Meny
Lukk
Foto: Brent Hardinge/ANN/ADAMS

«Kontrollkomiteene» – vedtak GCs hovedstyremøte okt. 2018

Respekt for- og etterlevelse av vedtak i Generalkonferensens hovedforsamling og Generelakonferensens styre.

«Compliance» – valgt norsk oversettelse: «etterlevelse»

 

Dokumentet vedtatt i GC AC 14.10.2018 Norsk oversettelse GC AC-versjonen
113-18G REGARD FOR AND PRACTICE OF GENERAL CONFERENCE

SESSION AND GENERAL CONFERENCE EXECUTIVE

COMMITTEE ACTIONS

 

RESPEKT FOR OG ETTERLEVELSE AV VEDTAK I GENERALKONFERANSENS HOVEDFORSAMLING OG GENERALKONFERANSENS STYRE
VOTED, To approve the document, Regard For and practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions, which reads as follows:

 

Vedtatt: Å godkjenne dokumentet «Respekt for og etterlevelse av vedtak i Generalkonferansens hovedforsamling og Generalkonferansens styre»
A sacred trust exists between church members and their elected Church leaders. Unity and trust are strengthened as church members and organizational leaders commit to being led by the Spirit to regard and honor the constituted decisions made by fellow church members and leaders.

 

Et hellig tillitsforhold eksisterer mellom kirkemedlemmer og deres valgte kirkeledere. Enhet og tillit blir styrket ved at kirkemedlemmer og organisatoriske ledere forplikter seg til å bli ledet av Ånden til å respektere og ære de etablerte avgjørelsene som er truffet av andre kirkemedlemmer og ledere.
“Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.”—Eph 4:3. “We are coming to a time when, more than ever before, we shall need to press together, to labor unitedly. . . . in unity there is strength.”—2SM 373, 374.

Where regard for and practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee actions have not been followed, these principles shall apply:

«Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen» Ef 4,3 «Vi kommer til en tid da vi, mer enn noen gang før, må stå tett sammen for å arbeide forenet . . . i enhet er det styrke.» – 2SM 373, 374

Når respekt for og etterlevelse av vedtak i Generalkonferansens hovedforsamling og Generalkonferansens styre ikke er fulgt, skal disse prinsippene gjelde:

1. Process for Reporting Perceived Non-Compliance—The Administrative Committee of any conference and/or union and/or division and/or the General Conference which identifies an entity they perceive to be non-compliant, shall report the matter in writing to the administrative level of the Church immediately above the perceived non-compliant entity, beginning with the administrative level of the Church closest to the matter. If any level of organization does not report an issue of non-compliance, it becomes the responsibility of the next higher organization.

 

1. Prosessen for å rapportere det som oppfattes å være manglende etterlevelse – Alle administrative komiteer i ethvert distrikt og / eller union og / eller divisjon og / eller Generalkonferansen som identifiserer en enhet som de oppfatter å ha manglende etterlevelse, skal rapportere saken skriftlig til Kirkens neste administrative nivå umiddelbart over enheten som oppfattes å ikke etterleve, og da først og fremst med Kirkens administrative nivå nærmest det aktuelle forholdet. Hvis et organisasjonsnivå ikke rapporterer et tilfelle med manglende etterlevelse, overføres ansvaret til det neste nivået oppover i organisasjonen.
2. Organization Closest to the Matter—Planning for and ensuring compliance shall initially be the responsibility entrusted to the administrative level of the Church closest to the matter. This organization is responsible for notifying the entity perceived as non-compliant. With sound judgment and prayerful discernment, administrators may use existing General Conference working policies and guidelines as tools for resolving matters of non-compliance.

 

2. Organisasjonen nærmest det aktuelle forholdet – Planlegging for og sikring av etterlevelse skal i utgangspunktet være ansvaret som er pålagt Kirkens administra-tive nivå nærmest saken. Denne organisa-sjonen er ansvarlig for å varsle enheten som oppfattes å ikke-etterleve. Med god vurdering og dømmekraft basert i bønn, kan administratorer bruke eksisterende General-konferanse Policy og retningslinjer som verktøy for å løse problemer med manglende etterlevelse.

