Meny
Lukk
Foto: Tara Winstead - Pexels

Hvordan bruke Bibelsamtaler

Bibelsamtaler er et alternativ til den vanlige sabbatsskoleleksen

Adventistkirkene i Skandinavia har gått sammen om å lage et supplement til bibelstudiene som utarbeides av verdenskirken. Dette materialet er tilrettelagt med åpne spørsmål som inviterer både til refleksjon og til livsnære, lærerike og nyttige samtaler rundt bibeltekstene.

Hvordan bruke dette materialet på 1 – 2 – 3

1) Hovedmålet er at bibelteksten, skal være fokus for samtalen. Derfor foreslår dette materialet lengre bibeltekstavsnitt. Utforskningsspørsmålene (se nedenfor) er ment å brukes når man utforsker disse tekstene.

2) Det er to typer med støtte-stoff i tillegg til utforskningsspørsmålene. (1) Kommentarer til tekstene gir noen impulser til å gå dypere ned i selve bibeltekstene. og (2) Noen refleksjonsspørsmål over temaer man kommer inn på i tekstene.

3) Det er ikke sannsynlig at man kommer gjennom alle tekstene og temaene. Ordstyreren må derfor velge ut noen av dem.

Tanken bak

• Lese Bibelen: Det viktigste er å lese og reflektere over bibelteksten og hvordan den angår oss.

• Livsnært: Formuleringer, spørsmål og refleksjoner har ofte en personlig vinkling. Forhåpentligvis vil det stimulere til å dele både tanker, følelser og livserfaringer.

• Lærerikt: Hvert studium gir kommentarer og/eller bakgrunn til  bibeltekstene. Det kan også bli lagt ut supplerende materiale på www.sabbatsskolen.no

• Fleksibelt: Gruppen eller ordstyreren velger selv hvilke tekster og tema de vil fokusere på.

• Enkelt: Det skal være enkelt å lede og enkelt å delta. Tekstene, utforskningsspørsmålene og støttestoffet kan brukes som en mal for samtalen enten ordstyrer/deltakere stiller forberedt eller ikke. Gruppen kan være med å velge hvilke tekster og spørsmål de synes er mest relevante.

Forslag til samtalelederen

Foreredelse

• Les bibeltekstene.
• Velg en eller flere tekster du ønsker å fokusere på.
• Velg noen utforskningsspørsmål som vil være nyttige når dere utforsker bibeltekstene.
• Les evt. støttematerialet og strek under noen spørsmål eller tema derfra du synes er viktig å snakke om.

Noter for deg selv

• Hvilke tanker og tekster vil jeg begynne med?
• Hvilke hovedtanker ønsker jeg at vi snakker mest om?
• Hva håper jeg at gruppen vil ta med seg fra bibelsamtalen?

Alternativt kan gruppen være med å velge hvilke tekster og spørsmål de synes er mest relevante å snakke om.

I Bibelsamtalen

Fortell hvilke tekster du har planlagt å fokuserer på. Les teksten høyt. Start samtalen ved å stille det første spørsmålet du har valgt. La alle som vil få komme til orde, også om det blir noen avstikkere. Forsøk å holde samtalen til det overordnede temaet.

Utforskningsspørsmålene

Tekstens verden

Still generelt åpne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å leve seg inn i teksten i sin historiske sammenheng er også nyttig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag? Her er noen forslag:

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?