Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/AME

DNU-styrets årsrapport 2020-2021

Adventistkirkens norske union (DNU) rapporterer om virksomheten.

Introduksjon

Det siste året har vært ekstraordinært. Covid 19-pandemien har påvirket både hvordan vi opplever fellesskap og gjennomfører evangelisering. Regler og begrensninger vi har måttet forholde oss til, har vært i stadig forandring. Situasjonen har ført til noe usikkerhet, men den har også bidratt til at vi har lært å være mer fleksible, og bruke nye redskaper. Vi har også kunnet kjenne på at Gud har vært med oss. 

Generalforsamlinger delvis utsatt

I juni 2020 skulle det ha blitt gjennomført generalforsamlinger både for unionen og distriktene. Det var ikke mulig å møte fysisk. Etter bred konsultasjon ble det bestemt å gjennomføre elektroniske valg både i DNU og distriktene. En selvstendig gruppe valgobservatører ble utnevnt for å følge med på og evaluere valgprosessen. De leverte en rapport i september 2020 hvor de konkluderer:

  • Resultatet av denne evalueringen viser at et stort flertall av delegatene opplever at valgordningen, gitt omstendighetene, har vært hensiktsmessig og at den tekniske løsningen har vært uproblematisk.
  • Vår konklusjon er at valgprosessen 2020 ved bruk av elektronisk løsning (Questback) har fungert og gitt et resultat som gjenspeiler generalforsamlingens vilje.

Andre saker var ikke like godt egnet til elektroniske løsninger, og fullføringen av generalforsamlingene ble derfor utsatt først til september 2020 og så til juni 2021. I april 2021 ble det bestemt å utsette gjennomføringen igjen, denne gangen til juni 2022. Denne avgjørelsen ble tatt etter tydelige signaler fra distriktenes respektive styrer, som ønsket å kunne trygt gjennomføre resterende del av generalforsamlingene på et tidspunkt der det var mulig å samle flere enn kun de delegerte.

Vi er takknemlig for Guds lederskap, og for at vi fikk gjennomført valget. Vi tror at det tjener kirkens hensikt ved å sikre en avklaring for både våre medlemmer og de som leder kirkens arbeid. Vi er også takknemlig for medlemmer som viser stor forståelse i en langt fra ideell situasjon. 

Handlingsplan

En av sakene som ikke er behandlet av generalforsamlingen ennå, er godkjenning av forslaget til handlingsplanen for 2020 til 2025. DNUs styre har valgt å bruke forslaget til handlingsplanen inntil generalforsamlingen har behandlet den. Styret har vært begrenset i det som kunne jobbes med i et år som har vært annerledes. Forslag til handlingsplan var allerede ferdig utviklet før pandemien slo til.

Det har vært helt nødvendig i året fra sommeren 2020 til sommeren 2021 å fokusere på omstillinger i lys av begrensninger vi har måttet arbeide under. I en slik situasjon er det ingen mennesker som har fasiten. For eksempel, hvordan skal man utvikle disipler og finne nye disipler når det ikke er mulig med fysiske samlinger eller regelmessig besøk?

Her var det nødvendig med regelmessige pastorssamlinger hvor vi kunne lære av hverandre. Alle pastorer ble utstyrt med digitale redskap. Besøk har blitt gjennomført ute eller på telefon eller video. Noen menigheter rapporterer en økning i deltagelse på sabbatskole og bønnemøter. Noen ikke fullt så aktive medlemmer har funnet veien tilbake til kirken. Noen menigheter har spesialisert seg på streaming og får mange hundre seere hver uke. Andre har prøvd å bevare det interaktive med kirke ved å bruke Zoom til både sabbatsskole og gudstjeneste. Flere møteserier har også blitt gjennomført digitalt.

Nettverket for Adventist Disipler i Utkantstrøk (NADU) har blitt etablert og møter regelmessig. Nettverket har blitt satt opp for å støtte opp under medlemmer som ønsker å være en aktiv disippel selv om de ikke bor i de store byene og kanskje er isolerte som adventister. Med coaching fra Laurence Burn (AFM) og Simon Martin (TED), og med Guds velsignelse, ser det ut til at flere små evangeliseringsprosjekter begynner å ta form.

