Meny
Lukk

100 dager i bønn

Et globalt bønnemøte med millioner av deltakere.

 

Generalkonferensen har i lengere tid jobbet med arrangementet 100 dager i bønn, som er satt til perioden 27. mars–4. juli 2020.

100 dager i bønn er en global bønnering som vil søke Gud for spesifikke bønneønsker:

 • Spesifikke begjæringer vedrørende COVID-19-pandemien
 • En dypere omvendelse og vekkelse for misjon
 • For at våre lokale menigheter vil oppleve en større fylde av Den Hellige Ånd
 • For at våre lokale menigheter kan være lys i verden i denne krisetiden

For å delta i bønneringen og motta ukentlige andakter og daglige meldinger, må du gå til websiden som er laget til formålet, og melde deg på. Det er gratis å melde seg på og delta. Da får du se bønneønskene som kommer inn fra hele verden, og du kan også selv melde inn bønneønsker for din egen menighet. Dersom du trenger grafikk til meldinger på sosiale medier, finner du det her.

Når vi ikke lenger har mulighet til å komme til kirken for å være med på bønnemøter, kan vi likevel ta del gjennom digitale plattformer. Jesus hadde noe interessant å si om bønn: «Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Matteus 18:19-20). Det skal ikke mere til, men her vil millioner gripe tak i Guds løfter, med felles bønneønsker. Han vil lytte og han vil svare.

I disse vanskelige tider er du invitert til å slutte deg til dette store bønnemøtet sammen med resten av verden.

 

Dag 50 – Bønnefokus – Fredag 15. mai 2020

TAKKERAPPORT:

 • Elizabeth W.: «Jeg priser Gud for Hans helbredende kraft.»
 • Medlem i Storbritannia: «Pris Gud for at han hørte vår bønn og på en mirakuløs måte sørget for mat og økonomisk hjelp akkurat i rett tid. Jeg vil også takke for at han har helbredet mine ryggproblemer.»
 • Vitenskapsmenn arbeider iherdig for å utvikle en vaksinasjon og medisiner som kan hjelpe til med å begrense viruset. Det har vært stor fremgang og det er håp.

BØNNEØNSKER:

 1. Be om et villig hjerte som Gud kan bruke når som helst og hvor som helst han kaller til.
 2. Be om at evangeliseringen via Internett og digitale menighetsaktiviteter vil bli fullt utnyttet og rikelig velsignet.
 3. Be for unge mennesker som vurderer for og imot å ta en beslutning for Kristus. Be om at de vil erfare Jesu kjærlighet og sannhet, og tjene ham med glede hele sitt liv.
 4. Be for de mange menighetsgruppene verden over som ikke har en bygning der de kan møtes, og som leter etter land. Be også om at Gud må vekke alle medlemmer så de engasjerer seg i menighetsplantende aktiviteter.

 

Dag 51 – Bønnefokus – Sabbaten 16. mai 2020

Guds løfter
«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (Romerne 5:8).

«Så snart synden var en kjensgjerning, var der også en frelser. Kristus visste at han måtte lide. Likevel ble han menneskets stedfortreder. Så snart som Adam falt i synd, fremstilte Guds Sønn seg som en garanti for menneskeslekten» (Lys fra det høye, 7. januar).

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Da Adam og Eva syndet var det Gud som, på tross av å ha blitt avvist og syndet mot, var den som tok det første skrittet mot menneskeheten. Han kom med en holdning som viste nåde, tilgivelse og med løfte om at Jesus ville knuse slangens hode (1 Mosebok 3:15), og dermed bli ofret for deres frelse. Kristus kommer fortsatt til deg med den same holdningen. Vil du overgi deg i hans kjærlige armer og akseptere hans rensende blod og rettferdighet?

TAKKERAPPORT:

 • Takker for Dr. Hammels helbredelse fra Covid-19 (lege i Berrien Springs) etter mye forbønn fra de troende i området.
 • Takker for at menigheten i Kina vokser på tross av restriksjoner på grunn av Covid-19 og kommunismen. Hundretusener kobler seg på nettet for å delta i gudstjenester.

BØNNEØNSKER:

 1. Be om at Gud må åpne dine øyner slik at du ser hans endeløse kjærlighet til deg. Be ham vise deg mer av hans kjærlighet hever dag.
 2. Be for menighetsledere og medlemmer i Indonesia som har blitt syke av Covid-19.
 3. Be for Papua New Guinea, da dette landet ikke er utrustet til å håndtere et massivt utbrudd av Covid-19.

 

Dag 52 – Bønnefokus – Søndag 17. mai 2020

Overgivelse til Jesus
«Og Aron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øyne. Og folket trodde. Da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de seg og tilba» (2 Mosebok 4:30-31).

