Last ned PDF.

Vedtekter for

Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (SDA-DNU)

Med endringer vedtatt på den 8. generalforsamling i 2015.

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN

§ 1 – NAVN

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Den norske union (SDA-DNU).

§ 2 – FORMÅL

Unionens formål er å legge til rette for forkynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre englebudskapene i Åp. 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot Jesus som deres personlige frelser og til å forene seg med hans menighet, og å støtte og styrke dem idet de forbereder seg til hans snare komme.

§ 3 – HOVEDKONTOR

Organisasjonens verneting er i Hole kommune.

§ 4 – ANSVAR

Organisasjonen hefter alene for sin gjeld.

§ 5 – TILHØRIGHET

Organisasjonen er tilsluttet The Trans-European Division of the General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Divisjonen. Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. Organisasjonen skal følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert femte år på generalforsamling i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Generalkonferensen.

§ 6 – MEDLEMSKAP

1. Organisasjonen kan oppta som medlemmer alle norske distrikter i Syvendedags Adventistkirken.

2. Medlemskap erverves ved opptakelse på generalforsamling.

3. Organisasjonens mønstervedtekter skal følges av medlemmene.

4. Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved distriktets opphør eller utmeldelse.

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLINGEN

§ 7 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamling avholdes hvert femte år til den tid og på det sted styret bestemmer. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling sendes til hvert organisasjonsmedlem og kunngjøres i organisasjonens medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig innkalle på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning.

2. Unionens leder, eller i hans fravær nestlederen, er ordstyrer for generalforsamlingen inntil generalforsamlingen har valgt møteleder blant de delegerte.

3. Organisasjonssekretæren skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, sekretæren og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet distrikter i Syvendedags Adventistkirken.

§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det nødvendig, eller når minst ett av organisasjonens medlemmer krever det. Divisjonens styre kan oppfordre til avholdelse av ekstraordinær generalforsamling. Innkalling kan om nødvendig skje med kortere frist enn til ordinær generalforsamling. Bestemmelsen i § 7, 2. og 3. ledd gjelder tilsvarende. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet som vedtak fattet på ordinær generalforsamling.

§ 9 – SAMMENSETNING

1. Generalforsamlingen utgjøres av:

a) delegerte valgt av organisasjonens medlemmer, idet hvert distrikt har rett til en delegert for distriktet og ytterligere en delegert pr påbegynt 75 menighetsmedlemmer i distriktet. Distriktene skal innhente forslag til delegerte fra menighetene i sitt distrikt. Delegerte fra distriktene skal være medlemmer av menigheter innenfor distriktets område og inkludere lekfolk, pastorer og/eller andre ansatte som tjenestegjør i menighetens utadrettede arbeid. Det bør tilstrebes jevn representasjon av begge kjønn. Distriktsstyrene kan utpeke suppleanter.

b) medlemmer av styret.

c) avdelingsledere i Unionen.

d) administrativ leder(e) for institusjoner som eies av organisasjonen eller hvor organisasjonen har bestemmende innflytelse. Ved særlige forhold kan styret for institusjonen utpeke annen til å være delegert på Unionens generalforsamling.

e) medlemmer av nemnder med stående mandat nedsatt av Unionens generalforsamling.

f) lekrepresentanter fra Norge i styrene i Divisjonen og Generalkonferensen.

g) embetspersoner fra Divisjonen og Generalkonferensen.

2. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et antall svarende inntil fem prosent av delegerte etter 1.ledd bokstav a).

3. Delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken.

§ 10 – MYNDIGHET OG PLIKTER

1. Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen.

2. På ordinær generalforsamling behandles

a) styrets beretning om virksomheten i organisasjonen for perioden fra forrige ordinære generalforsamling,

b) styrets forslag til handlingsplan for kommende femårsperiode,

c) årsregnskapene for de fem foregående kalenderår,

d) valg av styremedlemmer, embetspersoner, avdelingsledere og medlemmer av stående nemnder. Valg/tildeling av deltids/fritids-avdelingslederoppgaver kan overlates til styret,

e) overordnede bestemmelser for organisasjonens drift,

f) fastsettelse av eventuell godtgjørelse for styremedlemmer,

g) andre saker som hører under generalforsamlingen.

3. Norske menigheter i Syvendedags Adventistkirken har rett til å få behandlet på generalforsamlingen saker som meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i sakspapirene. Er sakspapirene allerede sendt, skal det foretas tilleggsutsendelse dersom det minst er to uker igjen til generalforsamlingens åpning.

