Meny
Lukk
12-14
jun

Generalforsamling ØND. Utsatt.

12.06.2020
- 14.06.2020

ØNDs generalforsamling er utsatt til 18.-20. september 2020.

 

Protokoll styremøte

Syvendedags Adventistsamfunnet

Østnorsk distrikt

ZOOM

Onsdag 01.04.2020, kl. 19.00 – 21.30

 

 

Innkalt til styremøte:

ØND styre 2015-2020

Atle Aluwini, Rolf Andvik, Tommy Berglund, Sandra Bjørk Bjerkan,

Svein Arve Brevik, Per Erik Dekkerhus, Mary Ann Joro, Ziemek Pawlucki,

Anne-May Wollan, Hanne Lise Eidsvig, Jeremy Zwiker.

 

Avbud: Sandra Bjørk Bjerkan,

 

Besøk fra DNU: Victor Marley, Finn F. Eckhoff under sak 30.20.

Besøk fra TVS: Claes Lundstrøm

 

Andakt: Claes Lundstrøm                                

 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING

 

28/20              Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

 

 

29/20              Godkjenning av protokoller

                        Vedtak: Protokoll av 26 og 29.03.2020 ble godkjent

 

 

30/20              Generalforsamling ØND 2020

Rolf Andvik og Claes Lundstrøm ikke tilstede under behandling av denne saken.

 

                        Planlagt dato 12-14 juni på TVS (fortsettelse av sak.27.20)

Koronavirus tiltak som den norske regjering har gjort, og som menigheten akter å støtte opp om, har gjort det usikkert om gjennomføring på vanlig måte er mulig til planlagt tid.

 

Vedtak:

Med bakgrunn i at norske myndigheter viderefører nåværende strenge restriksjoner knyttet til Koronakrisen til midten av april, vedtar ØND-styret følgende om ØNDs generalforsamling i 2020:

 

  • Generalforsamlingen utsettes: Generalforsamlingen i ØND, innkalt til 12. juni 2020, utsettes til helgen 18-20. september 2020 eller senere om nødvendig, med mulig unntak for enkeltsaker.

 

  • Gjennomføring av personvalg: Alle delegerte kontaktes med spørsmål om de kan støtte at forslag til personvalg av ledere, nemnder og styret som valgnemnda og innstillingsnemnda i ØND har ferdigbehandlet i tråd med gjeldende retningslinjer, gjennomføres ved en anonym elektronisk avstemning som gjøres tilgjengelig for alle delegerte, i en nærmere vedtatt periode i mai/juni. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

 

  • Tiltredelsesdato 20. september: Dersom det gjennomføres elektronisk avstemning av personvalg, vil det også stemmes over forslag om at tiltredelsesdato for ny leder og nytt styre blir 20. september når generalforsamlingen er oppløst. Dersom generalforsamlingen ikke er gjennomført som planlagt 18-20. september, vil nåværende leder og styre likevel tre til side for ny leder og nytt styre. Den foreslåtte vedtektsnemnda vil tre i funksjon etter at ØND-generalforsamlingen er avholdt, selv om dette først skjer i 2021.

 

  • Det forutsettes at generalforsamlingen uansett når de blir gjennomført, tar høyde for utsettelsen ved at det er avgående leder og styre som rapporterer og er sentrale i gjennomføringen av generalforsamlinge, selv om ny leder og nytt styre har tiltrådt. Gammel og ny ledelse samarbeider om den delen av generalforsamlingen som handler om veien fremover.

 

  • Generalforsamlinger i september eller senere om nødvendig: Generalforsamlingen i unionen utsettes til september 2020 (eller om nødvendig senere), hvor DNUs generalforsamling legges til helgen 24. – 27. september. DNU-styret foreslår at ØNDs generalforsamling legges til helgen 18. – 20. september, og NNDs og VNDs legges til de to første helgene i september. Rekkefølgen vil dermed bli slik en del har ytret ønske om.

 

  • Avgående ledere og styremedlemmer delegert: Dersom generalforsamlingen må avholdes senere enn 20. september anbefales det at avgående ledere og styremedlemmer er til stede ved generalforsamlingene som delegerte. De respektive styrene bes velge avgående personer inn som delegerte som suppleanter for avbud der hvor det er mulig. Alternativt at generalforsamlingene spesifikt stemmer over at avgåtte ledere og fratrådte medlemmer av styrene skal regnes som delegerte ved generalforsamlingen. (Vil kreve 2/3 flertall).

