Meny
Lukk
Pastor Mike Ryan, pensjonert visepresident i Generalkonferensen og leder av Unity Oversight Committee, har sendt et spørreskjema til alle Adventistkirkens divisjoner. Der er tema om straff for dem som ikke følger policy det sentrale tema. Her er han fotografert mens han var ordstyrer for debatten om kvinnelig ordinasjon ved Generalkonferensens hovedforsamling i San Antonio, sommeren 2015.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Bør unioner som ikke følger policy, straffes?

Ja eller nei?

Generalkonferensen sendte i går ut et spørreskjema til alle verdens divisjoner og unioner. Der er spørsmålet om straff av unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, det sentrale temaet. De seks spørsmålene i skjemaet er utarbeidet av Generalkonferensens Unity Oversight Committee, kommiteen som har ansvar for å arbeide med konsekvenser for enheter som ikke følger vedtak fra Generalkonferensen eller Generalkonferensens Working Policy.

Brevet fra Unity Oversight Commitee er undertegnet av komiteens leder, tidligere visepresident i Generalkonferensen Mike Ryan. Han ble valgt som komiteens leder etter at den tidligere lederen for komiteen, visepresident Thomas Lemon, trakk seg fra sitt verv som komiteleder i kjølvannet av Annual Council 2017.

Dette er spørsmålene Generalkonferensen vil ha svar på:

Svar Ja eller Nei på følgende spørsmål:

  1. Burde Generalkonferensens Unity Oversight Committee oppnevne en gruppe som skal lytte med forståelse, gi råd og be med presidentene i unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre?
  2. Bør det være ytterligere organisatoriske konsekvenser for unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre?
  3. Bør ledere bes om å signere et dokument der de bekrefter at de vil følge vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre?
  4. Bør presidenter fra unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å tale (ha talerett) ved møtene i Generalkonferensens styre?
  5. Bør presidenter fra unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å stemme ved møtene i Generalkonferensens styre?
  6. Bør presidenter fra unioner som ikke følger vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling og styre, få lov til å gjøre tjeneste i stående komiteer og ad hoc underutvalg oppnevnt av Generalkonferensens styre?

Bakgrunnen for spørsmålene

Under Annual Council 2017 la Unity Oversight Committee fram et dokument på fjorten sider om konsekvenser for enheter i Adventistkirken som ikke fulgte vedtak fra Generalkonferensens hovedforsamling eller følger vedtak i Generalkonferensens styre, herunder Working Policy.

Hovedpoenget i det fjorten sider lange dokumentet som ble lagt fram under Annual Council 2017, var at ledere skulle undertegne et dokument der de måtte bekrefte at de/deres union fulgte Generalkonferensens Working Policy. Dersom man ikke kunne undertegne et slikt dokument, ville man miste både talerett og stemmerett i Generalkonferensens styre, samt miste retten til å delta i underutvalg.

Flere av delegatene ved Annual Council var svært kritiske til både dokumentets innhold og måten dokumentet hadde blitt til på. Dokumentet hadde ikke blitt til som resultat av arbeid i Unity Oversight Committee, komiteen med ansvar for saksområdet, men hadde blitt overlevert komiteen fra Generalkonferensens ledelse. Dokumentet hadde blitt møtt med kraftig motstand da Generalkonferensens formann i forkant av Annual Council hadde lagt det fram for visepresidentene og divisjonslederne. Det var bare etter at stemmer fra folk som ikke var til stede ved drøftingen av dokumentet, ble tellet med, at det ble oppnådd flertall med en enkelt stemmes overvekt for å la dokumentet gå videre til Annual Council.

Debatten av dokumentet 9. oktober 2017 varte i nesten seks timer fra 13.30 til 19.15. Ingen av styrets ordinære medlemmer hadde sett det omfattende dokumentet før det ble delt ut til styremedlemmene og senere lest høyt av sekretæren for Unity Oversight Committe, Hensley Moorooven. Under debatten var svært mange av delegatene kritiske til forslagene i dokumentet. Tidligere leder av Generalkonferensen, Jan Paulsen, mente at dokumentet gjorde Den hellige ånds arbeid med det betente spørsmålet vanskeligere.

– Jeg kan ikke se Guds hånd i dette dokumentet, sa Paulsen.

Flere delegater mente dokumentet kunne være på kollisjonskurs med Adventistkirkens vedtekter, og de ønsket et grundig juridisk vurdering. Resultatet ble at dokumentet ble sendt tilbake til Unity Oversight Committe med stemmetallet 184 for og 114 mot.

Reaksjoner på spørreskjemaet

Flere som har lest spørreskjemaet og følgebrevet, undrer seg over hva hensikten skal være med å sende dette til alle lederne av verdens 137 unioner. Noen tenker at det er et forsøk på å finne ut om motstanden mot dokumentet som ble lagt fram ved Annual Council 2017, primært er en motstand begrunnet i prosessen rundt framleggingen av dokumentet, eller om det også er motstand mot dokumentets innhold.

Victor Marley, leder for Den norske union, er urolig for hvordan disse spørsmålene blir håndtert i forskjellige kulturer og hvordan Generalkonferensen kommer til å bruke svarene.

– Det virker som disse spørsmålene er konstruert på en måte som vil sikre at Generalkonferensens ledelse får de svarene de ønsker seg, sier Marley.

Han frykter at mange ledere som lever i kulturer med helt andre forhold enn de vi har i Europa og Nord-Amerika, ikke vil tenke grundig gjennom konsekvensene av de forskjellige spørsmålene.

– Igjen savner jeg en vilje til konstruktive samtaler med unionene som ønsker å finne en måte å holde seg innenfor policy om ordinasjon og samtidig kunne være tro mot vårt trosspunkt nr. 14, «Vi er alle likeverdige i Kristus…», avslutter Marley.

Svarfristen er satt til 31. januar og lederen for Generalkonferensens kontor for arkiv, forskning og statistikk har lovet å sende unionslederen en påminningsmail hver dag fram til de svarer.

Ledelsen i Norge opplever at det er en overforenkling av sakskomplekset å be om Ja/Nei svar på disse spørsmålene som ved første øyekast kan virke enkle å besvare. Fra norsk side vil man derfor bruke tid før svaret sendes.

Tilbake til nyhetsarkiv