Meny
Lukk

Vestnorsk distrikt – vedtekter

Vedtekter for

SDA – Vestnorsk distrikt (SDA-VND)

med endringer vedtatt ved den 38. generalforsamling 2015

KAPITTEL 1: OM ORGANISASJONEN

§ 1 – NAVN

Organisasjonens navn er Syvendedags Adventistkirken – Vestnorsk distrikt, heretter kalt Distriktet.

§ 2 – FORMÅL

Distriktet som en organisasjonsenhet, dets leder, styre, ansatte, menigheter og medlemmer har som sin hensikt å bidra til at alle mennesker i vårt område nås med det evige evangelium, slik det gjengis bl.a. i Åp 14,6-12. Det er vårt mål å formidle de gode nyhetene om Guds kjærlighet til medlemmer og ikke-medlemmer slik at de forstår budskapet, overgir sitt liv til Kristus, opplever åndelig vekst og frelsesglede, blir lojale medlemmer av hans menighet og oppfyller Hans vilje som gode tjenere.

§ 3 – OMRÅDE

Distriktets arbeidsområde er Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal fylker.

§ 4 – HOVEDKONTOR

Distriktets hovedkontor skal være der hvor distriktsstyret bestemmer.

§ 5 – TILHØRIGHET

Distriktet er tilsluttet Syvendedags Adventistkirken – Den norske union, heretter kalt Unionen, som igjen er tilsluttet The Trans-European Division of The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Divisjonen. Vedtekter og administrative regler skal være i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Distriktet skal i sitt arbeid for å fremme menighetenes interesser, følge de retningslinjer for tro og lære som blir godkjent og vedtatt hvert femte år under generalforsamlingen i The General Conference of Seventh-day Adventists, heretter kalt Generalkonferensen.

§ 6 – MEDLEMSKAP

1. Distriktet omfatter alle menigheter innenfor sitt område som er organisert i samsvar med de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2. Medlemskap erverves ved opptak på generalforsamling.

3. Medlemskap opphører etter vedtak på generalforsamling eller ved menighetens opphør eller utmeldelse.

KAPITTEL 2: GENERALFORSAMLING

§ 7 – GENERALFORSAMLING

1. Generalforsamling avholdes ordinært med fem års mellomrom til den tid og på det sted styret bestemmer. Innkalling skal sendes til Distriktets menigheter og kunngjøres i Unionens medlemsblad minst fire uker før generalforsamlingens åpning. Styret kan om nødvendig innkalle på annen måte. Saksliste og sakspapirer skal sendes ut til de delegerte minst to uker før generalforsamlingens åpning.

2. Distriktets ledelse skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over registrerte delegerte skal inntas i protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, distriktslederen, referenten og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen. Protokollen skal gjengis i organisasjonens medlemsblad og holdes tilgjengelig for organisasjonens medlemmer og medlemmer av norske menigheter tilsluttet Distriktet.

§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling finner sted:

a.  etter vedtak på generalforsamling, eller

b. når distriktsstyret finner det nødvendig, eller

c. når en tredel – 1/3 – eller flere av Distriktets menigheters forretningsmøter krever det.

2. Innkalling skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling, eller ved brev med minst to ukers varsel. Når det innkalles til ekstraordinær generalforsamling, skal saksliste og sakspapirer følge med.

3. Bestemmelser som blir vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, har samme gyldighet som bestemmelser vedtatt på ordinær generalforsamling.

§ 9 – DELEGERTE

1. Tale- og stemmerett ved generalforsamlingen har:

a.          delegerte valgt av menighetene. Hver menighet har rett til én delegert for hver tyve eller del av tyve medlemmer basert på medlemstallet pr. 31. desember foregående år. Delegerte skal være medlemmer av den menigheten de representerer.

b.          medlemmer av distriktsstyret,

c.          Distriktets representanter i unionsstyret,

d. medlemmer av stående nemnder

e.          tilstedeværende embetspersoner for Unionen, Divisjonen og Generalkonferensen, samt Unionens avdelingsledere,

f. ordinerte og ikke-ordinerte predikanter som har bevilling fra Unionen og som arbeider i Distriktet.

2.  Generalforsamlingen kan etter innstilling fra distriktsstyret eller fullmaktsnemnda, velge ekstraordinære delegerte i et antall av inntil ti – 10 – prosent av registrerte delegerte etter § 9.1.a.

3. Alle delegerte må være medlemmer med regulær medlemsstatus i Syvendedags Adventistkirken.

§ 10 – DISTRIKTSMENIGHETENS REPRESENTASJON

Dersom det er organisert en distriktsmenighet, velger distriktsstyret de delegerte fra denne menigheten, samt dens representant(er) til innstillingsnemnda.