«Du ønsker å overgi deg til ham, men din moralske kraft er så liten. Du ligger under for tvil og blir behersket av vaner fra et liv i synd. Dine løfter og beslutninger er som tråder av sand. Du kan ikke bestemme dine tanker, dine innskytelser og følelser. Minnet om de løfter du har brutt, de forpliktelser du ikke har oppfylt, får deg til å tvile på din egen oppriktighet og til å tenke at Gud ikke kan ta imot deg. Men du behøver ikke fortvile. Det du behøver er å forstå hva viljen egentlig betyr. Viljen er den makt som hersker i menneskenaturen – evnen til å beslutte eller til å velge. Alt avhenger av hvordan viljen blir brukt. Gud har gitt menneskene evnen til å velge, men de må selv gjøre bruk av den. Du kan ikke forandre ditt hjerte, du kan ikke gi din hengivenhet til Gud, men du kan velge å tjene ham. Du kan gi ham din vilje, og så vil han virke i deg både å ville og å virke til hans velbehag. På den måten kommer hele din natur inn under Kristi Ånds innflytelse. Dine følelser vil dreie seg om ham, og dine tanker vil være i harmoni med ham» (Veien til Kristus, s. 49-50 [Billedutgaven]). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Når de ble møtt med virkeligheten av Guds kjærlige løfte om frelse fra slaveriet, var Israels folks reaksjon overgivelse og tilbedelse. Idet du grunner på Guds uendelige kjærlighet til deg, vil du i dag velge å gi ham respons med samme slags holdning? Vil du gi ham din vilje, ditt hjerte? Gud er god. Han ønsker å hjelpe og helbrede. Noen ganger kan prosessen være smertelig, men det er likevel verdt alt strevet. Hvorfor ikke gi slipp på verden og overgi livet og viljen til Gud i dag og tilbe Ham? 

TAKKERAPPORT:

 • Covid-19-restriksjonene har ledet til økt interesse i Midtøsten for evangeliet. Forskjellige personer, som vi skal holde anonyme, har tatt kontakt med menigheten via Internett.
 • Massive bønnebevegelser florerer over hele den Interamerikanske divisjon.

BØNNEØNSKER:

 1. Be for litteraturevangelister verden over som er rammet økonomisk av pandemien. Be om at Gud må inspirere oss med metoder slik at vi fremdeles kan spre vår litteratur i denne tiden, og at mange skal bli velsignet av det de leser.
 2. Be for de trofaste medlemmene som serverer mat ved matbankene i denne tiden. Be om beskyttelse mot viruset idet de utfører denne kjærlighetstjenesten for samfunnet.
 3. Be for lekfolk, bibelarbeidere og evangelister som er avhengige av gårdene sine og andre selvunderholdende virksomheter for å underholde seg og sine familier. Be for de som lever og virker i områder som er rammet av stor tørke.

 

Dag 53 – Bønnefokus – Mandag 18. mai 2020

Lojalitet til venner
«En mann med mange venner går det ille. Men det finnes venner som henger fastere ved en enn en bror» (Ordspråkene 18:24).

«Jonatan var i kraft av sin fødsel arving til tronen, men han visste at Gud hadde satt ham til side. Han var en varm og trofast venn av sin rival, og han beskyttet Davids liv med fare for sitt eget. Han sto også trofast ved sin fars side da det gikk nedover med farens makt og mørket tetnet til omkring Saul. Til slutt falt han sammen med sin far. Navnet Jonatan er æret i himmelen, og her på jorden vitner det om kraften i uegennyttig kjærlighet» (Utdanning for livet, s. 83).

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Jonatan og Davids vennskap hadde en åndelig kvalitet og dybde som sjelden blir sett i dag. Vennskapet deres var basert på en hellig pakt av gjensidig åndelig støtte og forpliktelse. Har du åndelige venner? Er du en åndelig venn til en annen? Hvorfor ikke forplikte deg til en åndelig utvikling av dine venner ved å legge til side personlige ønsker og fornøyelser, og gi tid og kjærlighet til å støtte dine venner i deres vandring med Kristus? 

TAKKERAPPORT:

 • De evangeliske nettmøtene «It Is Written» rapporterer om fantastiske resultat med tusener av deltagere, og hvor mange tar beslutninger om å følge Jesus. Søkende mennesker blir ledet til lokale adventistmenigheter som kan følge dem opp.
 • Mange tidligere adventistmedlemmer begynner å gå i kirken igjen på grunn av voksende nettbasert utadrettet aktivitet.

