Lukk
Foto: Sindre Hammersbøen

Likestillingsredegjørelse 2022, Syvendedags Adventistkirken – Den norske union

I tråd med de overordnede verdiene som Syvendedags Adventistkirken bygger på, er man opptatt av at hverken ansatte eller styremedlemmer diskrimineres på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel, adopsjon, omsorgsoppgaver, alder, etnisitet, religion eller livssyn.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Det er ikke rapportert om forskjellsbehandling mellom kvinner og menn til styret for Syvendedags Adventistkirken – Den norske union. Adventistkirken har i sine trospunkter og vedtak innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Adventistkirken har totalt 77 ansatte, fordelt på 26 kvinner og 51 menn. Kirkens landsstyre består av 6 kvinner og 9 menn.

Når nye styremedlemmer velges og medarbeidere rekrutteres, har Adventistkirken en bevisst holdning for å sikre god kjønnsbalanse (jf. prosedyreregler ved arbeid i valgnemnd – kjønnsbalanse §6, punkt 6.8). Ved rekruttering av medarbeidere, legger vi vekt på å skape en kultur som fremmer likestilling av kjønn.

En kartlegging fra 2022 viser lønnsnivået for kvinner og menn med samme type arbeid. Se tabell under:

Gruppesammensetning av ansatte i DNU – stillingsnivåer og lønn:

 • Gruppe 1 – Ledere – Valgte ledere, avdelingsledere på åremål – valgt av generalforsamling eller styre
 • Gruppe 2 – Kontoransatte i DNU – regulært ansatte
 • Gruppe 3 – Pastorer i distriktene – regulært ansatte

DNU 2022- tilstand for kjønnslikestilling

Stjerneforklaring
*              Skal kartlegges hvert år
**            Skal kartlegges (minst) annethvert år
***           Valgfritt å ha med i redegjørelsen

De små lønnsforskjellene som finnes mellom kvinner og menn blant ledere, kontoransatte og pastorer, skyldes utdanning og ansiennitet. Kartleggingen konkluderer med at det ikke diskrimineres på grunnlag av kjønn når lønn fastlegges.

Kartleggingen av ansatte i gruppe tre, er preget av at kirkesamfunnet tidligere ikke ansatte kvinner som pastorer. Det er nå ingen hindringer for kvinner å jobbe i pastoralt arbeid, og det arbeides aktivt med å rekruttere flere kvinner til pastoralt arbeid.

I tråd med de overordnede verdiene Adventistkirken bygger på, er man opptatt av at hverken ansatte eller styremedlemmer diskrimineres på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel, adopsjon, omsorgsoppgaver, alder, etnisitet, religion eller livssyn.

Adventistkirkens ansatte representerer ulike kulturer, og hovedkontoret er tilpasset rullestolbrukere og andre funksjonsnedsettelser.

I forhold til religion og etiske spørsmål, stiller Adventistkirken krav til ansatte i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens åpning for saklig forskjellsbehandling for å fremme Adventistkirkens religiøse målsetting.

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Beskrivelse av prinsipper, prosedyrer og standarder

 • Adventistkirken har retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, med et tilhørende varslingssystem for Syvendedags Adventistkirken – Den norske union.
 • Hensyn til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.
 • I forhold til religion og etiske spørsmål, stiller Adventistkirken krav til ansatte i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens åpning for saklig forskjellsbehandling for å fremme Adventistkirkens religiøse målsetting.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

 • Rekruttering: Det jobbes målbevisst med rekruttering i de forskjellige avdelinger, og kirken er bevisst på kjønnsbalanse og alder i rekruttering av nye ansatte til organisasjonen.
 • Lønns- og arbeidsvilkår: Disse er basert på ansiennitet og utdannelse hos den enkelte ansatte.
 • Forfremmelse: Adventistkirken har en forholdsvis flat struktur i forhold til lønnssystem. Det er ingen diskriminerende hindringer i at ansatte kan få stillinger som innebærer økt ansvar, som f.eks. ledere ved demokratiske valg.
 • Utviklingsmuligheter: Organisasjonen har retningslinjer for utdanning og utviklingsmuligheter. Det tilrettelegges og gis mulighet for å kombinere arbeid og familieliv både for kvinner og menn.

Slik jobber vi for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling

Struktur for likestillingsarbeidet

 • Likestillingsarbeidet behandles i administrative fora, samtidig som det også behandles og informeres om prosess i landsstyret en gang i året.
 • Det skal settes opp struktur i forhold til ledelse, tillitsvalgte, ansatte og HR på å kunne møtes hvert halvår for å holde øye med arbeidet for likestilling.

Arbeid med å undersøke diskrimineringsrisikoer og likestillingshindre

 • Siden 2012, ved avstemning i landsstyret, har det vært full likestilling mellom kvinner og menn i forhold til ansettelse av pastorer, i Syvendedags Adventistkirken i Norge.
 • Landsstyrets vedtak fra 2012 ble bekreftet på Adventistkirkens generalforsamlinger (både regionalt og nasjonalt) i 2022.
 • I den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen stilles det blant annet spørsmål om de ansatte har opplevd mobbing og hets på arbeidsplassen.
 • HR og tillitsvalgte gjennomførte kartlegging av kjønnslikestilling blant de ansatte i 2022.
 • Landsstyret i Adventistkirken har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med en kvalitativ undersøkelse blant nåværende og tidligere kvinnelige pastorer om blant annet opplevelsen av å være pastor, mulige hindringer for at kvinner velger pastor arbeid, og rekruttering av flere kvinnelige pastorer.
 • Det er satt ned en arbeidsgruppe som har evaluert hvordan Adventistkirken bedre kan møte LGBTQ-personer. Rapporten er levert til landsstyret som behandler rapporten og arbeider med videre tiltak.

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

 • Det finnes kulturelle og historiske faktorer som kan oppleves som risiko for diskriminering og til hindring for likestilling. Det jobbes aktivt i ledelse og landsstyre for å redusere risiko.
 • Adventistkirken gjenspeiler samfunnet for øvrig, og har blitt mer flerkulturell. Dette kan øke risiko for diskriminering i noen lokale miljøer.

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak

 • Siden 2012 har Adventistkirken hatt en omfattende prosess for å fremme likestilling i forhold til kjønn hos pastoralt ansatte og redusere effekten av historiske og kulturelle årsaker til diskriminering. Dette arbeidet har inkludert blant annet vedtak i landsstyre og generalforsamlinger, undervisning, i arbeidet med retningslinjer og vedtekter, via aktive valg som har blitt tatt i forhold til rekruttering og ved valg av ledere.
 • Adventistkirken jobber kontinuerlig i forhold til integreringsarbeid. Det er nylig ansatt en person i prosjektstilling i Nord-Norge som skal jobbe med integrering av afrikanske flyktninger. Dette vil kunne forebygge kjønnsbasert diskriminering, som kan forekomme i flerkulturelle grupper.
 • Det har blitt gjennomført regionale ledersamlinger med fokus på integreringsarbeid og kulturell forståelse.
 • Lokale menigheter blir i større grad flerkulturelle, hvor det nå fokuseres på integrering. Dette arbeidet støttes av Adventistkirkens regionale ledere og styrer.
 • Videre arbeid med integrering jobbes med av lederskapet i Adventistkirken.

Tiltak vi planlegger i året som kommer er

 • Prosjektstilling i Nord-Norge – integrering.
 • Videre arbeid med internrapporten om LGBQT.
 • Ferdigstilling av undersøkelsen blant kvinnelige pastorer.
 • Regelmessige møtepunkter for oppfølging av likestillingsarbeid.

Tiltaksoversikt og handlingsplan