu død og oppstandelse (1 Korinterne 15: 3-8). Det faktum at de første kristne trodde så sterkt på oppstandelsen, selv i møte med forfølgelse og død, viser at de hadde gode grunner til å gjøre det.

5. Kristendommens vekst

Kristendommens voldsomme vekst er også et overbevisende argument for oppstandelsen historisitet. Kristendommen begynte som en liten, forfulgt sekt i det romerske riket, men den spredte seg raskt og ble til slutt den dominerende religionen i den vestlige verden. Veksten kan kan vanskelig forklares av naturlige årsaker alene. Kraften i oppstandelsesbudskapet og de sterkt forandrete livene til de første kristne var og er et mektige vitnesbyrd om oppstandelsen virkelighet.

6. Oppfyllelsen av profetiene

Det sjette argumentet er oppfyllelsen av profetiene. Det gamle testamente inneholder utallige profetier om Messias, som ble oppfylt i Jesu liv, død og oppstandelse. For eksempel sier Salmene 16:10: «Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven». Denne profetien ble oppfylt i Jesu oppstandelse, da dødsriket ikke kunne holde på ham, men han i stedet stod opp til nytt liv. Som Peter påpeker i sin preken «Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast» (Apostlenes gjerninger 2:24). Oppfyllelsen av disse profetiene gir oss gode grunner til å tro på Jesu oppstandelse.

Det finnes også flere overbevisende grunner enn dette til å være sikre på at Jesus sto opp fra de døde. Den tomme graven, øyenvitneberetninger, disiplenes forandrede liv, den første kristne tro, kristendommens voldsomme vekst, og oppfyllelsen av profetiene er alle sterke bevis for oppstandelsen. Kristne kan være sikre på at troen ikke er basert på ønsketenkning eller blinde antakelser, men på solide historiske beviser som peker mot sannheten om oppstandelsen. Som Paulus sier: «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom» (1 Korinterne 15:14). Men fordi Kristus er stått opp, kan vi ha tillit til troen og håpet om et nytt liv i ham.