BØNNEØNSKER:

 1. Be for dine venner. Spesielt for de som ikke kjenner Kristus eller har mistet ham av syne. Be at Gud vil gi deg mot til å være en positiv, proaktiv, åndelig påvirker i deres hverdag.
 2. Be for evangeliske møter som er planlagt i Rift Valley i Kenya, dette er et område hvor vår kirke ikke har nådd ennå.
 3. Be for «Phoenix Beacon Light», SDA-kirkens samfunnssenter, i det nye medlemmer gjør den klar til å yte tjeneste i dette område.

 

Dag 54 – Bønnefokus – Tirsdag 19. mai 2020

Lojalitet mot din ektefelle / familie
«Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren … Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den … Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett … Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning» (Efeserne 5:22, 25; 6:1, 4).

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Din ektefelle og familie er mennesker i livet ditt som du har et alvorlig ansvar ovenfor. Du er kalt til å elske, støtte og lede dem til et lykkelig, kjærlig forhold til Jesus. Vil du i dag bestemme deg for å gi dem den samme nåde, tilgivelse og kjærlighet som Jesus har vist deg, din ektefelle og familie? Er det ditt ønske å være en åndelig leder i ditt hjem? Be Jesus i dag om en dypere vandring og forening med ham slik at du kan reflektere ham på en bedre måte ovenfor din ektefelle og familie.

TAKKERAPPORT:

 • Prosper O.: «Ja! På tross av COVID-19 vil jeg lovsynge den høyeste Gud.»
 • Jon W.: «Denne krisen har gitt meg et fornyet ønske om å ha en enda nærmere vandring med Kristus.»

BØNNEØNSKER:

 1. Be for din ektefelle, foreldre, barn, søsken og familien forøvrig. Be om at de vil bli kjent med herren Jesus Kristus. Be om at du kan være den ektefellen, forelder, søsken, sønn eller datter som Kristus vil at du skal være.
 2. Be for «Ekteskapets og Familiens Bønnedag» som Generalkonferensens familieavdeling arrangerer.
 3. Be for enslige mennesker som kjenner seg spesielt ensomme i denne tiden. Be om at de skal se velsignelsen ved å være singel i sammenheng med tjenesten for Gud. Be om at de må finne gudfryktige ektefeller, hvis det er Guds vilje.
 4. Be for personer som sliter med avhengighet.
 5. Be for et medlem i Trinidad. Datteren hennes ble drept for 2 år siden, og sønnen ble drept i mars. Be om at hun og resten av familien må finne trøst og beskyttelse.

Dag 55 – Bønnefokus – Onsdag 20. mai 2020

Lojalitet til din lokale menighet
«Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles» (Apostlenes gjerninger 4:32).

«Alle som ble omvendt til evangeliet, var ett i hjerte og sinn. Deres felles interesse var framgang i den oppgaven de hadde fått. Begjær var ukjent. De elsket sine medtroende og Kristi verk høyere enn penger og eiendom. Gjerningene vitnet om at de satte mennesker høyere enn verdens rikdom. Slik vil det alltid være hvor Guds Ånd får råde» (Alfa og Omega bind 6, s. 52).

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Det er tider hvor vi kan bli frustrert av vår lokale menighet eller til og med menigheten globalt. Likevel vet vi at menigheten er Kristi brud. Hvis Jesus har forpliktet seg slik til menigheten, skulle da ikke også vi forplikte oss til den? De tidlige kristne var fylt med en ånd og villighet til å ofre alt for Guds menighet og misjon. Hvorfor ikke be Gud tilgi deg enhver syndig holdning du måtte ha mot hans brud, og be ham døpe deg med sin Ånd, utruste deg til å søke enhet, og leve oppofrende for å støtte din lokale menighet.

TAKKERAPPORT:

 • Vi takker Gud for de 900 nye menighetene som er plantet de siste årene i Den nordamerikanske divisjonen.
 • I Den søramerikanske divisjonen har antallet personer som ønsker å ta et bibelstudium femdoblet seg siden denne pandemien startet.

BØNNEØNSKER:

 1. Be for menigheten i Gabon. Be at dens medlemmer må få mot og visdom til å nå deres medborgere med evangeliet. Be spesielt for en gruppe i Akanda som prøver å forkynne for de som står åndelig svakt.
 2. Be for din lokale menighets behov. Dens åndelige og fysiske behov. Be for enhet, helbredelse og et fornyet løfte til utadrettet misjonsvirksomhet.
 3. Be for pastorer og menighetsledere i den haitianske union. Be for de menighetene som i noen av regionene på Haiti er fulle av væpnede gjenger. Be for den åndelige, fysiske, finansielle og mentale helsen til medlemmene på Haiti.
 4. Be for medlemmer som har omfavnet et galt og forvrengt syn på doktriner og aktivt prøver å forføre andre.
 5. Be for tidligere medlemmer som har skilt seg fra menigheten og dannet sine egne grupper eller religiøse sekt. Be at de vil bli ledet til sannheten.