 

  • Behandling av andre saker elektronisk: For å gi plass for de store sakene som skal behandles i 2020 generalforsamlingene, anbefales det at styrene ser inn i om det er andre mer rutinemessige og ukontroversielle saker som med fordel kan behandles elektronisk nå før sommeren, i likhet med gjennomføringen av personvalgene. 2/3 flertall settes som betingelse for at dette kan gjennomføres.

 

 

Protokolltilførsel: Mary Ann Joro støtter DNU sitt forslag om tiltredelses tidspunkt 01.august for det nye styret med leder.

 

 

31/20 A         Evangelismefondet Søknad   Se min sport 2020, Trondheim

 

                       

Prosjektet har et totalbudsjett på kr.17.500,00.Menigheten søker om lr.13.080,00

 

Vedtak: Prosjektet Se min sport 2020 Trondheim godkjennes med kr.13.080,00. Om ikke annet avtales utbetales pengene når tilsendt rapport er godkjent.

 

32/20 A         Evangelismefondet Rapport 39.17 D Matteson Misjon, Mysen.

39/17D   Evangelismefondet søknad Matteson misjonsskole prosjekter i Mysen menighet.

Mysen menighet søker om støtte til prosjekter som Mattesonskolen vil ha i Mysen menighets område i 2018.

2 dager med «hjelpende hender»

2 dager med «massasje for lokalmiljøet»

21 dager med «hjemmebesøk til kontakter»

2 dager med «kolportasje»

Utdeling i postkassene NBI mm.

Hoved utgiften er transport. Prosjektet har en kostnadsramme på kr.17.000,-

De søker om kr.12.800,- i støtte.

Vedtak: Mysen menighet bevilges kr.12.800,- til prosjekter som Mattesonskolen gjennomfører i menigheten i 2018. Midlene utbetales når godkjent rapport foreligger.

Da rapport ikke var kommet inn ble det strøket i regnskapet feb. 2020.

 

I løpet av våren var Philip Phillipsen på Matteson misjonsskole for å undervise om kolportering. Dette gikk veldig bra og flere av elevene ble inspirert og solgte mange bøker. En elev solgte 7 bøker til sammen på en kveld, noe som er meget høyt med tanke på at de er under utdanning. En elev ble så inspirert at han på sin egen fritid begynte å kolportere i nærmiljøet og tjente inn en del penger på dette. Kolportasjen gikk over forventning dette året.

 

Discovery Bible Studies gikk også over all forventning. Alle elevene kunne enkelt gripe fatt i denne måten å studere bibelen på. Vi hadde 4 bibelgrupper og i 3 av dem hadde vi ikke-SDAer som var innvitert med. To av disse gruppene foregikk i hjemmene til ikke-SDA. En ikke-SDA begynte å lese bibelen fra 1 mosebok i etterkant av dette og følges stadig opp. Vi håper av vedkommende vil komme nærmere Kristus og til sist velge å fortsette sitt liv gjennom dåp.

 

Hjelpende hender gikk ikke helt som forventet i år da vi ikke fikk reklamert godt nok for tilbudet. Likevel var det noen som benyttet seg av tilbudet og fikk hjelp i hus og hage av elever fra Matteson. Dette sprer “goodwill” mot Granheim og Adventister i lokalmiljøet.

 

Høsttakkefest gikk som normalt og vi hadde mange ikke-SDA på besøk hjemme på skolen. Et lav-terskel program om å være takknemlig gav dem mulighet til å komme litt nærmere Gud denne kvelden.

 

Utdeling i postkasser gir alle innbyggere i Mysen mulighet til å lese LifestyleVIEW og melde seg på bibelbrevkurs. Det er uvisst hvor effektivt dette er da vi på nåværende tidspunkt ikke har fått noen rapporter tilbake fra LifeStyleTV og NBI.

 

3 gangre med hjelpende hender

7 ganger Discovery Bibels Studies

2 ganger med kolportasje

2 høsttakkefest, Honduras kveld

3 ganger utdeling i postkasser (NBI)

 

Regnskaper viser kr.15.849,00 i totalutgifter og ber om å få utbetalt

  1. 12.000,00

 

Vedtak: Rapporten til Matteson misjonsprosjekt 2018, Mysen godkjennes og det utbetales kr12.000,00.

 

 

33/20  Pastorsituasjonen.

Om det er nytt i forhold til pastorsituasjonen på Tyrifjord blir saken drøftet.

Vedtak: Victor orienterte og styret kom med innspill.