Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 7. De tre englenes budskaper, sabbaten og bønn

«Dem gir jeg en minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gir dem et evig navn som aldri skal slettes ut. Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk» (Jesaja 56:5-7).

Skapt med en hensikt

De tre englebudskapene er en oppfordring til å tilbe Skaperen. Vi utviklet oss ikke. Vi er ikke en genetisk tilfeldighet. Gud skapte oss, og livet er en dyrebar gave fra Jesus. Apostelen Johannes sier: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg» (Åpenbaringen 4:11). Det er en formidabel tanke at vår eksistens skyldes Guds vilje.

Sabbaten minner oss om at det var en hensikt med vår skapelse. Den fører oss tilbake til Eden-hjemmet vårt og minner oss om en kjærlig skaper som bare vil det gode for oss. I en verden med lidelse, sykdom og elendighet lover skapelsens Gud at «jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke» (Hebreerne 13:5). Alene dette burde drive oss på kne for å prise Gud for livets gave og for å oppdage de planene han har for vårt liv.

Sabbaten – et kall til bønn, lovprisning og forkynnelse

Sabbaten minner oss også om frelsens gave. Når vi hviler på sabbaten, hviler vi i Kristi fullførte verk på våre vegne (Hebreerne 4:9-10). Vi hviler i hans nåde. Sabbaten er ikke et legalistisk krav som ble gitt til nasjonen Israel. Det er en dag fylt av nåde for hele menneskeheten, og den får oss til å stole på Kristus for vår frelse (Jesaja 56:6-7). Jesus avsluttet skapelsesuken med ordene: «Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort» (1 Mosebok 2:1-2). Han avsluttet også sitt verk på korset med ordene «Det er fullbrakt!» Vi hadde ingen del i det skapende arbeidet Kristus gjorde i begynnelsen. Han begynte verket, og han avsluttet det. På samme måte hadde vi ingenting å gjøre med Kristi frelse på korset. Han begynte frelsesverket, og han fullførte det. Sabbaten minner oss om å glede oss over hans kjærlighet, hvile i hans omsorg og ære Kristus som betalte en så høy pris for vår frelse. Sabbaten er en oppfordring til bønn, til lovsang og til å forkynne hans godhet.

Sabbaten minner oss også om at vi ikke er alene i en bedrøvelig verden. Naturens skjønnhet taler fortsatt om vår Skaper Gud midt i verdens lidelse. Sabbaten viser tilbake til skapelsen, men den peker også frem mot en ny himmel og en ny jord, der Gud vil gjenskape verden i dens prakt fra Eden.

Sabbaten er en dag for takknemlighet. Vi er takknemlige for at Gud skapte oss og har planer for livet vårt. Vi er takknemlige for at han frelste oss og har betalt en så stor pris for oss. Vi er takknemlige for at han kommer for å hente oss og vil skape en ny himmel og en ny jord. La oss søke ham av et takknemlig hjerte mens vi ber.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds ord – Jesaja 56:5-7

«Dem gir jeg en minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gir dem et evig navn som aldri skal slettes ut. Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk»

«Dem»

Gud, du skapte oss alle sammen. Du ville at vi skulle være til og ønsket et evig fellesskap med oss. Ja, du lengter etter at alle skal bli frelst. Alle nasjoner og stammer og folkegrupper. Vi priser deg! Takk for den ukentlige sabbaten som minner oss om denne virkeligheten.

«Alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den»

Herre, altfor ofte har vi brutt sabbaten eller unnlatt å holde den hellig. Tilgi oss. Hjelp oss å passe sabbatens timer og å anerkjenne og opphøye deg på sabbaten. Åpne våre øyne og ører til å kjenne og gjøre din vilje hver dag slik at vi kan feire og vitne om din trofasthet gjennom uken på sabbaten.

«Men holder fast ved min pakt»

Takk, Jesus, for at sabbaten ikke bare er et tegn og en mulighet til å huske deg som vår Skaper, men også et tegn på frelsen. Takk for at vi kan hvile i forsikringen om din rettferdighet, som dekker og fyller oss når vi holder fast ved dine paktsløfter. Måtte vår sabbatsfeiring gjenspeile en daglig opplevelse av din trofasthet mot oss.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Crowning Jewel of Creation (#385); Don’t Forget the Sabbath (#388); O Day of Rest and Gladness (#383); Wonderful Words of Life (#286); Jesus, Lover of My Soul (#490); Higher Ground (#625); How Sweet Are the Tidings (#442); Marching to Zion (#422)