Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 8. Babylons fall og bønn

«Etter alt dette så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst i glansen fra ham. Med mektig røst ropte han: Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler, et skjulested for alle urene og avskyelige dyr» (Åpenbaringen 18:1-2).

Den andre engelens budskap

De tre englenes budskap i Åpenbaringen 14 er utformet for å forberede et folk til Jesu komme. De åpenbarer Guds planer og avslører djevelens planer. Den andre engelens budskap er denne høytidelige advarselen: «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri» (Åpenbaringen 14:8). Slik det gamle Babylon førte krig mot Gud i opprør mot hans befalinger, slik gjør det åndelige Babylon opprør mot Gud. Hun byr frem sitt «vinbeger» med falske læresetninger for å lure millioner. Ellen White beskriver Babylon slik: «Den store synd som Babylon anklages for, er at ‘hun har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.’ Den berusende drikken hun skjenker verden, er de falske læresetningene som hun har godtatt som følge av sin ulovlige forbindelse med denne verdens mektige. Vennskap med verden forderver hennes tro, og selv har hun en fordervende innflytelse på verden med en lære som går mot Skriftens klareste uttalelser.» (The Great Controversy, side 388). Horeri er en ulovlig forbindelse. Det åndelige Babylon vender seg bort fra sin sanne elsker, Jesus, og forener seg med staten eller de politiske kreftene.

Den foreningen av menighet og stat som beskrives i Åpenbaringen 17, fører til at dyrets merke blir presset gjennom. Babylon er et religiøst system som forvrenger Skriften og kretser om menneskers lære. Den andre engelens budskap, kombinert med profetiene i Åpenbaringen 17 og 18, avslører det som kommer som en stor overraskelse på verden. Frafalne religiøse makter vil forene seg med politiske og økonomiske krefter for å skape enhet i en tid med global krise og katastrofer.

Den andre engelens budskap er en presserende appell til bønn på minst tre områder. For det første kaller det oss til å være trofaste mot Kristus og hans ord. Kompromisser i vårt eget liv vil bare føre til at vi i de siste øyeblikkene av jordens historie forener oss med Babylon og fører krig mot Guds folk.

For det andre kaller budskapet oss til en tro som kan stå sin prøve. Guds profet appellerer til oss: «Uværet kommer, rasende og ubarmhjertig. Er vi forberedt på å møte det? Vi behøver ikke si: De siste dagers farer kommer snart over oss. De har allerede kommet. Nå behøver vi Guds sverd for å skjære bort kjødelige lyster, appetitter og lidenskaper. Sinn som har overgitt seg til en slapp tankegang, må endres. … Tankene må samle seg om Gud» (With God at Dawn, p. 113). For det tredje kaller dette budskapet oss til å invitere våre venner til et dypere forhold til Jesus og en forståelse av Åpenbaringens sannheter for den siste tid. Når vi kneler for å be, så la oss be for disse spesifikke tingene:

  1. En klarere forståelse av Guds ord, større kjærlighet til Jesus og en kompromissløs ånd.
  2. En tro som kan stå sin prøve.
  3. Mot til å vitne for dem rundt oss.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds Ord – Åpenbaringen 14:8

«Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri!»

«Falt er Babylon»

Evige Far, uten ditt hellige Ord er det ingenting her i verden man kan stole på som vil gi et fast og troverdig grunnlag for livet. Hjelp oss å bygge vårt liv ved din nåde, gjennom din ånd og bare på ditt ord.

«Hun som har skjenket alle folkeslag»

Gud, vi er heldige som kjenner deg og forstår sannheten i ditt ord. Vi ser også at det gir oss et ansvar. I dag ber vi for de milliarder av mennesker som er fanget i falske religioner. Hjelp oss å vise dem sannheten om hvem du er og hvor høyt du elsker dem og ønsker at de skal lære hele sannheten å kjenne.

«Vredens vin fra sitt horeri»

Jesus, vi innser at vi iblant har blitt distrahert av Satans mange illusjoner og fristelser. Noen ganger slutter vi å se hen til deg og gir oss selvet og egoismen i vold. Tilgi oss. Hjelp oss til ikke å gi etter for vår kjødelige natur, og gi oss den seieren som bare du kan gi.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Let Your Heart Be Broken (#575); Once to Every Man and Nation (#606); We Know Not the Hour (#604); Softly and Tenderly (#287); Turn Your Eyes Upon Jesus (#290); Pass Me Not, O Gentle Savior (#569); Onward, Christian Soldiers (#612); Sound the Battle Cry (#614)