Lukk

Verdier vi vektlegger

Foto: Tor Tjeransen

Trofasthet

Hvis kirken skal være en betydningsfull stemme i vår tid, må den framfor alt vise trofasthet mot Guds ord. Det finnes mange bøker med livsvisdom. Likevel har Bibelen en unik posisjon med et livsviktig budskap til alle mennesker.

Mange har dessverre avskrevet Bibelen som en gammel tekst uten relevans for vår moderne tid. Derfor bryr man seg ikke om å lese hva Bibelen sier. Skal Guds ord oppfattes som betydningsfullt for mennesker i dag, må kristne gjennom sine liv vise at Bibelen viser vei til en livsstil andre får lyst til å erfare.

Bibelen har nytteverdi
Vi som tror, må vise at Bibelen er relevant, at det som står i den, har praktisk nytteverdi både for livet nå og for evigheten. Men ønsket om å gjøre Bibelens budskap relevant, må aldri føre til at vi går på kompromiss med det Bibelens Gud forteller oss gjennom sitt ord.

Vårt forhold til Guds ord må være trofasthet. I jakten på relevans må vi aldri falle for fristelsen til å redigere bort de sidene av gudsordet som vi ikke riktig forstår, eller forstår så alt for godt, men synes blir krevende eller upassende.

Vår trofasthet mot Ordet krever at vi også er villige til å endre oppfatning når forståelsen av Ordet utvides.

Helstøpte mennesker
Trofasthet er et flott ord og en hederskarakteristikk av et helstøpt menneske. Trofasthet beskriver en person som holder fast på det hun eller han har forpliktet seg til uansett om det blir vanskelig. Vi får respekt for slike mennesker enten trofastheten vises i trofasthet mot en ektefelle til tross for store utfordringer, eller trofasthet mot Gud til tross for at troen settes på de største prøvene.

Det motsatte av trofasthet er troløshet, illojalitet og svik. Ingen av disse begrepene er karakteristikker vi ønsker oss. Men det finnes flere eksempler gjennom historien på at folk ivret for troløshet, illojalitet og svik mot Guds åpenbarte vilje. En omskriving eller utvanning av Guds ord må aldri få status som prisverdig.

Trofasthet mot Guds ord
I den første kristne menighet var de troende godt klar over at troskap mot Ordet og troskap mot Gud i bunn og grunn er samme sak. Lukas beskriver de første menighetsmedlemmers holdning til Ordet slik: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apostlenes gjerninger 2:42).

Trofasthet til apostlenes lære er synonymt med trofasthet mot Guds ord. Skal det budskapet kristne formidler i dag, ha noen tyngde, må det være et budskap som er trofast mot Bibelen. Ellers er det ikke annet enn menneskers ord.

Trofasthet til apostlenes lære er synonymt med trofasthet mot Guds ord.

Hva betyr trofast når alt er i endring?
Hvordan arter trofasthet mot Guds ord seg i en tid der så mye forandres? Det er et spørsmål uten enkle svar. Kirker er i sin natur konservative. Stabilitet er en mer naturlig beskrivelse enn forandringsvilje. Til tross for det, endrer kirker og trossamfunn oppfatning om flere saker Bibelen tar opp. Representerer enhver endret oppfatning en utvanning av Guds ord?

Nei. Det er bibelske eksempler på at en endret oppfatning av det man tidligere trodde var Guds vilje, faktisk var noe Gud ønsket. Han brukte kraftige virkemidler for å overbevise Peter om at de gode nyhetene om Jesu død og oppstandelse ikke var forbeholdt jøder. I dag er vi takknemlig for at både Peter og hele den kristne menighet hadde evne til å forandre oppfatning og på den måten viste troskap mot Gud.

Adventistkirkens grunnleggere hadde erfaring med at dypere forståelse av Guds ord krevde forandring. Derfor insisterte de på at kirken ikke skulle ha en fasttømret trosbekjennelse. Bibelen alene er trosgrunnlaget, og forståelsen av Guds ord kommer til å bli dypere.

Stifterne av Syvendedags Adventistkirken forventet at studiet av Guds ord ville lede til endret forståelse og endret praksis. Deres trofasthet krevde at de måtte tenke nøye over hvilke oppfatninger som skulle ligge fast og hvilke som skulle endres. Det var en krevende øvelse den gangen.

Vår trofasthet mot Ordet krever at vi også er villige til å endre oppfatning når forståelsen av Ordet utvides. Selv om det kan være vanskelig.