Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken/ADAMS

Østnorsk distrikt – vedtekter

Vedtekter for Syvendedags Adventistkirken

Østnorsk distrikt

Etter endringer vedtatt på den 32. generalforsamling i 2015

KAPITTEL 1. OM ORGANISASJONEN

§ 1 – NAVN

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt, heretter kalt Distriktet.

§ 2 – FORMÅL

Distriktets formål er å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre englebudskapene i Johannes’ åpenbarings 14. kapittel, ved å samordne en kristen vitnetjeneste som omfatter, men ikke begrenses til, forkynnelse, undervisning, litteraturmisjon og helse- og omsorgsarbeid gjennom distriktets menigheter.

§ 3 – OMRÅDE

Distriktets arbeidsområde er Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Nordland fylke sør for Polarsirkelen.

§ 4 – HOVEDKONTOR

Distriktets hovedkontor er der distriktsstyret bestemmer at det skal være.

§ 5 – TILHØRIGHET

Distriktet er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken – Den norske union, heretter kalt Unionen, som igjen er tilsluttet The Trans-European Division of The General Conference of Seventh-Day Adventists, heretter kalt Divisjonen. Distriktet skal følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert femte år ved generalforsamlingen i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Generalkonferensen. Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

§ 6 – MEDLEMSKAP

1.      Distriktet omfatter de menigheter innenfor dens område som er organisert i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2.      Medlemskap erverves ved opptak på generalforsamling.

3.    Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved menighetens opphør eller utmeldelse.

 

KAPITTEL 2. GENERALFORSAMLING

§ 7 – GENERALFORSAMLING

1.      Generalforsamling avholdes ordinært med 5 års mellomrom til den tid og på det sted styret bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Unionens medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig innkalle på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning.

2.      Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet.

 

§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det nødvendig, eller når minst fem av distriktets menigheters forretningsmøter krever det. Innkalling skjer på samme måten som til ordinær generalforsamling, eller ved brev med minst to ukers varsel. Når det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, skal saksliste og sakspapirer følge med. Vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling har samme gyldighet som vedtak fattet på ordinær generalforsamling.

§ 9 – SAMMENSETNING

1.      Generalforsamlingen utgjøres av:

a)  delegerte valgt av menighetene, idet hver menighet har rett til én delegert for menigheten og ytterligere én delegert for hver 20 eller del av 20 medlemmer, basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de representerer på det tidspunkt generalforsamlingen åpner.

b)  medlemmer av styret,

c)   Distriktets representanter i unionsstyret,

d)  medlemmene av stående nemnder,

e)  tilstedeværende embetspersoner fra Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt Unionens avdelingsledere,

f)   ordinerte og ikke-ordinerte predikanter med bevilling/æresbevilling, tilknyttet Distriktet.

g)  delegerte fra menigheter opptatt i henhold til § 6.2 under generalforsamlingen beregnet i henhold til § 9.1.a) basert på medlemstallet ved generalforsamlingens åpning.

2.      Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret velge ekstraordinære delegerte i et antall av inntil fem personer.

3.      Delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken.

 

§ 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON

Dersom det er organisert en distriktsmenighet, velger distriktsstyret de delegerte fra denne menigheten, samt dens representant(er) til innstillingsnemnda.

§ 11 – MYNDIGHETER OG PLIKTER

1.      Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen.

2.      På ordinær generalforsamling

a)  behandles meldinger om virksomheten i Distriktet, herunder årsoppgjørene, for perioden fra forrige ordinære generalforsamling,

b)  gjennomføres valg av styremedlemmer, embetspersoner og vedtektsnemnd, samt andre nemnder som generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette i tillegg til valg- og forslagsnemnda som velges av innstillingsnemnda,

c)   vedtas bestemmelser og retningslinjer for distriktets virksomhet,

d)  behandles andre saker som hører under generalforsamlingen.

3.      Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnda som saken naturlig hører inn under med mindre de er sendt ut med sakspapirene.

4.      Dersom generalforsamlingen finner at distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistkirken, kan generalforsamlingen vedta at ansettelser og forvaltning av distriktets midler skal utføres av Unionen. Så lenge vedtaket står ved lag, skal Unionens økonomisjef også være økonomisjef for distriktet. Likedan skal generalforsamlingens bestemmelser om forvaltning av distriktets pengemidler stå tilbake for bestemmelser truffet av Unionens generalforsamling og styre. Vedtak etter denne bestemmelse krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Vedtaket kan oppheves med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke). Forslag om å fatte vedtak etter denne bestemmelse, eller å oppheve et allerede fattet vedtak, kan bare behandles dersom det er utsendt i samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre eller forretningsmøte fremsetter forslag som nevnt ovenfor i 6. punktum, skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7.

 

§ 12 – NEMNDER

1.      En innstillingsnemnd skal velge neste generalforsamlings nemnder, med unntak av vedtektsnemnda som foreslås av valgnemnda. Til denne innstillingsnemnda innkalles én representant fra menigheter med inntil 100 medlemmer, to representanter fra menigheter med inntil 200 medlemmer og tre representanter fra menigheter med mer enn 200 medlemmer, basert på medlemstallet den 31. desember året før generalforsamlingen.