Adventistkirkens Evangeliserings- og mediastyre (EMS) har blitt etablert etter omstruktureringer i Norsk Bokforlag AS og Studentprogrammet. Målet er at EMS skal bli et senter for evangeliserings- og mediearbeid i DNU, hvor NBI, NBF og Medieavdelingen, inkludert Hope Channel, arbeider sammen for å kunne levere en mer harmonisk og helhetlig evangeliseringsmeny, som vil oppleves som støttende av lokalmenigheter, pastorer og medlemmer.

Allerede den 9. juni har EMS presentert spennende planer for evangelisering som begynner til høsten og kulminerer med en helt ny møteserie, Det gode liv, til høsten 2022. Det jobbes også med digital markedsføring for NBI og Hope Channel gjennom Google og sosiale medier. Det har vært foretatt grundig forarbeid og tester ut i markedet i forberedelsen for NBIs store utdelingsaksjon til høsten 2021, som består av digitale reklamer som en erstatning av de vanlige papirutdelingene.

Det måtte en omstilling til for å gjennomføre hjelpeaksjonen i fjor. Det var mange friske former for innsamlinger og alt kulminerte i kvelden som ble streamet fra Mjøndalen: Alle engasjert. Til slutt ble det et rekordår for hjelpeaksjonen! Dette var et bønnesvar! Vi takker for engasjementet og ser frem til en ny sending senere i år. Det var denne suksessen som inspirerte til en nasjonal samling også den 12. juni 2021, med fokus på fellesskap når ikke årsmøtene kan gjennomføres på vanlig måte.

Barne- og ungdomsarbeid er kanskje den delen av menighetsarbeidet som har blitt rammet mest av pandemien. Ungdomstid er en ferskvare og trosutvikling blant ungdommer er ofte knyttet tett til sosiale opplevelser og tilknytninger som skjer ved å være sammen med andre kristne ungdommer. Vi er derfor takknemlig for menigheter som har valgt å prioritere barne- og ungdommer i denne tiden, og for SABU som har orket mye stress for å kunne gjennomføre noen samlinger med kreative måter innenfor smittevernregler. Vi er velsignet i Den norske union med et nettverk av adventistskoler som også bidrar til identitetsbygging blant ungdommene våre. Likevel blir det helt vesentlig for lokale menigheter å komme ut av pandemien med en målrettet og tydelig plan for å følge opp sine barn og ungdommer. 

Medlemsstatistikker

Sammenlignet med 2018 (+1 netto) og 2019 (-1 netto) er medlemstallene for 2020 ikke god lesning, med en netto nedgang på -34 medlemmer. Hovedgrunnen for dette er at det ble gjennomført færre dåpshandlinger: 27 i 2020, 63 i 2019 og 54 i 2018. Vi tror at flere har utsatt dåp til en tid der de kan ha venner og familie tilstede. Det har heller ikke blitt gjennomført sommerarrangementer i 2020. Det er grunn til å tro at det kan komme flere dåpshandlinger i løpet av høsten 2021 og våren 2022, men det skjer ikke av seg selv, og her må både lokalmenigheter og pastorer være proaktiv i å oppsøke de som vurderer å bli døpt. 

Økonomi

Vi takker for trofastheten som har sett tiende inntekten øke med 2,25% i 2020 sammenlignet med 2019. Mesteparten av budsjettet gikk til arbeidskraft, med reelle kostnader på 90,80% av budsjetterte kostnader. Her var det 58 årsverk, sammenlignet med 60 årsverk i 2019. Så langt i 2021 ser vi en tiendeøkning på cirka 4%. Det er ingen selvfølge at økonomien til kirken skulle gå bra i denne tiden. Det sier mye om hvordan våre medlemmer prioriterer og om hvordan Gud har vært med hans kirke. 

Takk

Takk til alle som er med på å bidra til å bygge sterke og kjærlighetsfulle lokalmenigheter. Unionsstyrets oppgave er å samordne bruken av ressurser og være pådriver for det evangeliserende arbeidet. Men på mange måter skjer det aller viktigste i de lokale menighetene. Det er rørende å se det enorme arbeidet som gjøres over hele landet av frivillige og ansatte. Tusen takk!

Tilbake til nyhetsarkiv