Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Mandat – Terms of Reference for Compliance Committees Vedtak i Generalkonferansens administrative komite 17.6.2018.

Norsk oversettelse av engelske begreper og vendinger.

 

«Non Compliant» – valgt norsk oversettelse: «ikke-etterlevelse»

«compliance review committees» – valgt norsk oversettelse: «kontrollkomiteer»

 

Terms of Reference for compliance review committees – voted by GC ADCOM Mandat for kontrollkomiteer vedtatt av GC ADCOM
VOTED, To establish a plan for the compliance review committees with terms of reference as follows: VEDTATT: Å etablere en plan for kontrollkomiteer med oppdrag som følger:
Terms of Reference for Compliance Committees Mandat for kontrollkomiteene
TERMS OF REFERENCE – AUTHORITY AND RESPONSIBILITY

 

MANDAT – AUTORITET OG ANSVAR
1. Power to Act 1. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
1. As a committee, to be comprehensively knowledgeable and accept as authoritative the existing officially voted beliefs, policies, statements, and guidelines of the General Conference of Seventh-day Adventists germane to the committee of assignment.

 

1. Som en komité, å ha omfattende kunnskap og akseptere som autoritative de eksisterende offisielle vedtatte trospunktene, policy (retningslinjene), uttalelser og Generalkonferansens retningslinjer som er relevante for den aktuelle komiteen.
2. Power to Act 2. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
2. Develop and recommend to the General Conference Executive Committee (GCC) Guidelines that explicitly describe the conduct and behavior of denominational employees as well as any individuals representing the Church germane to the committee of assignment.

 

2. Utvikle og anbefale til Generalkonferansens styre (GCC) retningslinjer som eksplisitt beskriver adferd og oppførsel til kirkelige medarbeidere, samt alle individer som representerer kirken som er relevant for den aktuelle komiteen.
3. Power to Act 3. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
3. Examine non-compliant entities as identified and recommended by the Administrative Committee (ADCOM) of a conference and/union and/or division and/or General Conference.

 

3. Undersøk ikke-etterlevelse enheter som er blitt identifisert og oversendt for videre behandling av Administrasjonskomiteen (ADCOM) i et distrikt og / union og / eller divisjon og / eller Generalkonferansen.
4. Power to Act 4. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
4. Advise and serve as a resource for the organizational unit(s) addressing issues of non-compliance.

 

4. Gi råd til, og tjene som ressurs for organisasjonsenheten(e) som tar opp problemer med ikke-etterlevelse.
5. Power to Act 5. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
5. Periodically receive progress reports from the ADCOM of a conference and/or union and/or division and/or General Conference developing and implementing compliance plans and periodically report plans and progress through the General Conference Administrative Committee (ADCOM), and General Conference and Division Officers (GCDO), and the General Conference Executive Committee (GCC).

 

5. Periodisk å motta framdriftsrapporter fra ADCOM i et distrikt og / eller en union og / eller divisjon og / eller Generalkonferansen som utvikler og gjennomfører etterlevelsesplaner og periodisk rapporterer planer og fremdrift gjennom Generalkonferansens administrative komite (ADCOM) og Generalkonferansen og Divisjonsadministrasjonene (GCDO) og Generalkonferansen styre (GCC).
6. Power to Act 6. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
6. Exercise overview, and with divisions, work with germane-committee-specific non-compliance issues that primarily are the administrative duty of unions.

 

6. Utøv oversikt, og arbeid sammen med divisjoner vedrørende relevante ikke-etterlevelsesproblemområder som primært er administrative plikter for unionene.

 

7. Power to Recommend 7. Myndighet til å anbefale
7. After evaluating the results of the implementation of the document “Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions”, recommend to the General Conference Executive Committee (GCC), through the General Administrative Committee (ADCOM), and General Conference and Division Officers (GCDO), the voted compliance plan of the non-compliant unit(s) or after much prayer and consideration, recommend to the General Conference Executive Committee (GCC), through the General Administrative Committee (ADCOM), and General Conference and Division Officers (GCDO), consequences identified in the document “Regard for and Practice of General Conference Session and General Conference Executive Committee Actions” document for non-compliant unit(s).

 

7. Etter å ha evaluert resultatene av gjennom-føringen av dokumentet «Respekt for og etterlevelse av vedtak i General-konferansens hovedforsamling og Generalkonferansens styre», anbefale overfor Generalkonferansens styre (GCC), via Generalkonferansens administrative komite (ADCOM) og Generalkonferansen og Divisjonsadministrasjonene (GCDO), den besluttede etterlevelsesplan for den/de ikke-etterlevelse enhet(er), eller etter mye bønn og vurdering, anbefale overfor General-konferansens styre (GCC), via Generalkonferansens administrative komite (ADCOM) og Generalkonferansen og Divisjonsadministrasjonene (GCDO), konsekvenser identifisert i dokumentet «Respekt for og etterlevelse av vedtak i General-konferansens hovedforsamling og Generalkonferansens styre» dokument for ikke-etterlevelse enhet(er).
8. Power to Act 8. Myndighet til å handle/fatte beslutninger
8. Process appeals received from non-compliant unit(s) which do not agree with the recommendations of the appropriate Administrative Committee.

 

8. Behandle anker mottatt fra ikke-etterlevelse enheter som ikke er enige i anbefalingene fra den aktuelle administrasjonskomiteen.