 

3. Process for Addressing Perceived Non-Compliance—Administrators dealing with any matter of perceived non-compliance shall exercise Christian due process which will (a) include much prayer and dialogue, (b) provide a clearly written statement defining the perceived non-compliance, (c) upon receipt of the written statement, provide 60 days for the executive officers of the perceived non-compliant entity to provide evidence of compliance or a plan to achieve sustained compliance, (d) create a supportive atmosphere by which to achieve compliance and unity, and (e) provide a reasonable timeframe (30 days) to provide evidence of compliance or a plan to achieve sustained compliance.

 

3. Prosessen med å adressere det som oppfattes å være manglende etterlevelse – Administratorer som håndterer ethvert spørsmål vedrørende oppfattet manglende etterlevelse, skal utøve en kristen rettferdig prosess som vil (a) inkludere mye bønn og dialog, (b) gi en tydelig skriftlig uttalelse som definerer den oppfattede manglende etterlevelse, c) ved mottak av den skriftlige erklæringen, gi 60 dager for ledende embetspersoner i den oppfattede ikke-overensstemmende enheten til å fremlegge bevis for etterlevelse, eller en plan for å oppnå vedvarende etterlevelse, d) skape en støttende atmosfære for å oppnå samsvar og enhet, og (e) sørge for en rimelig tids-ramme (30 dager) for å bevise etterlevelse, eller en plan for å oppnå vedvarende etterlevelse.

 

If, in the opinion of the executive officers of the conference and/or union and/or division and/or General Conference, compliance has been requested but has not been made evident or has not been sustainably achieved, the General Conference Administrative Committee may request the appropriate General Conference Compliance Review Committee* to implement its terms of reference. The appropriate General Conference Compliance Review Committee*shall evaluate the matter and (1) deem the perceived non-compliant issue to be resolved, (2) make recommendations to the appropriate

Administrative Committee, and/or (3) consider and recommend to the General Conference Administrative Committee, General Conference officers, all division officers, and for final determination by the General Conference Executive Committee at Annual Council, that disciplinary measures be taken.

 

*As per General Conference Administrative Committee actions July 17, 2018, and August 14, 2018.

 

Dersom det etter anmodning fra administrasjonen i distriktet og / eller unionen og / eller divisjonen og / eller Generalkonferansen er etterspurt etter-levelse, men det ikke har vært gjort på en tydelig måte, eller ikke har blitt oppnådd på en bærekraftig måte, kan General-konferansens administrative komite anmode den aktuelle kontrollkomiteen i Generalkonferansen* om å starte prosessen beskrevet i mandatet til komiteen. Den aktuelle kontrollkomiteen i General-konferansen * skal vurdere saken og (1) vurdere at den oppfattede ikke-etterlevelsen skal løses, (2) gi sine anbefalinger til den aktuelle administrasjonskomiteen, og / eller (3) vurdere og anbefale til Generalkonferansens administrasjonskomité, General-konferansens øverste ledelse, alle i administrasjonene i divisjonene og for endelig avgjørelse av Generalkonferansens hovedstyremøte, at disiplinære tiltak blir vedtatt.

 

*I tråd med vedtaket I Generalkonferansens Administrative komite den 17. juli , 2018, og den 14. august, 2018.

If, in the opinion of a General Conference Compliance Review Committee,*reasonable time has been given for discussion and review, the General Conference Compliance Review Committee*may directly make recommendations to the appropriate Administrative Committee.

 

*As per General Conference Administrative Committee actions July 17, 2018, and August 14, 2018.

Hvis det, etter Generalkonferansens kontrollkomites* mening, er gitt rimelig tid til diskusjon og gjennomgang, kan General-konferansens kontrollkomite* gi direkte anbefalinger til den aktuelle administrasjonskomiteen.