2.      Disse representanter skal velges blant de delegerte og være medlemmer av de menigheter de representerer.

3.      Den enkelte menighet velger sin(e) representant(er) til innstillingsnemnda samtidig med valget av de delegerte. Disse representantene møter senest tolv uker før generalforsamlingens åpning og velger nemnder i henhold til vedtektene. Medlemmene i nemndene velges blant de delegerte til generalforsamlingen.

4.      Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnda og leder dens møter.

5.      Innstillingsnemnda velger blant de delegerte

a)  en valgnemnd bestående av 13 medlemmer. Unionens leder eller den han utpeker, leder nemndas arbeid.

b)  eventuelle andre nemnder.

6.      Valgnemnda skal

a)  være bredt sammensatt, slik at dens medlemmer representerer ulike grener av arbeidet og kommer fra forskjellige deler av Distriktets område. Embetspersoner (§ 12, 6 b) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda.

b)  foreslå styremedlemmer og embetspersoner for kommende periode. Det skal tilstrebes jevn representasjon i styret i forhold til kjønn, geografi og alder.

c)   foreslå distriktets representant i Unionens styre,

d)  foreslå en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer, med mandat fra og med generalforsamlingens slutt, til og med neste ordinære generalforsamling.

e)  møtes senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte kunngjøres på forhånd i organisasjonens medlemsblad.

 

§ 13 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

1.      Med de unntak som følger av vedtektene, treffes valg og beslutninger med mer enn 50 % av de avgitte stemmer.

2.      Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig avstemning. Alle avstemninger som gjelder enkeltpersoner, skal være skriftlige. Blanke stemmesedler teller ikke.

3.      Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.

4.      Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1.ledd bokstav a, må være til stede ved åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig.

5.      Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

6.      Det skal ved innledningen av generalforsamlingen vedtas prosedyreregler for forhold som ikke er dekket i Distriktets vedtekter. Prosedyrereglene skal gjelde fra generalforsamlingens åpning og fram til neste generalforsamling.

 

KAPITTEL 3. STYRET OG EMBETSPERSONER

§ 14 – STYRETS SAMMENSETNING

1.      Distriktet skal ha et styre som består av 11 medlemmer. Styret ledes av distriktets leder.

2.      Representanter for Unionen og Divisjonen har møte- og talerett.

 

§ 15 – MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

1.      Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig. Minst tre styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret sammenkalles.

2.      Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret.

3.      Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer etter vanlig innkalling.

 

§ 16 – STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER

1.      Styret skal forvalte distriktets anliggender i samsvar med vedtektene og de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen, og etter de bestemmelser som generalforsamlingen har gitt i medhold av vedtektene.

2.      Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere distriktets virksomhet og legge frem et  forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til ØNDs pastorer og til menighetene i ØND. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode slik at det kan sendes til de delegerte sammen med sakspapirene.

3.      Styret kan foreta suppleringsvalg. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller den han utpeker, lede suppleringsvalget.

4.      Styret kan utpeke ett av sine medlemmer til å møte i vedtektsnemnda med tale- og forslagsrett.

 

§ 17 – FIRMATEGNING

Styret representerer distriktet utad og tegner dets firma. Styret kan bestemme at lederen og økonomisjefen skal tegne distriktets firma. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 11, 3.ledd, kan distriktets firma kun tegnes av lederen og Unionens økonomisjef i fellesskap.

§ 18 – EMBETSPERSONER OG DERES PLIKTER

1.      Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2.      Økonomisjefen forvalter distriktets og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

3.      Den daglige ledelse og økonomiforvaltningen omfatter ikke saker som etter distriktets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan bare avgjøres om styret i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for distriktets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

4.      Distriktets embetspersoner kan, hvis ikke spesielle omstendigheter gjør det ønskelig, ikke gjenvelges for mer enn en periode.

 

KAPITTEL 4. ØKONOMI OG REVISJON

§ 19 – ØKONOMI

1.      Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver og tilskudd gitt til distriktet.

2.      Tienden skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Divisjonen, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med norsk lovgivning og generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

 

§ 20 – ÅRSOPPGJØR

1.      Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk og de regler for regnskapsførsel som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2.      Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og generalforsamlingen.

3.      Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 11, 3.ledd, påhviler styrets plikter etter 1. og 2.ledd Unionens styre og generalforsamling.

 

§ 21 – REVISJON

Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres iht. revisorloven av en registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt iht. Divisjonens retningslinjer.

 

KAPITTEL 5. VEDTEKTSENDRINGER OG OMDANNING

§ 22 – VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i distriktets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer.

§ 23 – OMDANNING

1.      Oppløsning av distriktet kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre firedelers flertall av de avgitte stemmer. Distriktets nettoformue skal tilfalle Unionen, eller hvis oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd som etterfølger distriktet, og benyttes i samsvar med distriktets formål og de premisser som er nedfelt i oppløsningsvedtaket.

2.      Beslutning om sammenslåing eller deling krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.