§ 11 – FULLMAKTSNEMND

En nemnd skal kontrollere om delegasjonene fra menighetene er lovlig valgt, og eventuelt foreslå nye delegerte i samsvar med § 9, 2.ledd. Denne nemnda skal bestå av:

a. Unionens sekretær/evt. person utpekt av unionen

b. to medlemmer utpekt av distriktsstyret

§ 12 – MYNDIGHETER OG PLIKTER

1.  Den øverste myndighet i organisasjonen utøves av generalforsamlingen.

2. På ordinær generalforsamling behandles:

a.          meldinger om virksomheten i Distriktet for perioden fra forrige ordinære generalforsamling,

b.          årsoppgjør for perioden fra siste generalforsamling, jfr. § 21. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 4. ledd legges årsoppgjør fram som orientering

c.          valg av styremedlemmer, embetspersoner, vedtektsnemnd, samt andre nemnder som generalforsamlingen finner det nødvendig å opprette i tillegg til nemnder valgt av innstillingsnemnda.

d.          overordnede bestemmelser for Distriktets virksomhet

e.          andre saker som hører under generalforsamlingen.

3. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal først legges frem for den nemnda som saken naturlig hører inn under med mindre de er sendt ut med sakspapirene.

4. Dersom generalforsamlingen finner at Distriktets formål bedre kan fremmes ved et nærmere samarbeid mellom de norske distrikter av Syvendedags Adventistkirken, kan generalforsamlingen vedta at ansettelser og forvaltning av Distriktets midler skal utføres av Unionen. Så lenge vedtaket står ved lag skal Unionens økonomisjef også være økonomisjef for Distriktet. Likedan skal generalforsamlingens bestemmelser om forvaltning av Distriktets pengemidler stå tilbake for bestemmelser truffet av Unionens generalforsamling og styre. Vedtak etter denne bestemmelse krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Vedtaket kan oppheves med mer enn 50 prosent av avgitte stemmer (blanke stemmer teller ikke). Forslag om å fatte vedtak etter denne bestemmelse, eller å oppheve et allerede fattet vedtak, kan bare behandles dersom saken er utsendt i samsvar med § 7. Dersom minst en menighets styre og forretningsmøte fremsetter et slikt forslag skal forslaget sendes ut med sakspapirene i samsvar med § 7.

§ 13 – GENERALFORSAMLINGENS NEMNDER

1.  Representanter til alle generalforsamlingens nemnder skal velges blant de delegerte og være medlemmer av de menigheter de representerer.

2. En INNSTILLINGSNEMND skal velge neste generalforsamlings valgnemnd og eventuelle andre nemnder. Til innstillingsnemnda innkalles en representant fra menigheter med inntil 100 medlemmer, to representanter fra menigheter med inntil 200 medlemmer og tre representanter fra menigheter med mer enn 200 medlemmer, basert på medlemstallet den 31. desember året før generalforsamlingen.

3. Den enkelte menighet velger sin(e) representant(er) til innstillingsnemnda samtidig med valget av de delegerte. Disse representantene møter senest tolv uker før generalforsamlingens åpning og velger nemnd(er) i henhold til vedtektene.

4.  Lederen for Unionen, eller den han utpeker, kaller sammen innstillingsnemnda og leder dens møter.

5.  Innstillingsnemnda skal mens de sitter sammen så langt det er mulig søke å få svar fra de som blir foreslått til nemnda/nemndene.

6. Innstillingsnemnda velger:

a.          en VALGNEMND som skal bestå av ni medlemmer inkludert nemndas leder. To suppleanter skal utnevnes. Unionens leder, eller den han utpeker, leder nemndas arbeid. Nemndas medlemmer bør representere ulike grener av arbeidet og komme fra forskjellige deler av Distriktets område. Embetspersoner (§ 12.2.c) er ikke valgbare til å sitte i valgnemnda. Nemnda møtes senest fire uker før generalforsamlingen. Dato og sted for nemndas første møte kunngjøres på forhånd til menighetene og på organisasjonens hjemmeside.

Valgnemnda foreslår:

-embetspersoner,

-avdelingsledere (kan foreslå at unionens avdelingsledere ivaretar avdelingsarbeidet også på distriktsplan)

-styremedlemmer for kommende periode

-distriktets representant til unionsstyret, som også er medlem i distriktsstyret.

– en stående vedtektsnemnd på fem medlemmer med mandat fra og med generalforsamlingens slutt, til og med neste ordinære generalforsamling.

Valgnemndas forslag kunngjøres når resultatet foreligger og sendes også ut med saksdokumentene til generalforsamlingen.

b.  ANDRE NEMNDER som generalforsamlingen/innstillingsnemnda finner å ville nedsette.

7.  I tillegg til å arbeide på forhånd møtes nemndene under generalforsamlingen dersom det er behov.

§ 14 – AVSTEMNING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

1. Med de unntak som følger av vedtektene, kreves det støtte fra mer enn 50% av de avgitte stemmer for å gjøre et vedtak eller valg (blanke stemmer teller ikke). Det skal tilstrebes at alle registrerte delegerte er tilstede ved avstemninger.

2. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn med mindre minst ti delegerte forlanger skriftlig avstemning. Alle avstemninger som gjelder enkeltpersoner, skal være skriftlige. Blanke stemmesedler teller ikke.