Dag 56 – Bønnefokus – Torsdag 21. mars 2020

Overgivelse til misjonen
«For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig… For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven» (1 Korinter 9:19, 22b).

«Hver sann disippel fødes inn i Guds rike som en misjonær» (Alfa og Omega, bind 4, s. 61).

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:
Misjonsarbeid, evangelisme – dette er ikke tjenesteområder som bare er reservert for pastoren eller en opplært evangelist. Hver troende som har Jesus i hjertet gjennom Den Hellige Ånd, er kalt til å skinne som et lys i denne verden gjennom sannhetens ord og kjærlige handlinger. Hvorfor ikke be Kristus akkurat nå om å vise deg hvem og hvor din misjonsmark er i dag? Bønnfall Gud om ekte medfølelse med de fortapte sjelene og mot til å dele din tro med kjærlighet til mennesker i den krets du har innflytelse. 

TAKKERAPPORT:

 • Makoba-familien: «’100 dager i bønn’ har vært en god erfaring for oss som familie. Selv om situasjonen rundt oss er skremmende, griper vi denne anledningen som familie til å innvie våre liv til Jesus på nytt ved nøye å følge ‘100 dager i bønn’-programmet.
 • Ungdomsteamet i Guwahati, India ‘Et år for misjonen’ var i stand til å nå hundrevis av hinduer med helsebudskapet like før samfunnet ble lukket pga Covid-19.

BØNNEØNSKER:

 1. Be om at Gud gjør det klart for deg hva som er Guds misjon for deg hvor du befinner deg akkurat nå. Be om at Gud vil hjelpe deg til trofast å dele Kristus med menneskene rundt deg gjennom ord, handlinger og væremåte.
 2. Be for alle Adventist-sykehjem og alle deres mange behov i denne krisen. Be om at leger, sykepleiere og andre ansatte får kraft fra Den Hellige Ånd til å vitne til sine pasienter.
 3. Be for kirkens ‘Håps-sentre’ verden over – at de skal være et fyrtårn i denne mørke tiden.
 4. Be for de største byene i ditt område, at Gud skal få et gjennombrudd og at mennesker slike steder skal bli nådd.
 5. Be for misjonærer i frontlinjen, spesielt i 10/40 vinduet, som søker å bringe Jesus inn i områder som Satan har hersket over i tusener av år.

Dag 57 – Bønnefokus – Fredag 22. mai 2020

TAKKERAPPORT:

 • Jinia Y.: «Jeg takker Gud for evangeliseringen på internett. Gudstjenestene og vitnesbyrdene som vi kan se på nettet hjelper meg til å håndtere smerten som jeg føler i denne isolasjonstiden.»
 • Yvonne L.: «Jeg mottok et kall gjennom jobben om å assistere noen jeg aldri hadde møtt før. Jeg ba om det og gikk for å møte denne personen. Gjennom samtalen kom det frem at denne personen tidligere hadde vært en adventistleder som hadde forlatt menigheten. Jeg var i stand til å be med ham, og han innrømmet at han følte at Den Hellige Ånd kalte ham tilbake. Jeg takker Gud for at Han ikke bare gir oss mulighet til å vitne, men også instruerer oss hvordan vi skal svare.»

BØNNEØNSKER:

 • Be for områder hvor Covid-19 ser ut til å blomstre opp igjen slik som i Wuhan, China og andre byer og regioner i China.
 • Be for adventistlærere på grunnskoler i Thailand. Det er gode muligheter for at så snart skolene starter opp igjen, vil regjeringen implementere lørdagsundervisning for å ta igjen den tapte skoletiden. Be om en styrket tro for lærerne, og at de må stå fast i troen slik som Daniel og hans tre venner gjorde.
 • Be for smågrupper, utendørs forsamlinger og evangeliske møter som har vokst frem over hele Papua New Guinea, på grunn av nedstengningen av kirkene.
 • Be for «Omega Syvende-dags adventistkirkens» varmesenter i New Haven, Connecticut, U.S.A., som betjener byens hjemløse med tilpasset lovfestet avstand i Covid-19 pandemien.