 

*I tråd med vedtaket I Generalkonferansens Administrative komite den 17. juli , 2018, og den 14. august, 2018.

4. Process for Appeal—An entity seeking to appeal a recommendation may do so in writing directly to the assigned General Conference Compliance Review Committee.*The appeal process made by the non-compliant entity shall be considered part of the work of the General Conference Compliance Review Committee*as defined by its terms of reference. The General Conference Compliance Review Committee*shall respond in writing to the appeal made by the reporting organization, within 60 days of delivery of the final written appeal. If there is no satisfactory resolution following the appeal to the General Conference Compliance Review Committee,*the entity may appeal the matter further directly in writing to the General Conference Administrative Committee.

 

*As per General Conference Administrative Committee actions July 17, 2018, and August 14, 2018.

4. Prosedyre for å anke – En enhet som ønsker å anke en framsatt anbefaling, kan gjøre det skriftlig direkte til den tilordnede kontrollkomiteen i Generalkonferansen. * Ankeprosessen som er begjært av den ikke-etterlevende enheten, skal anses som en del av arbeidet i kontrollkomiteen i General-konferansen * som definert i komite-mandatet. Kontrollkomiteen i General-konferansen * skal svare skriftlig på anken fra den rapporterende organisasjonen innen 60 dager etter at den endelige versjonen av den skriftlige klagen ble levert. Hvis det ikke foreligger en tilfredsstillende avgjørelse som følge av anken til Generalkonferansens kontrollkomite, * kan enheten skriftlig anke saken videre direkte til General-konferansens administrative komite.

 

*I tråd med vedtaket I Generalkonferansens Administrative komite den 17. juli , 2018, og den 14. august, 2018.

5. Process for Unresolved Matters—If a matter of non-compliance continues to be unresolved, the next higher level of Church organization is tasked with the responsibility to resolve the matter or facilitate the initiation of a process leading to consequences.

 

5. Prosess for uløste saker – Hvis et spørsmål om manglende etterlevelse fortsatt ikke er løst, har neste nivå oppover i kirkeorganisasjon ansvaret for å løse saken, eller legge til rette for at det settes i gang en prosess som fører til konsekvenser.
6. Disciplinary Measures—In the event the due process referenced above does not bring about compliance and does not result in the reversal of the action taken by the non-compliant entity and/or the constituency-elected leader of that body (the union president, who serves as both the voice of the union constituency and the voice of the world Church and who is an ex officio member of the General Conference Executive Committee), the entity and its duly elected leader may be subject to the following disciplinary measures:

 

6. Disiplinære tiltak – Hvis den påkrevde prosessen som er nevnt ovenfor, ikke fører til etterlevelse og ikke resulterer i reversering av vedtak fattet av den ikke-etterlevende enheten og / eller den valgte lederen til den aktuelle enheten , (unionslederen fungerer som både unionsmedlemmenes stemme og verdensKirkens stemme og som et ex officio medlem av Generalkonferansens styre), kan enheten og dets behørig valgte leder bli underlagt følgende disiplinære tiltak:
a. Warned—By vote of simple majority of the General Conference Executive Committee, unions/unions of churches/organizations that have complied with General Conference Executive Committee and/or General Conference Session actions but have taken actions that are not in compliance with the practices of the Church as defined by the General Conference Constitution and Bylaws and/or the General Conference Working Policy may be “warned.” Being “warned” applies generally to a non-compliant entity and does not intend to identify individuals for further action or mention.