4. Saker som ikke er meddelt de delegerte etter de regler som gjelder for innkalling til generalforsamling, kan ikke avgjøres av generalforsamlingen med mindre samtlige delegerte samtykker. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at den ordinære generalforsamling avgjør saker som etter vedtektene skal behandles på hver slik generalforsamling.

5. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først bli lagt fram for den nemnda som saken naturlig hører inn under.

6. Når delegerte krever det, plikter medlem av styret å gi opplysninger som kan innvirke på bedømmelsen av årsregnskapene og organisasjonens stilling for øvrig, eller som kan innvirke på bedømmelsen av saker som generalforsamlingen skal avgjøre, såfremt det kan skje uten å skade organisasjonen.

7. Det kan ikke stemmes under ett om fastsettelse av årsregnskapene og om ansvarsfrihet. Beslutningen anses i tilfelle bare å gjelde fastsettelsen av årsregnskapet og medfører ikke frafallelse av ansvar.

§ 11 – NEMNDER

1. En innstillingsnemnd skal foreslå sammensetningen av vedtektsnemnda og velge de øvrige nemnder for generalforsamlingen. Til innstillingsnemnda velges en representant for hvert distrikt og ytterligere en representant pr. påbegynt 500 menighetsmedlemmer i distriktet. Distriktsstyret utpeker sine medlemmer og minst en suppleant til innstillingsnemnda blant de utpekte delegerte til neste generalforsamling. To representanter til nemnda utpekes av unionsstyret blant de delegerte etter § 9, 1. ledd bokstav b-e. Innstillingsnemnda ledes av Divisjonens leder eller den han utpeker.

2. Generalforsamlingens nemnder er:

a) en valgnemnd,

b) en vedtektsnemnd,

c) eventuelle andre nemnder.

3. Ved sammensetting av generalforsamlingens nemnder bør det unngås at personer som utgjorde de respektive nemnder ved foregående generalforsamling, blir innvalgt i samme nemnd igjen, med de unntak og føringer som gjelder for vedtektsnemnda og valgnemnda.

4. Valgnemnda skal

a) bestå av elleve medlemmer, inkludert nemndas leder, valgt blant de delegerte. Inntil to suppleanter kan utpekes.

b) ledes av Divisjonens leder eller den han utpeker.

c) være bredt sammensatt, og det skal være et rimelig forhold mellom distriktenes medlemstall og representasjon i nemnda. Embetspersoner og avdelingsledere (§ 10, 2. ledd bokstav d) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda.

d) ha minst to representanter fra de ansatte.

e) foreslå styremedlemmer, embetspersoner og avdelingsledere for den femårsperioden som følger neste generalforsamling på grunnlag av styrets utarbeidede budsjett for antall stillinger i administrasjon og avdelinger (jfr. § 19, 5. ledd). Valg/tildeling av deltids/fritidsavdelingslederoppgaver kan overlates til styret,

f) møte senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte skal kunngjøres på forhånd i organisasjonens medlemsblad

5. Vedtektsnemnda skal

a) ha stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste ordinære generalforsamling.

b) bestå av fem medlemmer, deriblant en av Divisjonens embetspersoner og Unionens organisasjonssekretær. Sistnevnte skal fungere som leder for nemnda, eventuelt utpeke en av nemndas øvrige medlemmer til oppgaven.

c) sende sine rapporter og detaljerte anbefalinger til ADMIN før de sendes ut med sakspapirer etter § 7, 1. ledd før neste ordinære generalforsamling.

§ 12 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

1. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med mer enn femti prosent av avgitte stemmer.

2. Avstemning foretas ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte krever skriftlig avstemning. Blanke stemmesedler teller ikke.

3. Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1. ledd bokstav a) må være tilstede ved åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig.

4. Delegerte må være personlig tilstede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.

5. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de registrerte delegerte være tilstede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

6. Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er dekket i Unionens vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning og fram til neste generalforsamling.

§ 13 – HABILITET

Ingen delegert kan delta i avstemning om eget ansvar eller om ekstraordinær gransking og valg av granskingsmenn når egne forhold i tilfelle omfattes av granskingen, eller om noe spørsmål som har slik betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

KAPITTEL 3. STYRET, EMBETSPERSONER, AVDELINGSLEDERE OG OPPRETTELSE AV ANDRE ORGANISASJONER

§ 14 – SAMMENSETNING

1. Organisasjonen skal ha et styre som består av femten medlemmer.

2. Styrets medlemmer er:

a) en leder valgt av generalforsamlingen,

b) en organisasjonssekretær, som er nestleder, valgt av generalforsamlingen,

c) en økonomisjef valgt av generalforsamlingen,

d) lederne for distriktene,

e) en ansatt i pastoralt arbeid valgt av og blant organisasjonens ansatte ordinerte og ikke-ordinerte predikanter,

f) tre styremedlemmer, hvorav generalforsamlingene i distriktene velger hvert sitt medlem, og

g) fem styremedlemmer valgt av generalforsamlingen.

h) Styremedlemmene i bokstav f) og g) skal ikke være ansatte i organisasjonen.