Dag 58 – Bønnefokus – Sabbaten 23. mai 2020

Velsignet fattigdom

“Salige er de som sørger, for de skal trøstes.” – Matteus 5, 3

«Andre vet at de ikke kan frelse seg selv. Av seg selv kan de ikke gjøre noe godt. De setter pris på den hjelp Jesus kan gi. Dette er de fattige i ånden, som han kaller salige. Jesus vekker først anger hos den han tilgir. Det er Den Hellige Ånds oppgave å overbevise om synd. De som har latt seg påvirke og overbevise av Guds Ånd, forstår at det ikke er noe godt hos dem selv. De ser at grunnlaget for alt de har gjort, er egenkjærlighet og synd. Lik den stakkars tolleren, står de langt borte og våger ikke å løfte øynene mot himmelen. De bare roper: “Gud, vær meg arme synder nådig.”… Alle som forstår at de er åndelig fattige, og føler at det ikke er noe godt i dem selv, kan finne rettferdighet og kraft i Jesus Kristus.» – I naturens tempel, s. 16-17

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Selvrettferdighet – holdningen som ofte ligger i underbevisstheten og gjennomtrenger alt, som bedrar oss og får oss til å tenke at vi er gode – er den største hindringen til i sannhet å motta personlig frelse i Jesus. Når vi innser vår åndelige fattigdom, vårt stadige desperate behov for Jesus, og som et resultat stoler ene og alene på Ham, øyeblikk for øyeblikk, til vi fullt og helt helbredes fra de siste spor av selviskhet, bare da kan vi ha frelsesvisshet.

Hvorfor ikke komme til Jesus som du er i dag, med ditt brutte, syndige ego? Hvorfor ikke gjøre krav på Hans blod, Hans liv og død, som grunnlaget for frelse? Hvorfor ikke be Ham om å rykke opp alt det egosentriske som finnes i hjertet ditt og erstatte det med tillit til Hans evne til å frelse deg og sette deg i stand til å gjøre de gode gjerningene, motivert av uselvisk kjærlighet?

TAKKERAPPORT:

 • Nolubabalo D.: “Takk Herre, for at Du har holdt Din hånd over Afrika. Takk for Din beskyttelse. Takk for at Du har tatt vare på barna mine i mitt fravær. Du er verdig all lovprisning.”
 • Philippe M.: “In landsbyen Kananga var det ingen radio-kringkasting før Covid-19, men i denne krisetiden har vi fire programmer hver uke på fire forskjellige lokale radiostasjoner. Vi priser Gud for det!”

BØNNEØNSKER:

 • Be om at Jesus må rense deg fra all selv-rettferdighet og gi den en forståelse av ditt store, daglige og livslange behov for Ham.
 • Be for evangelister i Syd-Afrika som sliter med helseproblemer og stress. Be om at de vil helbredes og finne måter å forkynne evangeliet på selv i disse tider.
 • Be for broder Samuel S. Han lider av store smerter i nedre del av kroppen og legene vet ikke hva som er galt. Be også for søster Tabitha N, som har blitt diagnostisert med et hull i hjertet og har store smerter. Be om helbredelse for dem og mange andre som lider i denne tiden.
 • Be for det kinesiske misjons-senteret i Jakarta, Indonesia, idet de holder evangeliske møteserier via internett hver sabbat fra 9. mai til 20. juni, 2020. Det første møtet trakk rundt 3000 personer og mer enn 260 meldte seg på Bibelstudier.

 

Dag 59 – Bønnefokus – Søndag 24. mai 2020

Dagen gryr

 «Salige er de som sørger, for de skal bli trøstet.» – Matt 5,4

«Den sorg det her er tale om, er hjertets dype sorg over synd… Den som ser Jesus opphøyet på korset, begynner å fatte at mennesket er syndig. Han ser at det er synden som hudflettet og korsfestet herlighetens herre. Han forstår at han er blitt elsket med en ubeskrivelig kjærlighet, mens han selv bare har vært utakknemlig og full av opprør. Han har sviktet sin beste venn og kastet vrak på himmelens største gave. Han har på nytt korsfestet Guds Sønn og igjen gjennomboret det blødende hjerte. Han er skilt fra Gud ved en avgrunn av synd og mørke, og han sørger med et knust hjerte. Men de som har slik sorg, skal bli trøstet. Gud viser oss vår synd for at vi skal søke til Jesus, og ved ham bli frigjort fra syndens trelldom og kunne glede oss i Guds barns frihet. Tynget av sorg over synd kan vi komme til korsets fot og legge syndebyrden av der.» – I naturens tempel, s. 18

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Har du noen gang tatt tid til fullt ut å reflektere over hva Jesus gjorde for deg i den mørkeste stunden av sin død? I det du ser på den oppløftede syndebærende Frelseren, vil du da la disse inntrykkene gjennomtrenge hjertet ditt? I det du tar inn Hans smerte og erfaring med den annen død, i ditt sted, vil du da åpne dine øyner for skittenheten av dine favorittsynder? Hvorfor ikke begynne å sørge over dine synder, spesielt for de som du har vært uvillig til å oppgi? Bekjenn dem til Jesus! Han vil gladelig tilgi deg. Han vil trøste deg. Og Han vil gi deg seier.

