Lukk

Sabbatsskolen

30
des
2023

13. Guds oppdrag er aldri fullført

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Det hele begynte da verden ble skapt og mennesket tok et feil valg. Men allerede da hadde Gud lagt en plan for å løse krisen.

Hele verdenshistorien kan leses gjennom bibelske briller. Så hva er det vi ser som gjør den annerledes enn vanlig kulturhistorie?

Tanken på å leve i endetiden er ukjent for mange. Vitenskapen ser ut til å løse stadig flere av menneskehetens problemer. Hvordan kan du forklare historiens slutt på en måte som gir mening for andre og ikke får deg til å fremstå som en religiøs fantast? Gjør klimaendringene det lettere å snakke med andre om disse temaene?

Er Guds oppdrag fullført når Jesus kommer? Hvilke deler av Guds oppdrag, hans ønsker for oss, tror du vil fortsette på den nye jorden? Er Guds oppdrag fra uendelig til uendelig eller bare fra A til B?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

1 Mos 3,15

Åp 1,1-8

Åp 22

Matt 25,31-46

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

1 Mos 3,15  |  Løftet

Det gode og det onde ble her låst fast i en konflikt. Slutten på den åndelige krigen blir et voldelig sammenstøt. Ordet «nāgaʿ» kan bety «berøre», men også «slå» og «ramme», som mest sannsynlig er meningen her. Når slangen «rammer» menneskets fot, så kan det bety dødelig utgang for mennesket (med gift). Men dødelig blir det også for slangen, når «kvinnens ætt» rammer dens hode. Som kristne lesere tolker vi dette som en referanse til Jesus. Han er «sæden», eller «ætten» (2011-oversettelsen), og han beseirer ondskapen og gir også denne seieren til folket sitt (Gal 3,16; Rom 16,20; 1 Kor 15,56-57).

 Åp 1,1-8  |  Starten eller slutten?

«For tiden er nær,» skriver Johannes (vers 3). Hele Åpenbaringens Bok kretser rundt om forventningen om Jesu Kristi komme, om dommen over det onde og om gjenopprettelsen av Eden. Det hele formidles med formuleringer fra Det gamle testamente. Jesus er Menneskesønnen som «kommer med skyene» (Daniel 7,13) for å etablere et evig rike, et rike som allerede er begynt med menigheten, som han gjennom blodet sitt har gjort til et «kongerike av prester» (vers 6).

 Åp 22  |  Aktiv liv i evigheten?

På Bibelens første sider finnes beskrivelsen av et paradis. På Bibelens siste sider ser vi paradiset igjen. Det er kommet tilbake som en ny begynnelse. En elv strømmer igjen fra Gud, slik som i 1 Mos 2,10: «En elv går ut fra Eden og vanner hagen.» Livets tre bærer frukt på nytt, og bladene fra treet er «til legedom for folkene». Folkene og skaperverket skal altså kureres og helbredes. Guds tjenere skal «tjene ham» og tilmed «herske som konger» (som menneskene i begynnelsen, se 1 Mos 1,26-28).

 Matt 25,21-46 |  Guds misjon gjennom livet mitt

Enden er nær i alle lignelser og formaninger, som Jesus kommer med i Matt 24-25. Et nærliggende spørsmål for leseren er da hva som er viktigst å ha fokus på og prioritere, når enden er nær? I Matt 24,13 advarte Jesus: «fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Nestekjærlighetsbudet er like relevant, når det nærmer seg slutten som tidligere. Lovløshet og hardhjertethet er de store farene i trengselstiden, og i dommen vil det bli gjort klart hvem som var på hvilken side. Det avgjørende punkt er altså ikke korrekt teologi og lære, men livet som ble levd: Hvordan var vi med «de minste»? På basis av dette avgjør Menneskesønnen hvem som skal få «herske» i Guds kommende rike.

Ettertanke

Bibelen forteller oss at vi fra begynnelsen har vært implisert i en åndelig kamp mellom godt og ondt, at det er satt «fiendskap» mellom oss og Satan. Er dette en nyttig filosofi å leve ut fra? Er det meningen med livet? Hvordan ser livet ut, når denne kamp en gang er avsluttet?

Ta med i vurderingen din at beskrivelsene fra Åpenbaringens Bok er symbolske: Hvordan er livet i Guds kommende verden mon annerledes enn det liv, som mennesket opprinnelig levde i Guds nærhet?

Er det noe i ditt nåværende liv, som du ser for deg at du vil miste? Hva vil du mon få i stedet? Hvordan er livet i Guds kommende verden annerledes enn det nåværende livet ditt?

Hvordan ser det ut å «herske som konger» med Kristus i den kommende verden? Hva tror du at denne oppgaven går ut på, når synden er borte?

Hvordan kan vi leve med forventningen om den kommende verden? Hvilken effekt har forventningen på det liv, som vi lever nå, i en verden med sykdom og konflikter? Går det an å forberede seg på livet i Guds rike? Hvordan?

Refleksjonsspørsmål

Guds plan for universet

Som mennesker vet vi svært lite om hvordan Gud arbeider andre steder enn i vår del av universet. Vi vet bare det han har åpenbart for oss. Begrenser vi noen ganger Gud til vår klode og historie og til å redde denne verden? Noen av de første ordene til menneskene var et løfte om at ondskapen en dag skulle bli utryddet. Og i Johannes’ åpenbaring nevnes ondskapens endelikt. Men er Guds historie og oppdrag fullført? Hva fantes før denne verden ble skapt, og hva finnes etter at alt er gjenopprettet? Vi vet ikke så mye om dette, men Bibelen gir oss noen hint om hvordan Gud er, om hans vesen og karakter. Når vi reflekterer over dette, kan det avsløre storheten i den planen Gud har lagt for oss mennesker.

Guds misjon gjennom livet mitt

Gud har åpenbart for meg hva tiden min skal brukes til mens jeg lever. Guds misjon blir dermed nærværende i min hverdag når jeg oppfyller den planen Gud har for oss alle – å formidle Guds kjærlighet til alle mennesker og arbeide for å gjenopprette skaperverket etter synden.

Er det viktig å vite om du lever i jordens siste dager? Hvorfor (ikke)? Hvis du visste at du skulle dø om en måned, hvordan ville du levd resten av livet ditt? Ville det vært annerledes enn det livet du lever nå? Hvorfor (ikke)?

Når vi fokuserer på å oppfylle Guds plan for en døende verden og strekker ut hånden til dem som trenger det, viser vi at Guds ånd er en del av livet vårt. Vi tar med oss denne kjærligheten inn i oppstandelsen, og dermed tar Guds misjon i universet aldri slutt.