Lukk
Syvendedags Adventistkirkens hovedkontor i Norge ligger på Vik i Hole kommune.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Organisasjon

Syvendedags Adventistkirken i Norge er organisert slik at lokale menigheter er tilsluttet et regionalt, nasjonalt og internasjonalt fellesskap. Denne organisasjonsformen brukes av Adventistkirken over hele verden.

Den lokale menigheten har selvstyre. Ved regelmessige forretningsmøter velges menighetens forstandere, styre og øvrige tillitsvalgte etter innstilling fra en valgkomité. Forstandere er menighetens lokalt valgte ledere. Pastorer er lønnede medarbeidere som er ansatt av kirken sentralt. Ansvaret for plasseringen av pastorene i lokale menigheter ligger hos distriktsstyrene og skjer i samråd med den lokale menigheten og den aktuelle pastoren.

Den lokale menigheten har selvstyre.

Lokale menigheter er tilsluttet et distrikt (i internasjonal terminologi «local conference»). Distriktet vil sørge for tilsyn av lokalmenigheter, bistå med felles ressurser og være organisasjonsleddet der pastorene har sitt ansettelsesforhold. Norge har tre distrikter: Nordnorsk, vestnorsk og østnorsk distrikt.

Lokale distrikter er tilsluttet en union («union conference»). Unionenes oppgave er å samordne oppgaver i fellesskapet av distrikter. De vil typisk ha ansvaret for driften av institusjoner. Den norske union har det overordnede ansvaret for driften av følgende adventisteide institusjoner: Norsk Bokforlag, Skogli helse- og rehabiliteringssenter samt Tyrifjord videregående skole.

I Norge praktiseres en uvanlig organisasjonsmodell som innebærer at alle pastorer er ansatt på unionsnivå, og at Den norske union sørger for regnskapsfunksjon for alle de tre distriktene.

Ledelse og styre for distriktene og Den norske union velges på generalforsamlingen hvert femte år. Disse lange intervallene er valgt for å redusere kostnadene til avvikling av generalforsamlinger, og heller bruke tilgjengelige ressurser på aktiviteter i kjernen av kirkens formål. De norske distriktene og Den norske union er juridisk sett organisert som foreninger.

Unionene i Syvendedags Adventistkirken er tilsluttet et verdensforbund som samordner den internasjonale virksomheten til kirken. Hvert femte år møtes om lag tre tusen delegater til «General Conference Session». Her fattes avgjørelser i alle overordnede spørsmål, så som eventuelle justeringer av ordlyden i kirkens læresetninger («fundamental beliefs») og menighetshåndbokens retningslinjer for drift av menighetene. Styret for Generalkonferansen utgjøres av unionenes ledere, embetsvalgte på generalkonferansnivå pluss en del andre i henhold til vedtektene. Valg av Generalkonferensens ledelse og avdelingsledere skjer på generalforsamlingene – etter innstilling fra en valgkomité. Mellom generalforsamlingene hvert femte år bistår Generalkonferensens stab med utvikling av materiell, kursing, inspirasjon, tilsyn og revisjon.

Generalkonferansen har etablert regionale kontorer i 13 definerte områder i verden. Disse kalles divisjonskontorer. Ledelsen av disse kontorene velges også under generalforsamlingene for Generalkonferansen.