BØNNERAPPORT:

 • Diane T.: «Jeg takker Gud for muligheten til å delta på den databaserte ARME bibelcampen! For en rik velsignelse i disse tider.»
 • Iris R.: “Jeg var avhengig av å se på Netflix. Jeg kunne lese noen få bibelvers for å prøve å korrigere meg, og så fortsette med Netflix. Eter en uke med bønn på skolen vår, overbeviste Gud meg om å avinstallere appen. Etter en stund begynte jeg på igjen med å se bare på bibelfilmer, men jeg kunne ikke kontrollere meg selv, Jeg var tilbake under Satans kontroll. Jeg ropte ut til Gud. Neste dag gav pastoren meg et eksemplar av Andrews studiebibel. Jeg jublet, og med rennende tårer takket jeg Gud for Hans inngripen. Han minte meg på Fil 2,13 ‘For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje.’ Jeg takker Gud for at Han overbeviste meg og oppfylte sitt løfte.

BØNNEØNSKER:

 • Be for en klarere forståelse av hva som virkelig hendte på korset. Be Gud om hjelp til å hate synden og elske rettferdigheten.
 • Be for det undersøkende arbeidet i Malawi, så vel som finansiell støtte til å starte et sanatorium og medisinsk misjonsarbeid i regionen.
 • Be at folk ikke blir avsporet av konspirasjonsteorier, men fokuserer på Jesus, og Hans sannhet.
 • Be for medlemmene i «Peter’s Rest Seventh-day Adventistkirke» på St. Croix, Virgin Islands. Kirkebygningen deres er fullstendig nedbrent. Be om visdom til å komme videre. Be at dette tapet må bli snudd til en seier for Jesus.

 

 Dag 60 – Bønnefokus – Mandag 25. mai 2020

Belønnende ydmykhet

“Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.” – Matteus 5, 5

«Det er naturlig for et menneske å ville hevde seg. Vi er rede til å kjempe for våre interesser, men et menneske som lærer av Jesus, vinner over seg selv og er rede til å gi avkall på sine rettigheter, sin stolthet og ærgjerrighet. Da blir det fred i vårt hjerte, og vi overlater oss til Den Hellige Ånds ledelse. Da er det ikke om å gjøre å nå lenger opp enn andre. Da forsøker vi ikke å albue oss frem på de andres bekostning til den beste plassen. Men vi føler at det sted vi bør være, er ved Frelserens føtter. Der ser vi opp i Jesu ansikt og ber om at hans hånd må lede oss på den rette veien, og at hans røst må si oss hvor vi skal gå.» – I naturens tempel, s. 23

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Det finnes ikke noe lykkeligere sted i livet enn å vite at du er i harmoni med Gud i alt du gjør. Denne harmonien eksisterer når man søker etter Jesus, og nekter å opphøye selvet fordi man innser at det syndige hjerte er svikefullt mer enn noen annet (Jer. 17, 9). Ydmykhet er nøkkelen til å slippe Den hellige ånd til så Han kan utvikle en virkelig vakker, Kristuslik karakter i deg.

Vil du be Jesus om å ta bort dine stolte ønsker, selvsentrerte ambisjoner og trang til å hevde deg? Vil du be Ham om å erstatte dette ved at Han setter deg i stand til å praktisere ydmykhet og saktmodighet – fra i dag av?

TAKKERAPPORT:

 • Claudia P.: “Jeg priser Gud for at Hans trofasthet ikke bare er ny hver morgen, men hvert øyeblikk! Han har vært god mot min familie og meg – mer enn jeg kan uttrykke i ord. Jeg priser deg, Herre!”
 • Rose K.: “Pris Gud for 100 dager i bønn! Hver dag kjenner jeg meg dratt til å prøve noe nytt, eller jeg ser nye endringer i andre troende. Etterpå innser jeg at det som jeg la merke til faktisk var svar på bønneønskene i 100 dager i bønn. Det er utrolig å se hvordan Den hellige ånd arbeider!”

BØNNEØNSKER:

 • Be om at Jesus skal gjøre deg ydmyk.
 • Be for medlemmer i Uganda som har blitt rammet av flommene nylig. Mange hus har blitt ødelagt, og mange er hjemløse midt i Corona-krisen.
 • Be for Adventist-lærere verden over, ettersom mange står ovenfor økonomiske utfordringer siden de ikke kan arbeide.
 • Be om at unge mennesker må innse viktigheten av å tjene Gud og ikke verden.

