Meny
Lukk

Nordnorsk distrikt – vedtekter

Last ned som PDF.

VEDTEKTER FOR SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN – NORDNORSK DISTRIKT

Etter justeringer vedtatt på den 33. generalforsamling 2015

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN

 

 • 1 – NAVN

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Nordnorsk distrikt, heretter kalt «Distriktet». Organisasjonens navn skal alltid samsvare med det offisielle navnet på kirkesamfunnet i Norge.

 

 • 2 – FORMÅL

Som syvendedags adventister er vi til for å gjøre mennesker til Jesu disipler ved å formidle et livsnært bilde av den levende Gud som er skaper og frelser, og som snart kommer igjen.

 

NND er organisert for å lede, samordne og styrke Adventistkirkens målsetting med å være en menighet i Nord-Norge ved å tjene menighetene og de enkelte medlemmene ved å gjøre tilgjengelig ressurser og materiell som kan brukes i deres tjeneste for Gud og mennesker.

 

 

 • 3 – OMRÅDE

Distriktets arbeidsområde er Norge nord for Polarsirkelen.

 

 • 4 – HOVEDKONTOR

Distriktets hovedkontor er i Tromsø. Styret kan om nødvendig flytte hovedkontoret midlertidig.

 

 • 5 – TILHØRIGHET

Distriktet er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken – Den norske union, heretter kalt «Unionen», som igjen er tilsluttet The Trans-European Division of The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt «Divisjonen». Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.  Distriktet skal i sitt arbeid for å fremme menighetenes interesser, følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert femte år under generalforsamlingen i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt «Generalkonferensen.»

 

 • 6 – MEDLEMSKAP
 1. Distriktet omfatter alle menigheter innenfor sitt område som er organisert i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.
 2. Medlemskap erverves ved opptak på generalforsamling.
 3. Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved menighetens opphør.

 

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLINGEN

 • 7 – GENERALFORSAMLING
 1. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste myndighet.
 2. Generalforsamling holdes ordinært hvert 5. år til den tid og på det sted i distriktet styret bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Syvendedags Adventistkirkens medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Saksliste og sakspapirer skal sendes de delegerte senest to uker før generalforsamlingens åpning. Generalforsamlingen ledes i henhold til de prosedyreregler som gjelder i Adventistkirken.

 

 • 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det nødvendig, eller når minst en tredel av Distriktets menigheter krever det. Unionens eller Divisjonens styrer kan oppfordre til å avholde ekstraordinær generalforsamling.  Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling, eller pr. brev med minst 3 ukers varsel. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet som vedtak fattet på ordinær generalforsamling.

 

 • 9 – DELEGERTE
 1. Hver menighet har rett til én delegert for menigheten og ytterligere én delegert for hver ti eller del av ti medlemmer basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de representerer.
 2. Tale- og stemmerett ved generalforsamlingen har:
 3. a) delegerte valgt av menighetene,
 4. b) medlemmer av distriktsstyret,
 5. c) Distriktets representant i unionsstyret,
 6. d) ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling som har sitt virke i Distriktet,
 7. e) medlemmene av de stående nemndene.
 8. Tilstedeværende embetspersoner og avdelingsledere for Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen har tale og forslagsrett.
 9. Generalforsamlingen kan etter innstilling fra distriktsstyret eller fullmaktsnemnden, velge ekstraordinære delegerte med tale og forslagsrett, uten stemmerett, i et antall av inntil ti – 10 – prosent av registrerte delegerte etter § 9.2.a.

 

 • 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON

Dersom en distriktsmenighet organiseres, velger distriktsstyret de delegerte fra denne menigheten, samt dens representant(er) til innstillingsnemnden.

 

 • 11 – FULLMAKTSNEMND

Fullmaktsnemnden skal kontrollere om delegasjonene fra menighetene er lovlig valgt, og eventuelt foreslå nye delegerte i samsvar med § 9. Denne nemnden skal bestå av tre representanter utpekt av distriktsstyret.