3. Organisasjonssekretær og økonomisjef kan være samme person. Antall styremedlemmer nevnt under 2. ledd bokstav g) skal i tilfelle utvides med en.

4. Avdelingsledere og leder(e) for institusjon(er) som eies av organisasjonen eller hvor organisasjonen har bestemmende innflytelse, har møte- og talerett i saker innenfor sitt ansvarsområde.

5. Representanter for Divisjonen og Generalkonferensen har møte- og talerett.

§ 15 – FUNKSJONSTID

1. Styremedlem valgt av generalforsamlingen tjenestegjør inntil det er valgt nytt styre.

2. Verv som styremedlem faller bort hvis medlemmet ikke lenger er medlem av en norsk menighet i Syvendedags Adventistkirken og har bopel i Norge.

3. Styremedlem valgt av et distrikt, skal tre tilbake når medlemmet ikke lenger har bopel, og er medlem av en menighet innenfor distriktets område.

4. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.

5. Suppleringsvalg kan foretas av styret. For distriktenes representanter foretas valget av styret for det velgende distrikt. Ved eventuell konstituering av ny leder, skal Divisjonens leder eller den han utpeker, lede styret.

§ 16 – MØTER

1. Styrets leder, eller nestleder i leders fravær, skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Minst tre styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Divisjonens styre kan oppfordre til at styret sammenkalles.

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. Styremedlem eller representant for Divisjonen/Generalkonferensen som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

§ 17 – BESLUTNINGSDYKTIGHET

Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer. Styret kan allikevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

§ 18 – REPRESENTASJON OG FIRMATEGNING

Styret representerer organisasjonen utad og tegner dens firma. Styret kan bestemme at lederen og et styremedlem i fellesskap skal tegne organisasjonens firma. Styret kan meddele prokura.

§ 19 – MYNDIGHET OG PLIKTER

1. Styret skal forvalte organisasjonens anliggender i samsvar med vedtektene samt de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen og etter de forskrifter og pålegg som generalforsamlingen eller andre organer har gitt i medhold av vedtekten, herunder treffe alle bestemmelser som ikke i vedtektene er lagt til andre organer.

2. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av organisasjonens virksomhet, herunder velge styre og føre protokoll med institusjoner som eies av organisasjonen og som ikke er underlagt egne vedtekter eller lover. Der ikke annet følger av vedtektene, ansetter styret personale i organisasjonen og gir bevillinger. Likedan fastsetter styret de ansattes lønninger.

3. Styret skal utarbeide styreinstruks med inkludert delegasjonsreglement som revideres/gis fornyet godkjenning i styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov.

4. Styret plikter å påse at organisasjonens bokføring og formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte og i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen.

5. Styret skal før generalforsamlingen vurdere organisasjonens virksomhet og de økonomiske ressurser og personellmessige behov, for så å legge fram et forslag til handlingsplan for kommende femårsperiode. Avdelingslederne inkluderes i prosessen med å utarbeide forslaget til handlingsplan. Forslaget sendes ut på høring til distriktene (pastorer, menigheter) minimum 6 måneder før generalforsamlingen, med frist for høringsinnspill senest 3 måneder etter utsendelse. Unionsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode. Endelig forslag skal være en del av sakspapirene.

6. Styremedlem kan ikke ha lån i organisasjonen eller lån som organisasjonen garanterer for uten Divisjonens godkjenning.

§ 20 – HABILITET

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 21 – EMBETSPERSONER

1. Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt samt de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter organisasjonens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan lederen bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for organisasjonens virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

2. Organisasjonssekretæren skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingens og styrets møter, og for øvrig samle statistisk materiale og annet etter de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt samt de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen.

3. Økonomisjefen forvalter organisasjonens og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt samt de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen.

4. Lederen, organisasjonssekretæren og økonomisjefen kan representere organisasjonen utad i anliggender som faller innenfor deres myndighet etter 1., 2. og 3. ledd.

5. Organisasjonens embetspersoner kan gjenvelges første gang med mer enn 50 % av stemmene, andre gang med to tredelers flertall og tredje gang og videre med minst tre firedelers flertall av de avgitte stemmer.

