Meny
Lukk
Foto: Svisio/iStock

Bibelen som veileder i møte med bioteknologi

Det er grunn til å tenke nøye over om alle teknologiske gjennombrudd er etisk forsvarlige.

Takket være moderne teknologi er det mye bedre å leve i dag enn det var på 1900-tallet. Bare de siste 20 årene har det skjedd banebrytende teknologiske gjennombrudd, og vi tar imot ny teknologi med den største selvfølgelighet.

Mye av teknologien gjør livet enklere og tryggere. Det er åpenbart en fordel at bilen du kjører, bremser ned og stanser hvis du sovner ved rattet. Forskere ved Harvard University har utviklet en avansert sonde til å undersøke tarmen. Den er på størrelse med en vitaminkapsel, og pasienten kan svelge kapselen utstyrt med lys og bittesmå mikroskoper som sender bilder fra tarmen tilbake til en skjerm, via en tynn ledning.

De som trodde at alle viktige oppfinnelser var gjort og at en karriere som oppfinner var nytteløs, tok alvorlig feil. Nye teknologiske gjennombrudd og oppfinnelser kommer på løpende bånd og stadig oftere. Teknologien gir oss enorme muligheter.

Men teknologien stiller oss også overfor utfordringer og etiske dilemma. For mens vi gleder oss over medisinske framskritt som gjør det lettere både å forebygge og kurere sykdom, er det grunn til å tenke nøye over om alle teknologiske gjennombrudd er etisk forsvarlige og til hjelp for menneskeheten.

Allerede mot slutten av 1900-tallet så mange at bioteknologisk forskning og nye teknologier utfordret både menneskesynet og menneskeverdet. Derfor ble en rekke etiske spørsmålsstillinger reist. Med stadig nye teknologier blir vi nødt til å tenke over om den teknologiske utviklingen alltid er ønskelig, forsvarlig og forenlig med kristen etikk.

I 1995 offentliggjorde Adventistkirkens verdensledelse et dokument som drøftet prinsipielle spørsmål rundt genetisk manipulasjon. Dokumentet «Christian Principles for Genetic Interventions» (Kristne prinsipper for genetisk inngripen) er laget for å gi praktisk veiledning i møte med blant annet genetisk testing av fostre.

Dokumentet identifiserte fire hovedområder for etisk refleksjon: 1) Menneskelivets hellighet, 2) Vern om menneskeverdet, 3) Sosialt ansvar, og 4) Vern om skaperverket. Disse fire hovedtemaene gir fremdeles en viktig retning og ramme for hva vi bør ta hensyn til når vi skal vurdere de nye teknologiene som presenteres.

Menneskets lengsel etter å forstå mer og mer av virkeligheten vi er en del av, driver fram ny kunnskap og nye teknologier. Vi må ikke være negative til all ny teknologi, men må tenke klart om alt er av det gode. Slik tenkning må selvsagt være godt informert både om teknologienes egenskaper og om den kristne etikkens fundament.

Det ligger i sakens natur at det kreves spesialisert dybdekunnskap for å forstå både mulighetene og truslene de nye teknologiene representerer. Samtidig trengs det grundig forståelse av kristen etikk for å kunne si noe treffsikkert og relevant om nye teknologier fra et kristent ståsted.

Det er fordi denne tematikken er både viktig og vanskelig at kirkesamfunnene i Norges Kristne Råd ba Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF) om å arbeide med temaet. Prosjektarbeidet fikk denne tittelen: «Hva er da et menneske?» – Kristen teologi og etikk i møte med bioteknologi.

Arbeidet med dette har pågått et års tid, og i tillegg til samtaleforumets faste representanter fra kirkesamfunnene, har forumet blitt styrket med personer som har spisskompetanse på noen av de nye teknologiene. Arbeidet skal resultere i en veileder som kan stimulere og informere tenkningen som skal gi grunnlag for beslutninger om nye teknologier.

Bibelen byr på prinsipper som kan hjelpe oss i vurderingen av det nye. La oss nevne noen:

Mennesket er skapt i Guds bilde (1 Mos 1,26-28). Det perspektivet må gjøre oss skeptiske til all teknologi som kan komme til permanent å endre menneskers genetiske sammensetning.

Lindring av lidelse. Jesus var opptatt av å helbrede alle som kom til ham (Luk 10,38). Fra et kristent perspektiv må det være et krav at ny teknologi lindrer lidelse, ikke det motsatte.

Verne skaperverket. Gud har skapt mennesket og satt det inn i en verden der alt fungerte i et finstemt samspill (1 Mos 1). Vi må alltid passe på at teknologiske framskritt ikke i realiteten er ødeleggelse av skaperverket.

Bibelen har gitt oss prinsipper som har betydning når vi skal vurdere hvilke nye teknologier vi skal applaudere for og hvilke vi bør stagge. Men det er ikke opplagt hvordan disse prinsippene skal anvendes i praksis.