Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Den norske unions svar på spørsmål om veien videre etter vedtaket i Generalkonferansens hovedstyremøte i oktober 2018

Hva ble vedtatt i Generalkonferansens (GC) hovedstyremøte? Følgende orientering er vedtatt av DNU styre (januar 2019)*:

GCs hovedstyre (Annual Council – forkortet: GC AC) vedtok i oktober 2018 en prosess hvor fem kontrollkomiteer fikk sin godkjennelse for oppgaven med å identifisere brudd på GC-vedtak og policy. Rapportering av uregelmessigheter settes for alvor på dagsordenen. GCs administrative komité, hvor GCs øverste ledere er representert, gis myndighet til å ta tak i saker som ikke blir håndtert i underliggende organisasjonsledd i kirken i alle deler av verden.

Fram til nå, har kontrollen med distrikter, unioner og divisjoner vært underlagt GCs frittstående revisjon som har til oppgave å påpeke brudd på gjeldende regelverk. De respektive styrene skal så følge opp slike saker. Gjøres ikke det, skal slike saker følges opp av neste organisatoriske ledd.

Vedtaket fra oktober 2018 gir nå GCs administrative komité fullmakt til å sette i gang en prosess for å vurdere om en enkeltperson, et distrikt, en union, eller en divisjon har avveket fra GCs policy. En av de fem kontrollkomiteene vil da kunne bli bedt om å vurdere om spesielle GC-vedtak ikke følges. Disse komiteene er gitt mandat til å kunne anbefale overfor GCs hovedstyre at det reageres på følgende måte:

 • først en offentlig advarsel
 • deretter en offentlig reprimande
 • til slutt at leder for en union blir fjernet fra GCs hovedstyre (krever 2/3 flertall i GCs hovedstyre).

Hvorfor ble dette vedtatt?

Bakgrunnen for vedtaket er at GCs ledelse ønsker å sikre etterfølgelse av vedtaket fattet i GCs hovedforsamling i San Antonio i 2015. Delegatene stemte der nei til å åpne for at divisjonene kunne avgjøre om kvinnelige pastorer kunne ordineres i divisjonens eget område. Enkelte unioner hadde før dette vedtaket begynt å ordinere kvinnelige pastorer.

Er den norske union (DNU) i samsvar med GC-vedtak og policy?

GCs uavhengige revisorer besøker også DNU, nå sist gang høsten 2018. DNUs samsvar med policy er vurdert av GCs selvstendig revisjonssystem til å være svært godt. I forhold til saken om ordinasjon så valgte DNU-styret i 2012 å slutte med ordinasjon av pastorer i det hele tatt, og slik likestille mannlige og kvinnelige pastorer i DNU.

DNU har som mål å være i samsvar med de grunnleggende prinsippene i GCs policy som gjentatte ganger presiserer at menigheten avviser ethvert system eller filosofi som diskriminerer på grunnlag av rase, etnisitet eller kjønn. GC-policy anfører følgende utgangspunkt for ikke å diskriminere: «Kirken baserer sitt standpunkt på prinsipper som er tydelig utrykt i Bibelen, i Ellen G Whites skrifter og i Generalkonferansens offisielle uttalelser.» (GC WP BA 60 05)

Hva er problemet med vedtaket fattet i GC AC 2018, sett fra et norsk perspektiv?

Det er flere problemer med vedtaket fra DNUs perspektiv. Her er syv forhold:

 1. Tvang. Dokumentet er laget for å prøve å tvinge unioner til forskjellsbehandling av menn og kvinner som er kalt av Gud til å tjene som pastorer. For DNU blir det en tilsidesettelse av bibelske prinsipper. GCs egen policy forbyr gjentatte ganger diskriminering på grunnlag av kjønn, et prinsipp som er forankret i Guds ord, og har sin basis i SDAs trospunkt 14 og 17.
 2. Kontrollkomiteene er valgt av GCs administrasjon, de får sitt oppdrag av GCs administrasjon, de er ansvarlig ovenfor GCs administrasjon, og mange av medlemmene i komiteene er ansatte i GC. Vedtaket er et markert skritt i retning av sentralisering av makt. DNU vurderer dette å være i strid med både Bibelen og Ellen Whites veiledning. (Matt 20,25-28)
 3. Adventistkirken har den lokale menigheten som grunnlaget i en demokratisk oppbygget organisasjon. SDA er ikke, og skal ikke være, en hierarkisk oppbygget organisasjon. Ellen White advarte mot å bli det. Det vedtatte dokumentet gir toppledelsen i Adventistkirkens verdensorganisasjon en kontrollfunksjon som undergraver medlemmenes rett til å bestemme over sitt distrikt eller union i spørsmål som angår ikke-dogmatiske forhold.
 4. Ankeprosess. I en eventuell konfliktsituasjon med GCs administrasjon er det GCs egne utvalgte komiteer, med flertall av GC-ansatte, som skal bedømme utfallet av en anke.
 5. Ugresset i hveten. «Tjenerne spurte ham: `Vil du vi skal gå og luke det bort?` `Nei`, svarte han, `for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten.» (Matt 13,28-29)
 6. GCs øverste ledelse har tiltatt seg definisjonsmakten og opptrer nå som både rettsfortolker, anklagere, etterforsker og til sist dommere.
 7. Rettssikkerheten til enkeltmennesket. Allmenn rettssikkerhet er satt til side i en prosess som i store deler vil foregå i lukkede styrerom. Toppleders sentrale rolle i prosessen i en organisasjon hvor lojalitet og aksept av leders synspunkter kan være helt avgjørende, samt jobbsikkerheten til en betydelig del av komitemedlemmene, gjør at denne prosessen mangler de helt elementære elementene for rettssikkerhet. Det helt grunnleggende behovet for en uavhengig forsvarer og et frittstående kontrollsystem med prosessen er fraværende. Transparente prosesser og kontrollerbare systemer er et minstekrav i sunne demokratier.

Hva blir konsekvensene for Norge?

Antakelig minimalt.

 • Først må det gjennomføres en tidkrevende prosess før GC vurderer om en union, eller et distrikt avviker fra policy. Om GC-komiteen vurderer at det er et avvik som er verdt å gjøre noe med, kan en advarsel og reprimande være del av denne prosessen.
 • Etter alt dette (minimum tre år) kan GC-komiteen eventuelt anbefale ovenfor GCs hovedstyre at DNUs unionsleder blir utelukket fra styret. Dette må vedtas med 2/3-dels flertall, noe som blir krevende for GC-administrasjonen å få til.

Selv om konsekvensene for Norge antageligvis blir små, betyr det ikke at dette er en sak som er uvesentlig. Problemet Adventistkirken står overfor, er at det tas i bruk prosesser hvor grunnleggende prinsipper og verdier settes til side.

Hvordan vil DNU forholde seg til disse komiteene?

DNU må evaluere fortløpende og i konsultasjon med Transeuropeisk divisjon, hvordan unionen skal forholde seg til de utspill som måtte komme. DNU avviser både ånden og retningen i dokumentet som ble vedtatt og det vedtatte mandatet. Vi tror retningen GC har valgt, kan fører til en farlig samling av makt som vil øke risikoen for undertrykkelse av mennesker og samvittighet.

GC-styret og GC-ledelsen er rettmessig valgt, og må anerkjennes som sådan. Men DNU kan ikke støtte eller delta i prosesser som undergraver prinsipper som rettssikkerhet, respekt, samarbeid og bygging av konsensus. Den vedtatte prosessen kan føre til polarisering, splittelse, ja til og med undertrykkelse. DNU vil arbeide aktivt for at vedtaket fra oktober 2018 annulleres, slik at GC ikke har et vedtak som står i motsetning til Bibelens ideal for hvordan en menighet skal fungere. (Sak 4,6; Matt 20,25-27; Mark 7,9-13; Rom 12,10; Fil 2,5)