 

 • 12 – GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
 1. Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, sekretæren og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet.
 2. På ordinær generalforsamling behandles:
 3. a) meldinger om virksomheten i Distriktet for perioden fra forrige ordinære generalforsamling, herunder distriktsstyrets rapport for perioden, samt meldinger fra Unionens administrasjon og avdelingsledere som angår Distriktet.
 4. b) årsoppgjør for perioden fra siste generalforsamling, jfr. § 21. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 3.ledd, legges årsoppgjør fram som orientering,
 5. c) valg av styremedlemmer, embetspersoner, samt de nemnder som generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette,
 6. d) overordnede bestemmelser for Distriktets virksomhet,
 7. e) andre saker som hører under generalforsamlingen.
 8. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnden som saken naturlig hører inn under med mindre de er sendt ut med sakspapirene.
 9. Dersom generalforsamlingen finner at Distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistkirken, kan generalforsamlingen vedta at ansettelser og forvaltning av Distriktets midler skal utføres av Unionen. Så lenge vedtaket står ved lag skal Unionens økonomisjef også være økonomisjef for Distriktet. Likedan skal generalforsamlingens bestemmelser om forvaltning av Distriktets pengemidler vike for bestemmelser truffet av Unionens generalforsamling og styre. Vedtak etter denne bestemmelse krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Vedtaket kan oppheves med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke). Forslag om å fatte vedtak etter denne bestemmelse, eller å oppheve et allerede fattet vedtak, kan bare behandles dersom saken er utsendt i samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre og forretningsmøte fremsetter forslag som nevnt ovenfor i 6.punktum, skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7.

 

 • 13 – GENERALFORSAMLINGENS NEMNDER
 1. En innstillingsnemnd skal foreslå sammensetningen av generalforsamlingens valgnemnd. Til denne nemnden innkalles én representant fra menigheter med inntil 100 medlemmer, to representanter fra menigheter med inntil 200 medlemmer og tre representanter fra menigheter med mer enn 200 medlemmer, basert på medlemstallet den 31. desember året før generalforsamlingen. Medlemmene av de stående nemndene er delegert i kraft av sin oppgave.
 2. Minst tre måneder før generalforsamlingen skal den enkelte menighet velge delegert(e) til generalforsamlingen og representant(er) til innstillingsnemnden. Representanten(e) til innstillingsnemnden skal være blant de(n) delegerte.
 3. Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnden før generalforsamlingen åpner og leder dens møte slik at de kan ha sin rapport ferdig til åpningen.
 4. Innstillingsnemnden foreslår og generalforsamlingen velger:
 5. a) en valgnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste ordinære generalforsamling. Nemnden begynner sitt ordinære arbeid til neste generalforsamling ca. 6 måneder før denne åpnes.

Valgnemnden skal bestå av 11 medlemmer inkludert nemndens leder. Unionens leder, eller den han utpeker, leder nemndens arbeid. Nemndens medlemmer bør representere ulike grener av arbeidet og komme fra forskjellige deler av Distriktets område. Valgnemnden skal ha sin rapport klar ved generalforsamlingens åpning. Skulle medlemmer av komiteen måtte trekke seg i løpet av perioden, supplerer distriktsstyret med nye representanter.

Om det blir nødvendig med suppleringsvalg av leder for distriktet, utgjør valgkomiteen og distriktsstyret komité for valg av ny leder. Unionens leder eller den han utpeker, leder.

 

Til ordinær generalforsamling skal valgnemnden foreslå:

 • distriktsleder og styremedlemmer for kommende periode og 3 varamedlemmer til styret,
 • distriktets representant til unionsstyret,
 • en vedtektsnemnd med stående mandat fra generalforsamlingens slutt til og med neste ordinære generalforsamling. Vedtektsnemnden skal bestå av 5 medlemmer. Den skal møte minst 8 uker før generalforsamlingen slik at dens innstilling kan utsendes i henhold til § 7.

 

 1. b) andre nemnder som generalforsamlingen finner å ville nedsette.