 

Dag 61 – Bønnefokus – Tirsdag 26. mai 2020

En moralsk diett

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet.» – Matt 5,6

«Rettferdighet er hellighet, det å være Gud lik, for ‘Gud er kjærlighet’. Rettferdighet er å være i overensstemmelse med Guds lov, for «alle dine bud er rettferdighet», og kjærlighet er «lovens oppfyllelse». «Rettferdighet er kjærlighet, og kjærlighet er Guds lys og liv. Guds rettferdighet ble legemliggjort i Jesus Kristus, og vi mottar rettferdighet når vi mottar ham.» – I naturens tempel, s. 26

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Hungrer du etter Kristi rettferdighet?

Hans perfekte liv i uselvisk kjærlighet og stedfortredende død forsyner deg med en todelt gave av rettferdiggjørende nåde: 1.) Hans tilregnede rettferdighet, som er løftet om at du er dekket av Hans rettferdige liv gjennom troen på det løftet. 2.) Hans skjenkende rettferdighet, som er et løfte om at Han vil forandre deg fra å være selvisk, til å bli et menneske som reflekterer Jesu uselviske kjærlighet, gjennom en levende tro på det løftet.

Denne todelte gaven vil fullbyrde deg; den vil i sannhet tilfredsstille deg; den vil frelse deg! Hvorfor ikke akseptere dette nå og begynne å leve et lykkelig og Jesus-fylt liv i bevisstheten om denne fantastiske virkeligheten på Guds frelsende kjærlighet?

TAKKERAPPORT:

 • Jane D.: «Gud helbredet de syke jeg ba for. Han rørte også på mektig vis hjertene til min familie.»
 • Marcia N.: «Datteren min har vært avhengig av narkotika i mange år, var hjemløs og endte opp i fengsel. Bønnegruppen vår startet å be for henne, og som et resultat er hun nå i en situasjon hvor hun får hjelp, helsen hennes blir bedre, hun har en fornyet interesse for Gud, og hun leser bøker fra ‘Profetiens Ånd’. Hun sier at det er Gud som har hjulpet henne. Jeg takker Gud for Hans kjærlighet til oss og fordi Han har hjulpet oss gjennom disse hjerteskjærende årene. Tårer varer en natt, men GLEDE kommer med morgenen!»

BØNNEØNSKER:

 • Be at Kristi rettferdighet må dekke deg og fylle deg opp.
 • Be at Gud må gripe inn i utbruddet av cerebrospinal hjernehinnebetennelse i den øvre vestlige regionen av Ghana. Denne sykdommen har allerede tatt livet av mange mennesker i denne regionen.
 • Be for menigheter som har vært passive siden utbruddet av Covid-19. Be at pastorer, menighetsledere og medlemmer må forstå hvordan de best kan kommunisere i denne tiden. Be for et nytt fokus på viktigheten av bønn.
 • Be for medlemmer i Myanmar idet de anvender internett til å spre evangeliet i denne krisetiden.

 

Dag 62 – Bønnefokus – Onsdag 27. mai 2020

Vær nådig!

“Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.” – Matteus 5, 7

«Herren er selv all godhets kilde. Han er “en barmhjertig og nådig Gud”. Han behandler oss ikke som vi fortjener å bli behandlet. Han spør ikke om vi er verdige til hans kjærlighet, men han øser ut over oss av sin kjærlighets rikdom, for å gjøre oss verdige. Han er ikke hevngjerrig. Han har ikke som mål å straffe, men å frelse… Han har et inderlig ønske om å hjelpe menneskene i deres nød og lidelser og å legge sin legende balsam på deres sår… De barmhjertige har “del i guddommelig natur”, og gjennom dem finner Guds medlidende kjærlighet sitt uttrykk. Det hjerte som slår i takt med den uendelige kjærlighets hjerte, søker menneskers frelse, og fordømmer dem ikke. Når Jesus bor i vårt hjerte, har vi en kilde som aldri tørker ut. Der han bor, vil det være en overflod av kjærlighet og barmhjertighet.» – I naturens tempel, s. 29

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Ta et øyeblikk og tenk over Guds nåde og barmhjertighet i ditt liv. Han ønsker bare ditt eget beste, på tross av din troløshet. Han krever ikke at du bevise din verdi for å motta Hans frelses-gave. Han behandler deg med kjærlighet.

Når du erfarer og tar imot Guds nåde i hjertet, vil Den hellige ånd sette deg i stand til å bli en nåde-bærer. Du vil behandle mennesker rundt deg med den samme slags kjærlighet og barmhjertighet, spesielt dem som har forurettiget deg.

Vil du velge i dag, med Jesu hjelp, å gi Guds nåde videre til mennesker i ditt liv? Å tilgi dem før de ber om det, å elske dem før de gir deg grunn til å elske, å ønske deres beste samme om de er verd det eller ikke?