6. Til embetsstillingene skal det være instrukser som revideres/gis fornyet godkjenning i styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov.

§ 22 – AVDELINGSLEDERE

1. Avdelingsledere skal arbeide i henhold til de pålegg generalforsamlingen har gitt og under styrets og lederens ledelse.

2. Innenfor sitt ansvarsområde skal avdelingsledere stå som rådgivere overfor organisasjonens medlemmer og institusjoner som eies av organisasjonen eller som organisasjonen har bestemmende innflytelse over.

3. Til avdelingslederstillingene skal det være instrukser som revideres/gis fornyet godkjenning i styret i starten på hver ny valgperiode, eller oftere ved behov.

§ 23 SELVSTENDIGE ORGANISASJONER

SDA-DNU kan opprette selvstendige organisasjoner, forutsatt at det innhentes forhåndsgodkjenning fra Divisjonen. Generalforsamlinger og valg av styrer skal foregå i tråd med godkjente vedtekter for selskapene og i harmoni med gjeldende lover.

KAPITTEL 4. ØKONOMI

§ 24 – TIENDE OG GAVER

1. Organisasjonens pengemidler er tiende mottatt fra medlemmene samt andre gaver gitt til organisasjonen.

2. Innsamlede midler og gaver til bestemte formål skal holdes adskilt fra organisasjonens egne midler.

3. En prosentandel av tiende innbetalt til organisasjonen skal sendes videre til Divisjonen i tråd med vedtak fattet i Divisjonens styre. Likedan skal organisasjonen sende videre andre midler i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen.

4. Tiende skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære samt andre generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med lov og generelle retningslinjer som gjelder for Divisjonen.

§ 25 – BUDSJETT

Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår lages et budsjett som er i samsvar med reglene som gjelder for Divisjonen og Generalkonferensen.

§ 26 KONTROLLKOMITÉ FOR LØNN OG GODTGJØRELSER

Styret skal oppnevne en komite som gjennomgår ansattes lønn og utgiftsgodtgjørelser. Komitéens sammensetning og oppgaver er definert i Divisjonens retningslinjer.

§ 27 – ÅRSREGNSKAP

1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår utarbeides årsregnskap og årsberetning.. Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet skal settes opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og de regler for regnskapsførsel som gjelder for Divisjonen.

2. Årsregnskapet skal godkjennes av styret. Har noen av styremedlemmene innvendinger mot regnskapet, skal vedkommende protokollere sin innvending og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

§ 28 – BERETNING

Styret skal i sin beretning for perioden mellom generalforsamlingene gi opplysninger om forhold som er av viktighet ved bedømmelsen av organisasjonens virksomhet og stilling og som ikke fremgår av årsregnskapet.

KAPITTEL 5. REVISJON OG GRANSKING

§ 29– REVISOR

1. Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres ihht. revisorloven av en registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt ihht. Divisjonens retningslinjer.

2. Policy-revisjon gjennomføres av the General Conference of Seventh-day Adventists Auditing Service ihht. Divisjonens retningslinjer.

KAPITTEL 6. ERSTATNING

§ 30 – SKADESLØSHET

Organisasjonen skal holde sine representanter skadesløse ved eventuelle krav som reises mot dem såfremt representanten har handlet i samsvar med organisasjonens interesser.

§ 31 – ANSVAR

1. Styremedlem plikter å erstatte skade som han under utførelsen av sin oppgave forsettlig eller uaktsomt volder organisasjonen, organisasjonens medlemmer eller andre. Det samme gjelder den som i egenskap av representant for organisasjonens medlemmer forsettlig eller uaktsomt medvirker til slik skade. Likedan for revisor og granskingsmenn.

2. Erstatningsansvaret kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 32 – AVGJØRELSE OM ANSVAR

Beslutning om at organisasjonen skal gjøre gjeldende erstatningsansvar etter § 31 treffes av generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om ansvarsfrihet fritar ikke for ansvar i anledning av forhold som det på vesentlige punkter ikke var gitt uttømmende og riktige opplysninger om overfor generalforsamlingen.

KAPITTEL 7. VEDTEKTSENDRING OG OMDANNING

§ 33 – VEDTEKTSENDRING

Endringer i organisasjonens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer.

§ 34 – OMDANNING

1. Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre firedelers flertall av de avgitte stemmer. Organisasjonens nettoformue skal tilfalle Divisjonen, eller hvis oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd som etterfølger organisasjonen, og benyttes i samsvar med organisasjonens formål og de premisser som er nedfelt i oppløsningsvedtaket.

2. Beslutning om fusjonering eller fisjonering krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.