3. Delegerte må være personlig til stede på avstemningsstedet for å kunne avgi stemme.

4. Minst femti prosent av de delegerte i samsvar med § 9, 1. ledd bokstav a, må være til stede ved åpningen av generalforsamlingen for at den skal være beslutningsdyktig.

5. Dersom generalforsamlingen blir forlenget ut over annonsert tid, må minst to tredeler av de registrerte delegerte være til stede for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

6.  For prosedyrer som ikke er direkte regulert i vedtektene, ledes generalforsamlingen i henhold til de prosedyreregler som gjelder i Unionen.

KAPITTEL 3: STYRET OG EMBETSPERSONER

§ 15 – DISTRIKTSSTYRET

1. Distriktet skal ha et styre som består av ni – 9 – til tretten – 13 – medlemmer. Styret ledes av Distriktets leder. Flertallet i styret velges blant personer som ikke er lønnet av Distriktet. Styrets medlemmer bør representere ulike grener av arbeidet, samt komme fra forskjellige deler av Distriktets område.

2. Representanter for Unionen og Divisjonen har møte- og talerett.

§ 16 – MØTER OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

1. Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Minst tre styremedlemmer kan kreve at styret sammenkalles. Unionens styre kan oppfordre til at styret sammenkalles.

2. Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret.

3. Styret treffer sine beslutninger med støtte fra mer enn 50 % av styrets medlemmer etter vanlig innkalling.

§ 17 – STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER

1. Styret skal forvalte Distriktets anliggender i samsvar med vedtektene og de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen, og etter de bestemmelser som generalforsamlingen har gitt i medhold av vedtektene.

2. Styret skal i god tid før generalforsamlingens åpning vurdere Distriktets virksomhet og legge frem forslag til handlingsplan for kommende periode. Forslaget sendes ut på høring til Distriktets pastorer og til menighetene i Distriktet. Distriktsstyret vurderer høringsinnspillene og utarbeider et endelig forslag til handlingsplan for neste periode, slik at det kan sendes til de delegerte sammen med sakspapirene.

3. Styret kan foreta suppleringsvalg. Ved konstituering av ny distriktsleder skal Unionens leder eller den han utpeker lede styret.

§ 18 – SIGNATUR

Styret representerer Distriktet utad og tegner dets signatur. Styret kan bestemme at distriktslederen og økonomisjefen i fellesskap skal tegne Distriktets signatur. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 4. ledd, kan Distriktets signatur kun tegnes av distriktslederen og Unionens økonomisjef i fellesskap.

§ 19 – EMBETSPERSONER OG DERES PLIKTER

1. Lederen forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2. Økonomisjefen forvalter Distriktets og andre pengemidler etter de retningslinjer og pålegg generalforsamlingen og styret har gitt, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

3. Den daglige ledelse og økonomiforvaltning omfatter ikke saker som etter Distriktets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan likevel avgjøres av administrasjonen etter fullmakt fra styret, eller dersom en avgjørelse/beslutning ikke kan utstå/utsettes uten vesentlig ulempe for Distriktets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

KAPITTEL 4: ØKONOMI OG REVISJON

§ 20 – ØKONOMI

1. Distriktets pengemidler er tiende mottatt fra menigheter og enkeltpersoner, samt andre gaver og tilskudd gitt til Distriktet.

2. Tienden skal forvaltes i samsvar med de retningslinjer for tro og lære som gjelder for Divisjonen, samt de generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen. Likedan skal misjonsgaver og andre innsamlede midler og gaver til bestemte formål behandles i samsvar med lov og generelle retningslinjer som gjelder for Unionen og Divisjonen.

§ 21 – ÅRSOPPGJØR

1. Styret skal sørge for at det for hvert regnskapsår avgis årsoppgjør bestående av resultatregnskap og balanse. Årsoppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk og de regler for regnskapsførsel som gjelder for Unionen og Divisjonen.

2. Årsoppgjøret skal godkjennes av styret og generalforsamlingen.

3. Dersom generalforsamlingen har fattet vedtak i samsvar med § 12, 4. ledd, påhviler styrets plikter etter 1. og 2. ledd Unionens styre og generalforsamling.

§ 22 – REVISJON

Organisasjonens regnskaper skal årlig revideres ihht. revisorloven av en registrert eller statsautorisert revisor i Norge, valgt ihht. Divisjonens retningslinjer.

KAPITTEL 5: VEDTEKTSENDRING OG OMDANNING

§ 23 – VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i Distriktets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer.

§ 24 – OMDANNING

1. Oppløsning av Distriktet kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst tre firedelers flertall av de avgitte stemmer. Distriktets nettoformue skal tilfalle Unionen, eller hvis oppløsningen skjer i forbindelse med en omorganisering, til det organisasjonsledd som etterfølger Distriktet, og benyttes i samsvar med Distriktets formål og de premisser som er nedfelt i oppløsningsvedtaket.

2. Beslutning om fusjonering eller fisjonering krever minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.