 

a. Advarsel – Med simpelt flertall i General-konferansens styre, kan unioner/unioner av kirker/organisasjoner som har etterlevd vedtak i Generalkonferansens styre og/eller Generalkonferansens hovedforsamling, men som har fattet vedtak som ikke er i samsvar med Kirkens praksis, slik den er definert i Generalkonferansens vedtekter og / eller Generalkonferansens Policy, bli «advart.» Å være «advart» gjelder generelt for en ikke-etterlevende enhet og har ikke til hensikt å identifisere personer for videre konsekvenser eller omtale.
b. Public Reprimand—By vote of simple majority of the General Conference Executive Committee, the president of such unions/unions of churches/organizations that have not complied with General Conference Executive Committee actions and/or General Conference Session actions, including Working Policy, which have been voted by the General Conference Executive

Committee and/or General Conference Session, may be given a public reprimand. In the attendee listing contained in the agenda of each Spring Meeting and Annual Council of the General Conference Executive Committee, the names of those individuals representing entities under reprimand will be denoted and will be mentioned at the opening session of the meeting.

b. Offentlig reprimande – Lederen for unioner/ unioner av kirker/ organisasjoner som ikke har etterlevd vedtak i General-konferansens styre og/eller General-konferansens hovedforsamling, inkludert Policy som er vedtatt i Generalkonferansens styre og/eller i Generalkonferansens hovedforsamling, kan med simpelt flertall i Generalkonferansens styre bli gitt en offentlig reprimande. I deltakerlisten som er oppført på dagsordenen for hvert vårmøte og årlige hovedstyremøte for General-konferansen, vil navnene på de personer som representerer enheter som har fått reprimande, bli identifisert, og de vil dessuten bli omtalt i åpningsmøtet.
c. Placed on Removal for Cause and Subject to Policy Application—When non-compliance continues after public reprimand, the relevant General Conference Compliance Review Committee,*by virtue of prior General Conference Executive Committee actions and/or General Conference Session actions, shall have authority to consider and recommend to the General Conference Administrative Committee, General Conference officers, all division officers, and the General Conference Executive Committee at Annual Council, for final determination and for the application of existing General Conference working policies and guidelines, such as removal of the representative member “for cause” by a two-thirds majority vote.—General Conference Bylaws Article XIII Sec. 1. c. and f., and GC B 95.

 

*As per General Conference Administrative Committee actions July 17, 2018, and August 14, 2018.

 

c. Saklig tap av styreverv, og underlagt retningslinjer i Policy – Når manglende etterlevelse fortsetter etter offentlig reprimande, skal den relevante kontroll-komiteen i Generalkonferansen, * i kraft av tidligere vedtak i Generalkonferansens styre og/eller Generalkonferansens hoved-forsamling, ha fullmakt til å vurdere og anbefale overfor Generalkonferansens administrasjonskomité, General-konferansens øverste ledelse, ledelsen i alle divisjonene og Generalkonferansens styre ved det årlige hovedstyremøtet at det fattes et endelig vedtak i saken og at det anvendes eksisterende Policy og retningslinjer i Generalkonferansen, som for eksempel å frata representanten styremedlemskap på «saklig» grunnlag. Et gyldig vedtak i styret krever to tredelers flertall. Generalkonferansens vedtekter – Bylaws Article XIII Sec. 1. c. og f., og GC B 95

 

*I tråd med vedtaket I Generalkonferansens Administrative komite den 17. juli , 2018, og den 14. august, 2018.

In the event that entities that have been “warned” or their president “reprimanded” take actions that bring their entities into compliance with the practices of the Church as defined by the General Conference Constitution and Bylaws, the General Conference Working Policy, and voted actions of the General Conference Executive Committee and/or General Conference Session, the relevant General Conference Compliance Review Committee* shall recommend to the General Conference Administrative Committee that these entities or their president be reinstated to regular standing by the General Conference Executive Committee. In the event that entities that have been “warned” or “reprimanded” continue in non-compliance with voted actions of the General Conference Executive Committee and/or General Conference Session, the relevant General Conference Compliance Review Committee* may recommend to the General Conference Administrative Committee to pursue other actions that may be available in the General Conference working policies and guidelines or the Constitution and Bylaws of the General Conference. If, after the organization closest to the matter has been unable to resolve a compliance issue and the General Conference Compliance Review Committee*has recommended consequences, only the General Conference Executive Committee and/or the General Conference in session has authority to implement the recommendation.

 

*As per General Conference Administrative Committee actions July 17, 2018, and August 14, 2018.

