Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 4. Guds oppdrag og bønn, del 2

«Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne» (Kolosserne 1:3-6).

Rask vekst

Menigheten vokste eksplosivt i nytestamentlig tid. Som svar på oppriktig bønn ble Den hellige ånd utøst med stor kraft. Tre tusen ble døpt på ett sted på en enkelt dag. I Apostlenes gjerninger 4 står det at «mange av dem som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet på menn var nå omkring fem tusen» (Apostlenes gjerninger 4:4). Tar vi med kvinner og barn, har antallet kristne noen få måneder etter pinse sikkert vært 15 000 – 20 000. Gjennom hele Apostlenes gjerninger fortsatte menigheten å vokse fort. Apostlenes gjerninger 6 sier at mange prester eller religiøse ledere ble lydige mot troen (vers 7). Det fortelles om Filips forkynnelse i Samaria, Pauli misjonsreiser gjennom Middelhavsområdet, at Peter studerte Bibelen med Kornelius og at troende fylt med Den hellige ånd delte Kristi budskap overalt. Evangeliets innflytelse var så stor at Paulus kunne si at evangeliet var forkynt for hver skapning under himmelen (Kolosserne 1:23).

Det nye testamentes menighet hadde en erfaring som menigheten i dag kan lære av mens vi venter på Herrens komme. Hva var nøkkelen til suksessen? Hvorfor vokste menigheten i Det nye testamente så fort? La oss se på bare noen få grunner. Menigheten den gang omsluttet alt de gjorde med bønn. De levde livet overgitt til-, og avhengige av Gud. De innså at de ikke kunne utføre Jesu oppdrag uten Jesu kraft. Ellen White sier det kortfattet:

«Vi trenger stadig å feste blikket på Jesus og erkjenne at det er hans kraft som utretter alt sammen. Mens vi skal arbeide alvorlig for å frelse de fortapte, må vi også ta tid til stille ettertanke, bønn og studium av Guds ord. Bare det arbeid som blir utført under mye bønn og som blir helliget ved Kristi fortjeneste, vil til sist vise seg å ha virket til det gode» (Alfa og Omega, bind 4, side 12 [DA 362]).

Guds misjon – Guds måte

Legg nøye merke til denne veiledningen. Det er Kristi kraft som gjør sitt verk i oss. Det er ikke vår visdom, forstand, karisma eller kunnskap. Visdommen til sjelevinning kommer fra Jesus. Kraften til å forandre liv tilhører ham alene. Bare det arbeid som blir utført under mye bønn og som blir helliget ved Kristi fortjeneste, vil til sist vise seg å ha virket til det gode. Guds oppdrag må utføres på Guds måte.

Er det en av dine kjære du lengter etter å se i Guds rike? Er det en venn eller en medarbeider som trenger Jesus? Er det noen du kjenner som en gang vandret med Guds folk, men som har kommet bort? Skriv navnene på en lapp og legg den i Bibelen ved 1 Johannes 5:14-17. Gjør krav på Guds løfte på vegne av dine kjære hver dag. La oss sette av noe tid til å be Gud minne oss om mennesker han vil at vi skal vitne for, og la oss så knele sammen og be for dem.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds ord – Kolosserne 1:3-6

«Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne.»

«Når vi ber»

Herre, vi bekjenner at vi ikke har bedt nok. Ofte stoler vi på vår egen forstand og våre egne planer i alt vi gjør. Og når det gjelder ditt oppdrag, søker vi ikke din veiledning nok. Tilgi oss. Hjelp oss til å være en menighet som ber og er avhengig av deg for suksess og ikke av menneskers ideer og planer. Forny vårt bønneliv og gi oss vekkelse.

«Deres tro på Kristus Jesus»

Herre, vi innser at bare arbeid som blir utført under mye bønn og blir helliget ved Kristi fortjeneste, til sist vil vise seg å ha virket til det gode. Hjelp oss å gi oppriktig og inntrengende bønn høyere prioritet i alt vårt misjonsarbeid og andre aktiviteter i menigheten, men også hjemme og i vårt eget liv. Øk vår tro på din evne til å oppfylle dine løfter for oss.

«Kjærligheten dere har til alle de hellige»

Kjærlighetens Gud, du skapte oss med evne til å vokse i din kjærlighet. Takk for at du utøser din kjærlighet i vårt hjerte slik at vi kan elske dem omkring oss.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Open My Eyes (#326); Love at Home (#652); Give of Your Best to the Master (#572); I’ll Go Where You Want Me to Go (#573); So Send I You (#578); Bringing in the Sheaves (#369); Rescue the Perishing (#367)