Men DNU vil fortsatt rekke ut en hånd og gripe tak i enhver mulighet til autentisk dialog og løsningsorienterte prosesser med GC. Dialog basert på respekt er nødvendig for at menigheten skal komme ut av denne konflikten som truer vårt samhold og vår enhet i Kristus. DNU tviler ikke på at alle involverte ønsker det beste for Adventistkirken. Derfor vil DNU fortsette å samarbeide med GC så langt det er mulig, uten å gå på kompromiss med våre grunnleggende verdier. Et slikt samarbeid må opprettholdes, spesielt i forhold til misjon. GC har mange ressurser som er verdifulle også i en norsk kontekst.

Kommer DNU til å melde seg ut av GC?

DNU er, og vil fortsatt være, et fullverdig og aktivt medlem i Syvendedags Adventistkirkens verdensmenighet. Dette til tross for uenigheten som har oppstått i menighetsfamilien. DNUs lederskap og styre, ønsker å være trofaste og lojale syvendedagsadventister. Sammen med våre brødre og søstre over hele verden ønsker DNU å helhjertet fokusere på å forkynne et nådens budskap for vår tid.

Kommer dette til å være årsak til splittelse i DNU?

Det stormer akkurat nå, men Jesus er større enn stormen. Så lenge vårt blikk, vårt håp og vår framtid er fokusert på Jesus, trenger vi ikke å frykte. Gud har før ledet menigheten gjennom både skuffelser og vanskelige tider. DNU tror Gud vil gjøre det igjen.

Vi ser at dette er en sak som engasjerer mange i DNU. Det er ulike oppfatninger og perspektiver. Unionsstyret må, etter beste evne, lede etter bibelske prinsipper og verdier. I den prosessen må alle forsøke å vise respekt og nestekjærlighet overfor hverandre, selv når vi er uenige. Fokus på Jesus og hans oppgave for hver av oss, er den beste garantien for at vi kommer gjennom denne utfordringen.

Hva gjør DNU videre?

DNU vil søke muligheter til konstruktiv dialog og løsninger sammen med GC og vår divisjon. Vi ønsker imidlertid å vise solidaritet og støtte for kvinnelige pastorer i både DNU og andre land. DNU trenger både mannlige og kvinnelige pastorer for å utføre misjonsoppgaven som Jesus har gitt menigheten. Vi vil derfor arbeide for at unge mennesker, både menn og kvinner, oppmuntres til å ta imot Guds kall til å være pastorer og ledere i menigheten i tråd med de åndelige gavene Gud har gitt dem. (Apg 15,8-9; Jak 2,8-9)

DNU ønsker å stå for grunnleggende Bibelbaserte verdier om at ethvert menneske har rettigheter og friheter i kraft av det å være menneske, uavhengig av kjønn, klasse eller etnisitet. DNU ønsker å være med på å løfte fram verdier som likhet, frihet og verdighet, både i og utenfor menigheten, nasjonalt og internasjonalt.

Med «Alle engasjert» i tanke og Den nye testamentets budskap om at Gud kaller alle troende til å være et hellig og kongelig presteskap, vil DNUs ledelse arbeide målrettet for at både unge, etniske minoriteter og kvinner kan ta større del i engasjement og lederskap i menigheten på alle nivåer. Vi ser at dette blir viktig for menigheten og dens misjon i tiden framover.

Vi inviterer alle som leser dette om å be sammen med oss om at alle enkeltdelene av Adventistkirken rundt i hele verden må oppleve at Gud oppfyller løftet til profeten Joel:

«En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn.» (Joel 3,1)

(På https://www.adventist.no/resource_category/retningslinjer/  kan du finne følgende relevante dokumenter: «Compliance dok vedtatt i 2018 GC AC med norsk overs», «Mandat – Terms of Reference for Compliance Committees med norsk overs» og «Medlemmer i kontrollkomiteene».)


* Vedtaket fikk 12 stemmer for, 1 imot og 2 blanke.