 

Dersom enheter som har blitt «advart» eller deres ledere har mottatt «reprimande», så vedtar tiltak som bringer deres enheter i samsvar med Kirkens praksis som definert i Generalkonferansens vedtekter, Generalkonferansens Policy og vedtak i Generalkonferansens styre og/eller hovedforsamling, skal den relevante kontrollkomiteen i Generalkonferansen * anbefale til Generalkonferansens administrative komite at disse enhetene, eller deres ledere, får tilbake regulær status i Generalkonferansens styre.

 

I tilfelle at enheter som har blitt «advart» eller har mottatt «reprimande» fortsetter med manglende etterlevelse av vedtak i Generalkonferansens styre og/eller i Generalkonferansens hovedforsamling, kan Generalkonferansens relevante kontrollkomite * anbefale overfor Generalkonferansens administrative komite å ta i bruk andre tiltak som kan være tilgjengelige i Generalkonferansens Policy og retningslinjer eller Generalkonferansens vedtekter. Hvis det, etter at organisasjonen nærmest saken har vært ute av stand til å løse saken om etterlevelse, og kontrollkomiteen i Generalkonferansen * så har anbefalt konsekvenser, er det bare Generalkonferansens styre og / eller Generalkonferansens hovedforsamling som har fullmakt til å sørge for at anbefalingen blir vedtatt satt ut i livet.

 

*I tråd med vedtaket I Generalkonferansens Administrative komite den 17. juli , 2018, og den 14. august, 2018.

Presidents of conferences/missions whose union president has been “reprimanded” shall continue to exercise voice, as provided by the General Conference Bylaws, and the body will be notified that the invitee requesting voice is a constituent representative of a conference/mission of a union whose president has been “reprimanded” due to a matter of non-compliance.

 

Ledere for distrikter / misjoner som tilhører unioner hvor lederen har mottatt «reprimande», skal fortsatt ha talerett i tråd med reglene i Generalkonferansens vedtekter. Forsamlingen vil bli varslet om at den aktuelle personen som ber om taletid, er en valgt representant fra et distrikt/ misjon i en union hvor lederen har mottatt «reprimande» på grunn av en manglende etterlevelse.
In instances where a union president has been removed from the membership of the committee “for cause,” other members of the General Conference Executive Committee from that union shall continue to exercise full privileges without mention of reprimand.

 

I tilfeller der en unionsleder er fratatt styremedlemskapet på «saklig» grunnlag, skal andre medlemmer av General-konferansens styre fra denne unionen fortsatt ha fulle rettigheter som styre-medlemmer uten at reprimande blir nevnt.
Entities desiring reconsideration of a General Conference Executive Committee and/or General Conference Session action, may seek recourse through processes already provided for in the General Conference Working Policy. The process of seeking recourse and the “Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions” shall run concurrently.

 

Enheter som ønsker en revurdering av et vedtak i Generalkonferansens styre og / eller Generalkonferansens hovedforsamling, kan søke saken gjenopptatt gjennom prosesser som allerede er fastsatt i General-konferansens Policy.

Prosessen med å søke om gjenopptaking av saken og «Respekt for og etterlevelse av vedtak i Generalkonferansens hoved-forsamling og Generalkonferansens styre» skal gjennomføres samstemt.

As circumstances warrant, this process may be used as a model by other levels of Church organization.**

 

**When considering compliance matters, local churches should refer to the process described in the Seventh-day Adventist Church Manual.

 

Om omstendighetene gir grunnlag for det, kan denne prosessen brukes som en modell av andre nivåer av Kirkens organisasjon. **

 

** Når man vurderer etterlevelsessaker, bør lokale menigheter referere til prosessen som er beskrevet i Menighetshåndboken.

 

The count of the secret ballots was as follows:

In favor 185

In opposition 124

Abstained 2

 

 

Opptellingen av stemmene i den hemmelige avstemningen ga følgende resultat:

Støtte til dokumentet: 185

Støtter ikke dokumentet: 124

Avholdt seg fra å stemme: 2