 

 • 14 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
 1. Minst to tredeler av de delegerte i samsvar med § 9.2 må være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.
 2. a) Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 2. ledd bokstav a, må være til stede ved åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig.
 3. Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke).
 4. Ved personvalg må minst to tredeler av de delegerte i samsvar med § 9.2 avgi stemme for at valget skal godkjennes, og det kreves dessuten at mer enn femti prosent av de avgitte stemmene er for.
 5. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig avstemning. Blanke stemmesedler teller ikke.
 6. Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.
 7. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

 

KAPITTEL 3. STYRET OG EMBETSPERSONER

 

 • 15 – DISTRIKTSSTYRET

Distriktsstyret velges på ordinær generalforsamling og består av 9 medlemmer inkludert distriktets leder. Generalforsamlingen velger også tre varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge. Sakspapirer og protokoller sendes dem på samme måte som til faste medlemmer. Medlemmene skal representere alle regioner i distriktet. Styret organiseres som et team, der distriktslederen er teamleder, men møteleder velges internt i styret.

 

 • 16 – MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
 1. Distriktets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Dersom minst tre styremedlemmer krever det, skal styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret sammenkalles.
 2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til stede etter vanlig innkalling.
 4. Styret treffer sine beslutninger med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke). Ved personvalg kreves støtte fra mer enn 50 prosent av styrets medlemmer.

 

 • 17 – STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER
 1. Styret skal forvalte Distriktets anliggender i samsvar med vedtektene og de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen, og etter de bestemmelser som generalforsamlingen har gitt i medhold av vedtektene.
 2. Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere Distriktets virksomhet og legge fram et forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til arbeidermøtet og menighetene i NND senest seks, 6, mnd. før generalforsamlingen avholdes med en høringsfrist på to, 2, mnd. Distriktsstyret vurderer høringsutspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan utsendes i henhold til §7.
 3. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller den han utpeker, innkalle styret og valgnemnd i henhold til § 13.4 a, tredje ledd. I perioden fram til konstituering er gjennomført skal Unionens leder eller den han utpeker lede distriktet i henhold til distriktets vedtekter.

 

 • 18 – SIGNATUR

Styret representerer Distriktet utad og tegner dets signatur. Styret kan bestemme at lederen og økonomisjefen i fellesskap skal tegne Distriktets signatur. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 3.ledd, kan Distriktets signatur kun tegnes av lederen og Unionens økonomisjef i fellesskap.

 

 • 19 – EMBETSPERSONER OG DERES PLIKTER
 1. Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.
 2. Økonomisjefen forvalter Distriktets og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.
 3. Den daglige ledelse og økonomiforvaltningen omfatter ikke saker som etter Distriktets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan bare avgjøres om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for Distriktets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
 4. Distriktsleder kan kun gjenvelges i 2 sammenhengende perioder hvis ikke spesielle omstendigheter gjør det ønskelig med en tredje periode.

 

KAPITTEL 4. ØKONOMI OG REVISJON

 

 • 20 – ØKONOMI
 1. Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver og tilskudd gitt til Distriktet.
 2. Tienden skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Divisjonen, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med lov og generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

 

 • 21 – ÅRSOPPGJØR
 1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk og de regler for regnskapsførsel som gjelder for Unionen og Divisjonen.
 2. Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og generalforsamlingen.
 3. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 3. ledd, påhviler styrets plikter etter 1. og 2. ledd Unionens styre og generalforsamling.

 

 • 22 – REVISJON

Distriktets regnskaper skal revideres av the General Conference of Seventh-day Adventists Auditing Service i henhold til god revisjonsskikk.

 

KAPITTEL 5. VEDTEKTSENDRING OG OMDANNING

 

 • 23 – VEDTEKTSENDRINGER

Tillegg til eller endringer i distriktets vedtekter kan bare skje med to tredels flertall av de tilstedeværende delegerte ved en lovlig innkalt generalforsamling. Om slike endringer blir foreslått for en ekstraordinær generalforsamling, skal melding om slike endringer bli gitt sammen med innkallingen.

 

 • 24 – OPPLØSNING

Oppløsning av Distriktet kan bare finne sted med tre firedels flertall blant de tilstedeværende delegerte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dersom et forslag om oppløsning skal behandles på en generalforsamling, må melding om dette sendes ut med innkallingen.

 

Etter at alle krav mot organisasjonen er oppfylt, skal resten av midlene overføres til Unionen.