TAKKERAPPORT:

 • Elham L.: “Jeg har bedt Gud om et dypere forhold til Ham. Etter at jeg begynte å inkorporere de 100 dagene i bønn daglig i mitt andaktsliv, og tok i bruk en bønnejournal, har mitt bønneliv blomstret. Det er helt utrolig!”
 • Sherma J.: “Gud besvarte mine bønner for et tapt medlem. Hun ignorerte mine forsøk på å få tak i henne på telefon. Når jeg besøkte henne, ville hun bare snakke om problemene sin og ikke la meg komme til og si noe. Jeg ba om at Gud ville virke på hennes hjerte og om at hun måtte ringe meg i stedet for at jeg ringte henne. To uker senere ringte hun og sa at problemene var borte, og at hun ønsker å komme tilbake til kirken og innvie sitt liv til Gud på nytt!”

BØNNEØNSKER:

 • Be om at Gud skal gjøre deg til en nåde-bærer ovenfor mennesker i ditt liv.
 • Be for studenter som sliter med å dekke skole-utgiftene slik at de kan få en utdannelse. Be om at de vil oppleve Guds ledelse i utdannelsen.
 • Be for befolkningen og menighetsmedlemmer i Zimbabwe. De fleste av dem har ikke råd til å stenge sine forretninger. Helse-systemet er ikke i stand til å takle Covid-19 krisen.
 • Be for forskjellige pastorer i Indonesia som har blitt smittet av Covid-19
 • Be om at Gud skal velsigne misjonsaktivitetene til studenter i Brasil som frivillig produserer desinfiseringsmidler til de eldre.

 

Dag 63 – Bønnefokus – Torsdag 28. mai 2020

En ren åpenbaring      

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» – Matt 5,8

«Den Hellige Ånd åpner vår forstand og vårt hjerte for sannheten om Gud og Sønnen han sendte. De rene av hjertet opplever Gud i et nytt og meningsfylt forhold, han blir deres forløser. Jo mer de fatter av hans renhet og godhet, desto mer lengter de etter å gjenspeile hans bilde. De ser i ham en far som lengter etter å få trykke en angrende sønn til sitt hjerte, og de blir fylt av en ubeskrivelig glede og takknemlighet.»

I naturens tempel, s. 33

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Når vi trofast vandrer med Gud, åpner Han vår øyne fortløpende til en dypere og dypere forståelse av sin karakter og kjærlighet, sin vilje og skjønnhet. I åpenbaringen av Hans perfekte hellighet og renhet kommer vår urenhet til syne, og vi er invitert til å motta den rensingen som bare Han kan gi. På denne siden av himmelen, ser vi med troens øyne, men snart skal vi en dag se Ham ansikt til ansikt! Det vil bli en storslagen dag.

Inntil da, hvorfor ikke be Ham rense oss fra all urenhet og synd? Hvorfor ikke aktivt arbeide for en stadig klarere forståelse av vår Gud og Hans vilje?

TAKKERAPPORT:

 • Shana S.: «Under de 100 dagene i bønn startet jeg å be for en venn jeg hadde hatt i 20 år som, uforståelig begynte å ignorere meg fra 2017. Hun blokkerte meg på telefonen sin, etc. Jeg har prøvd å nå ut mange ganger, men ingen respons. Vår bønneleder oppmuntret oss til å rope ut til Gud. Jeg så gjorde. Jeg ringte igjen. Ingen respons. Den neste dagen ringte hun tilbake! Hun opphevet blokkeringen og fortalte meg at jeg ikke hadde gjort noe galt. Vi gjenopptok kontakten og ble forlikt. Gud svarte våre bønner!»
 • John K.: «Her i Uganda har nedstengingen etterlatt mange sultende. Under en 100 dager i bønn samling, ga Gud meg visdom til å hjelpe de sultne barna. Jeg sendte en beskjed fra kirken til 100 familier og ba dem dele maten sin med sultne mennesker nær dem. Denne enkle ideen spredde seg over hele regionen vår, da den ble videreformidlet av en journalist på internett. Med de nye forbindelsene som vi gjorde, har vi nå startet opp «WhatsApp» grunnlagt på evangeliske møter!»

BØNNEØNSKER:

 • Be for et rent hjerte, fri fra synd, renset fra all urenhet.
 • Be for begravelsesledere, begravelsesagenter, klargjørere og begravelses-arbeidere, da de er i direkte kontakt med mange som har dødd av Covid-19.
 • Be for menigheten på Fiji, i det de vurderer strukturelle forandringer og en høyere godkjenning av lekfolk som skal ta eierskap for forskjellige ansvarsområder.
 • Be for tjenesten til «Harvest Syvende-dags Adventistkirke» i Alabama, USA. De er lokalisert i et lavinntekts, høykriminalitetsområde, og har sett veldig lite resultat av sitt sjelevinnende arbeid. Be at Gud må lede til et gjennombrudd.